Citat om sommertiden:  
“Arbejder De aldrig i haven om sommeren?” 
“Nej, det er en vinterhave”  Storm P. 

 — Sommerhilsen fra Eden Denmark —

Meget er foregået siden årets første nyhedsbrev i januar - vi har undervist, erfaringsudvekslet, samarbejdet og guidet på mange forskellige måder. Med vores nye hjemmeside endelig færdig, er det os en stor fornøjelse at ønske jer god læselyst og god sommer. 

Værdighedspolitik  

Politikerne har stillet krav om, at der i hver kommune skal udfærdiges en værdighedspolitik. Den er blevet udarbejdet og offentliggjort i løbet af det første ½ år i 2016. Sidenhen skal der offentliggøres en revideret udgave i første halvår efter starten på hver ny valgperiode. Der følger midler med denne lov og dens overordnede rammer, og de kan både anvendes til mere personale og til kompetenceudvikling. Via Eden Alternative Filosofien og de ti tilknyttede værdibaserede proces-principper, sættes der fokus på præcis det enkelte menneske (både beboer og medarbejder) og dets betydning i det fællesskab, vedkommende indgår i. Det er nemt at tale om at udøve en personcentreret omsorg, men det er straks sværere at udmønte denne, så værdighed og livsglæde for det enkelte menneske bevares. Der er derfor behov for at kigge indad i kulturen og få lys på, hvad der fremmer en ikke værdig omsorg og så have en metode til at ændre dette. Eden Alternative bidrager med en sådan metode til kulturændring.  

Netværksdag for registrerede Eden Alternative hjem  

Den 31. marts 2016 afholdt vi netværksdag på Brogården. Hvert sted inspirerede med det, de havde haft fokus på siden sidst, og viste virkelig glæde, stolthed og entusiasme over de opnåede resultater. Efter frokost udnævnte vi Anna Laurberg fra Højagercentret i Vejle og  Kirsten Gosvig fra Ålholmhjemmet i Hillerød til nye Eden Mentorer. 

Mentormøde 

Den 15. juni mødtes vi med Eden Mentorerne på Brogården. Mentorerne er et rådgivende og samarbejdende forum for Eden Denmarks fremtidige udvikling og udbredelsen af Eden Alternative i Danmark.  

Vi diskuterede effekten af at indføre Eden Alternative og erfaringerne er helt tydeligt, at der sker store forandringer, når medarbejderne lærer denne metode til kulturændring at kende. Der var enighed om, at det i den trange hverdag ikke blot handler om at få ekstra ressourcer, men også om hvordan den enkelte anvender ressourcerne. Erfaringerne viser, at det er vigtigt, at medarbejderne sammen med lederen bliver efteruddannet i Eden Alternative metoden og filosofien, så de forstår deres egen indflydelse på den eksisterende kultur i hverdagslivet. En samlet organisationskultur kan nemlig på samme tid både frisætte og undertrykke ressourcer hos det enkelte menneske, og begge dele er vigtige at kunne få øje på.  

Under mødet fejrede vi desuden, at Kitt Lysén Pedersen som 1 ud af 3 modtog Eden Champion Award prisen, for sin ihærdige indsats med at holde fast i, at hverdagslivet skal være godt for beboere og medarbejdere i Assens Kommunes plejehjem.    

Rehabilitering og Eden Alternative i praksis   

Vi har fået meget positive tilbagemeldinger efter afvikling flere steder af dette kursus, der er en overbygning på det 3-dages grundkursus i Eden Alternative. Under kurset, lærer medarbejdere og ledere hvorledes Edens 10 Principper helt naturligt i hverdagen understøtter opbygningen af en re- og habiliterende indsats, i et samarbejde mellem medarbejder og beboer. Den enkelte organisation hjælpes med at få øje på, hvilke omstændigheder i hverdagens tilrettelæggelse, som hæmmer eller fremmer muligheder for at få frigjort undertrykte og uopdagede ressourcer hos den enkelte beboer - og dermed kunne iværksætte både habiliterende og rehabiliterende indsatser. 

