Undervisningsministeriet

   
       
  Nyheder om implementering af erhvervsuddannelsesreformen, december 2016    
       
       
       
 
  • Udbudsrunde 2017 – håndtering af elever på skoler der mister udbudsgodkendelse
  • Afslutning på den tekniske arbejdsgruppe
  • Revideret vejledning til Erhvervsuddannelse for voksne (euv)
  • Status for ændring af lov om røgfri miljøer (rygeloven)
  • Rådet for Ungdomsuddannelser: Avu og produktionsskoler løfter en vanskelig men vigtig opgave
  • Danmarks Læringsfestival den 1. marts 2017 har fokus på fremtidens kompetencer på erhvervsuddannelserne!

Udbudsrunde 2017 – håndtering af elever på skoler der mister udbudsgodkendelse

Med udbudsrunden har nogle institutioner mistet godkendelsen til at udbyde en eller flere uddannelser fra 1. august 2017. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har derfor den 31. oktober 2016 skrevet til institutionerne om, hvordan overflytning af elever fra en ikke-godkendt til en godkendt institution håndteres. Desuden har styrelsen opfordret institutionerne til at etablere ordninger, hvor elever får mulighed for at fortsætte undervisning i en uddannelse i det geografiske område, hvor en institutions udbudsgodkendelse ophører, eller hvor en udlægning ophører som konsekvens af udbudsrunden. Ordningerne kan blandt andet gennemføres på en måde, så de igangværende elever ikke oplever uhensigtsmæssige ændringer i undervisningen som følge af resultatet af udbudsrunden. Hensigten er, at institutionerne skal sikre gode rammer for, at udbudssteder, som ikke kan videreføres efter udbudsrunden, kan afvikles hvor hensynet til eleverne er det helt centrale.

Brevet kan ses på hjemmesiden om udbudsrunden.

Afslutning på den tekniske arbejdsgruppe

Den tekniske arbejdsgruppe nedsat i medfør af trepartsaftalen har afleveret sin afrapportering til undervisningsministeren. Med afrapporteringen er grundlaget for det praktikpladsafhængige AUB-bidrag, bonusordninger, dimensionering og fordelsuddannelser på plads.

Som en del af afrapporteringen er det blevet aftalt, at den hidtidige dimensionering i 2018 fra august erstattes med den nye model for dimensionering. Den nye model skulle ellers først være trådt i kraft i 2019.

En liste over uddannelser, der med den nye model og det eksisterende datagrundlag, ville blive dimensioneret fremgår af side 22-23 i afrapporteringen. Det skal understreges, at den endelige dimensionering i 2018 afhænger af en opdatering af datagrundlaget med 2017-data samt en høring i Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU).

Ministeriet er fuldt opmærksom på behovet for en hurtig afklaring om den endelige dimensionering og tilstræber, at denne udmeldes inden sommerferien 2017.

Læs mere om dimensionering, fordelsuddannelser, praktikpladsafhængige AUB-bidrag mv. i den endelige afrapportering.

Læs nyheden og afrapporteringen.

Revideret vejledning til Erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Pjecen om euv er nu revideret på baggrund af nye regler og andre ændringer. De nye regler om realkompetencevurdering (RKV) trådte i kraft den 1. juli 2016, og de har gjort det mulig at gennemføre en RKV på to måder:

  • Den voksne kan som hidtil tilmelde sig en erhvervsuddannelse via optagelse.dk. Så gennemføres realkompetencevurderingen som det første. Når eleven har tilmeldt sig uddannelsen og er startet på realkompetencevurderingen, tæller det som et uddannelsesforsøg.
  • Den voksne kan også vælge at tilmelde sig realkompetencevurderingen på efteruddannelse.dk efter reglerne om åben uddannelse og vente med eventuelt at tilmelde sig uddannelsen, til resultatet af realkompetencevurderingen er kendt. Det vil således ikke tælle som et uddannelsesforsøg. Den voksne vil som deltager efter reglerne om enkeltfag være berettiget til VEU-godtgørelse, hvis betingelserne for godtgørelsen er opfyldt, og realkompetencevurderingen vil være vederlagsfri, selv om det er åben uddannelse.

