Dinsdag 10 april 2018
Update voor arbodiensten (8)

Deze Update voor aangesloten arbodiensten bevat informatie voor een correcte uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van jouw arbodienst en Volandis. Deze update wordt verzonden aan de bouwcoördinator van elke gecontracteerde arbodienst. Deze coördinator is verantwoordelijk voor een tijdige en volledige informatieverstrekking binnen de arbodienst (zoals directieleden, bedrijfsartsen, werk- en leefstijladviseurs, ICT- en financieel-administratieve functionarissen).

Vragen? Mail het team Individugerichte Preventie Zorg van Volandis via: ipz@volandis.nl.

Aanvulling op hoofdregel 4-5 DIA's per dag per adviseur

In Update 5 van 19 januari jl. hebben we je geïnformeerd over het aantal te plannen DIA’s per dag: zes is teveel en drie is te weinig. Dit uitgangspunt blijft onverkort gehandhaafd.


Vanuit het overleg met de planners op 7 maart jl. is een aantal knelpunten naar voren gebracht, waardoor het niet altijd mogelijk is om minimaal 4 en maximaal 5 DIA’s per dag te plannen. Het gaat dan om de zogenoemde ‘restjesproblematiek’. Dit probleem kan zich in verschillende situaties voordoen, zoals:

  • Bij de uitvoering van een DIA-jaarplanning voor een wat kleiner bedrijf, waarbij bijv. 11 van de 18 werknemers van de DIA gebruik willen maken.
  • In de situatie waarin Volandis aan een relatief kleine arbodienst 20 kwartaalopdrachten heeft gegeven en 11 werknemers van de uitnodiging gebruik willen maken.

In bovengenoemde situaties is het rekenkundig onmogelijk om 4 of 5 DIA’s per dag te plannen terwijl het vanzelfsprekend niet de bedoeling is om de gemaakte DIA-afspraak met één van de werknemers te annuleren. In zo’n situatie kunnen bij wijze van uitzondering 6 DIA’s per adviseur per dag worden gepland. In elke andere situatie blijft de regel, 4 of 5 DIA’s per adviseur per dag, ongewijzigd.

Een planning met 6 DIA’s voor een dag moet per e-mail bij planning@volandis.nl worden aangemeld met vermelding van ‘Restje’ en de kalenderdagen waarop voor het desbetreffende bedrijf of kwartaal wel 4 c.q. 5 gesprekken voor een dag zijn gepland.
In juni a.s. zullen we deze maatregel evalueren.

Gebruik het juiste overdrachtsformulier

Voor een succesvolle uitvoering van de DIA is actieve samenwerking tussen de bedrijfsarts en de DIA-adviseur cruciaal! De bedrijfsarts kan de werknemer voorbereiden op het gesprek met de DIA-adviseur en het resultaat van de PAGO-uitvoering vastleggen op het Overdrachtsformulier DIA adviesgesprek.
Een aantal bedrijfsartsen vult nog geen overdrachtsformulier in, een aantal anderen vult het oude – uitgebreidere – overdrachtsformulier in. We gaan er vanuit dat met deze informatie eventuele misverstanden zijn opgelost. Het is in het belang van de werknemer dat het juiste formulier wordt gebruikt en met name ook de rubrieken Advies bedrijfsarts, Specifieke aandachtspunten en Bijzonderheden actief en volledig worden ingevuld.

Nog geen afspraak over uitvoering jaarplanning 2018: kwartaaluitnodiging naar werknemer

Volandis heeft in december jl. voor een groot aantal bedrijven jaarplanningsopdrachten aan de arbodiensten verstrekt. Op deze wijze kan de werkgever met de arbodienst afspraken maken over plaats en datum van de DIA/PAGO-uitvoering en kan de werkgever zijn werknemers ook stimuleren van de DIA of het PAGO gebruik te maken. Gemiddeld resulteert de uitvoering van de jaarplanning in een hogere opkomst dan in geval van de reguliere kwartaalopdrachten. Dat is ook de reden dat Volandis de uitvoering van jaarplanningen prefereert boven kwartaalopdrachtverlening.

In de praktijk blijkt echter ook dat het de arbodienst niet lukt om met alle bedrijven concrete afspraken over de uitvoering van DIA/PAGO’s in 2018 te maken. Het gevolg daarvan is dat werknemers geen gebruik van hun cao-recht kunnen maken. Om voor elke werknemer te kunnen garanderen dat zij nog dit kalenderjaar een uitnodiging voor de DIA of het PAGO krijgen, vragen wij het volgende:

1) Met alle bedrijven is uiterlijk eind april een afspraak gemaakt over de uitvoering in 2018. Dat kan een globale afspraak zijn (bijv. uitvoering in november/december), maar de intentie voor tijdige uitvoering van de planning moet wel duidelijk aanwezig zijn.

2) Als bedoelde principe-afspraak niet vóór 1 mei is gerealiseerd, worden de werknemers van het desbetreffende bedrijf op reguliere wijze door de arbodienst uitgenodigd in het kwartaal waarop zij op grond van hun leeftijd recht hebben op de DIA respectievelijk het PAGO.

Save the date

Volandis organiseert op het Bouw & Infra Park in Harderwijk de volgende bijeenkomsten voor arbodiensten:

  • 16 mei a.s. van 15.00 - 17.00 uur: Presentatie ‘De dienstverlening aan werkgevers’ door Marco Maasse, DIA-adviseur Bedrijven
  • 20 juni a.s. van 17.00-20.00 uur: Presentatie ‘Van PAGO-vragenlijst naar DIA-vragenlijst’ voor de beleidsbepalers en bouwcoördinatoren van de arbodiensten

Reserveer deze data alvast in je agenda. Meer informatie volgt binnenkort.

Updates en nieuwsbrieven

Bekijk de vorige updates voor arbodiensten hier.
Op de hoogte blijven van ander nieuws of inspirerende verhalen van werknemers en bedrijven ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief voor werknemers en/of bedrijven.

Volg ons ook online op Twitter, Facebook en Linkedin.


Abonneer op deze nieuwsbrief