Der lægges i kurset stor vægt på naturens betydning for os alle. Mulighederne i det udeliv som - helt gratis - ligger lige foran os når vi går ud af døren, er med til at fastholde oplevelsen af fortsat at tage del i lokalområdets hverdagsliv. Den første bog om Eden Alternative hed meget betegnende: “Nature, Hope and Nursing Homes”. (William H. Thomas - 1994) 

Læs mere og kontakt os, for at høre nærmere om hjemkøb af dette kursus.  

 International konference i maj måned.  

Den internationale Eden Alternative konference fandt sted i USA i begyndelsen af maj måned og gav stof til megen eftertanke. 

Konferencens tema var “It's About Time”. Temaet har sin rod i oplevelserne af, hvor udfordret et helt naturligt og genkendeligt hverdagsliv for den enkelte konstant er, når man lever og arbejder i en kontrolleret organisation, der har fokus på styring af økonomi, kvalitet, evidensbaseret faglighed og dokumentation.  

Balanceringen, mellem organisations driftsvilkår og det enkelte menneskes oplevelse af en meningsfuld hverdag, skal foregå konstant for at sikre sundhed og livsglæde, værdighed og trivsel. Vi skal have bygget solide broer mellem den oplevede virkelighed og drømmen om den gode hverdag. 

På hver deres måde rettede oplægsholderne fokus mod behovet for at værne om det enkelte menneskes rettigheder og behov, i de mange forskelligartede leve- og bo vilkår, der findes.  

Fx var Al Power, forfatter til bogen “Demens - berøvet og bedøvet” (link til bogen på hjemmesiden indsættes), en af de indledende talere, og han opfordrede til et øget fokus på kulturens betydning for både den enkeltes og fællesskabets sundhed og glæde, via flere af de pointer han også fremhæver i sin bog: At blive set som mennesket og ikke som sin diagnose, at have relationer og være inkluderet i fællesskabet, samt en bevidst udøvet ledelse, der understøtter disse behov, er hver især kerneomdrejningspunkter for at opnå en varm og fælles kultur.    Kirsten Gosvig, leder i Ålholmhjemmet i Hillerød (link til Ålholmhjemmet under registrerede hjem), fortalte om deres kulturændringsproces og de gode resultater den har ført med sig, samt om, hvordan de arbejder med at fastholde deres opnåede forandringer. 

Emi Kioyta beskrev, hvordan hun med sine IBASHO projekter får skabt mødesteder for alle, men med de ældste i et lokalsamfund som omdrejningspunkter. 

Cheryl George fra Vest Canada, Sherbrooke Community Centre, gav os en indføring i den måde Eden Filosofien har påvirket deres måde at drage en varm og nærværende palliativ pleje på.  

Du kan læse og se meget mere fra konferencen her.  

 

— MIN EGEN HOVEDØR —

"MIN EGEN HOVEDDØR" kan nu bestilles via kontakt@mydoor.dk  

Det er en stor fornøjelse at følge den vedvarende interesse for “Min egen hoveddør”. De foreløbige erfaringer med brugen af en personlig hoveddør er positive:  

  1. at kunne finde hjem, nu uden nederlagsfølelse fordi naboer eller andre blev irriterede, 
  2. at kunne få anledning til samtale om sine personlige minder, via den anderledes dør 
  3. at vi alle mindes om, at der bag denne dør bor individuelle mennesker i eget hjem,  

er blot nogle af goderne.  Læs mere, hent brochuren og bestil døre på hjemmesiden.

 

—  Efterårets åbne arrangementer —

Kom til et spændende masterclass netværksmøde med Al Power (for Eden Alternative uddannede), som bliver afholdt i Oslo søndag den 23. oktober i forbindelse med den efterfølgende 2 dages spændende skandinaviske konference: “God demensomsorg - et spørgsmål om ledelse?”, arrangeret af det svenske, norske og danske nationale videncenter om demens.  
Kom og drøft levevilkår for mennesker med demenssygdomme, fokus på trivsel og velvære, samt den indsats som er nødvendig for at sikre den person- og relationsrettede omsorg og pleje. Hør desuden om de internationale erfaringer på disse områder Al Power henter under sine mange rejser.   

 
 

3-dages grundlæggende Eden Alternative kursus afholdes den 15. til 17. november 2016 på Brogården i Strib. Tilmelding senest den 14. oktober 2016. 

 

Ledernetværksdag afholdes den 24. november 2016 på Brogården i Strib.  Tilmelding senest den 21.oktober 2016.