Ændringen vil gøre det både mere fleksibelt og nemmere for den enkelte og for arbejdsgiveren at få et konkret billede af, hvor lang tid det vil tage den pågældende at gennemføre en uddannelse. Fremover vil vurderingerne blive foretaget inden elevens optag på en erhvervsuddannelse for voksne (euv), og den vil være bindende. Det betyder, at der ikke foretages en ny vurdering, når eleven er optaget på uddannelsen.

Læs mere i pjecen på ministeriets hjemmeside.

Status for ændring af lov om røgfri miljøer (rygeloven)

Ændring af lov om røgfri miljøer (rygeloven) med sigte på at ensrette reglerne for rygning på alle uddannelsesinstitutioner med optag af børn og unge under 18 år indgik i den forhenværende regerings lovprogram for 2016/17, forslag til finanslov for 2017 samt udspil til Kræftplan IV fra august 2016. Sundheds- og Ældreministeriet har i den forbindelse oplyst, at regeringen ikke har forslag om en ændring af lovgivningen. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby angiver i sit svar på § 20-spørgsmål S 378 om rygeforbud på erhvervsskolerne, at regeringen har en ambitiøs målsætning om, at der i 2030 ikke skal være nogen børn og unge, der ryger, men at der er andre veje at gå end forbud og lovgivning.

For yderligere info læs hele sundhedsministerens svar på § 20-spørgsmålet.

Rådet for Ungdomsuddannelser: Avu og produktionsskoler løfter en vanskelig men vigtig opgave

Flere unge får et almindeligt arbejde eller går i gang med en uddannelse, efter at de har taget almen voksenuddannelse eller et forløb på en produktionsskole. Det viser en ny analyse af de to uddannelsesformer, som Deloitte har udarbejdet for Rådet for Ungdomsuddannelser.

I analysen ”Kombineret kvantitativ og kvalitativ analyse af avu og produktionsskoleforløb” samles en række baggrundsdata om deltagerne på almen voksenuddannelse (avu) og produktionsskoleforløb, og det er tydeligt, at der er tale om en målgruppe med komplekse problemstillinger. For eksempel kommer mange fra uddannelsesfremmede hjem, andre kommer med lave karakterer fra folkeskolen, der er flere psykiske diagnoser end i den gennemsnitlige befolkning, og en del har overtrædelser af straffeloven med i bagagen.

Samtidig viser rapporten, at det lykkes for institutionerne at hjælpe denne gruppe unge videre i uddannelse eller beskæftigelse, idet andelen af unge, der fortsætter til uddannelse eller beskæftigelse, er steget siden 2010. Endelig er der i rapporten fokus på, hvordan uddannelsesinstitutionerne kan lære af hinandens praksis.

Rapporten er bestilt hos Deloitte af Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU).

Læs mere på ministeriets hjemmeside.

Danmarks Læringsfestival den 1. marts 2017 har fokus på fremtidens kompetencer på erhvervsuddannelserne!

Den teknologiske udvikling stiller fornyede krav til, hvordan erhvervsuddannelserne kan uddanne de studerende til kompetente medarbejdere på fremtidens arbejdsmarked. På Danmarks Læringsfestival er der mulighed for at få indsigt i, hvilken vej udviklingen går og få konkrete inputs til praksis og strategisk udvikling. Få for eksempel inspiration til it som pædagogisk værktøj, nye lærerroller og organisatorisk skoleudvikling. Hør også hvordan digital dannelse kan indgå i undervisning og læring, når Vincent F. Hendricks sætter fokus på digitale bobler.

Læs mere og tilmeld dig på hjemmesiden. 
       
  Afmeld    
  Afmeld dig nyhedsbrevet    
       
  Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet om implementering af erhvervsuddannelsesreformen fra uvm.dk på e-mail-adressen: [email address suppressed]    
       
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
tlf: 3392 5000
fax: 3392 5547
e-mail: uvm@uvm.dk