Facebook icon Twitter icon Forward icon

MijnSVPB

Eind januari is de nieuwe versie van MijnSVPB in productie genomen. Tijdens de landelijke bijeenkomst voor onderwijsinstellingen afgelopen november is, hierop vooruitlopend, een uitgebreide demonstratie gegeven. De meeste onderwijsinstellingen waren al goed voorbereid op de belangrijkste wijzigingen:

 • ID-validatie is noodzakelijk om voor examens te kunnen aanmelden,
 • de onderwijsinstelling bevestigt MBO-onderdelen wanneer de student daaraan voldoet en
 • de aanvraag van examens met extra tijd loopt via de onderwijsinstelling.

In MijnSVPB is een toelichting op deze wijzigingen te vinden. Ook de handleiding voor medewerkers van onderwijsinstellingen is geactualiseerd.

Zeker met het oog op de periode mei t/m juli, wanneer veel studenten hun opleiding Beveiliger afronden, is het tijdig aanvinken van de mbo-onderdelen belangrijk om vertraging van de verzending van diploma’s te voorkomen (en de daarmee samenhangende registratie in V-base i.v.m. de aanvraagprocedure van de legitimatiebewijzen). Ons advies is om studenten, maar ook leerbedrijven, hierover goed te informeren.

Aanvragen van meer examentijd

Het aanvragen van meer examentijd voor CBT-examens voor Beveiliger en Coördinator beveiliging wordt direct door de onderwijsinstelling in MijnSVPB gedaan (door dit bij de betreffende student aan te geven). De onderwijsinstelling of de student zelf kan vervolgens aanmelden voor de betreffende examens (hieraan zijn geen extra kosten verbonden).
Mocht een andere aanpassing van de afname van een examen nodig zijn, b.v. mondeling, dan doet de onderwijsinstelling deze aanvraag via info@svpb.nl

Enquête onder onderwijsinstellingen

De SVPB start in maart weer haar periodieke onderzoek onder de onderwijsinstellingen waarmee voor 2019 een examineringsovereenkomst is gesloten. Doel hiervan is om in kaart te brengen hoe vanuit de onderwijsinstellingen wordt gedacht over de wijze waarop SVPB- examinering voor Beveiliger, Coördinator beveiliging en de Keuzedelen is vormgegeven en de tevredenheid over de dienstverlening. Wij gebruiken deze gegevens om onze producten, procedures en dienstverlening verder te verbeteren. De link naar de (anonieme) vragenlijst wordt gestuurd aan de ons bekende contactpersoon met het verzoek om deze link door te mailen aan alle relevante functionarissen binnen zijn organisatie. In mei zullen de resultaten worden teruggekoppeld.

Locaties waar SVPB-examens kunnen worden afgelegd

Al jarenlang neemt de SVPB examens af bij onderwijsinstellingen met geregistreerde ICT-lokalen en PEC’s. Dit is echter in de eerste plaats voor de eigen studenten bedoeld. Het examencentrum van de SVPB in Amersfoort staat open voor iedereen. Om meer keuze te bieden aan onze kandidaten, zijn er locaties bijgekomen waar onderwijsinstellingen en individuele kandidaten op kunnen boeken.

CBT-examens: 

 • Examencentrum Drechtsteden in Dordrecht
 • PEC Zuid-Holland in Alphen a/d Rijn 
 • Eureka-examens in Alkmaar 
 • Eureka-examens in Arnhem 
 • Eureka-examens in Eindhoven 
 • Deltion college in Zwolle 

Praktijkexamens Beveiliger:

 • PEC Zuid-Holland in Alphen a/d Rijn

Het aanmelden voor alle locaties gaat gewoon via MijnSVPB. Per examenonderdeel wordt voor deze locaties een toeslag berekend.

Online oefenexamens

Kandidaten willen zich natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op examens, docenten en onderwijsinstellingen helpen hen hierbij. In onze tevredenheidsonderzoeken klagen kandidaten regelmatig dat oefenexamens (bijvoorbeeld voor Wettelijke kaders basis of Beveiliging van objecten basis) niet overeenkomen met de SVPB-examens. Zij bedoelen dan de oefenexamens van commerciële aanbieders van online oefenexamens. Om elk misverstand te voorkomen: de SVPB heeft als onafhankelijk examenbureau geen enkele connectie met dergelijke aanbieders.

Wij vragen docenten en onderwijsinstellingen om hun cursisten hierover goed voor te lichten. Hiermee kan worden voorkomen dat kandidaten teleurgesteld worden als zij ervaren dat deze oefenexamens niet representatief zijn voor de SVPB-examens. Naast de oefenvragen die deel uitmaken van het lesmateriaal wijzen wij op onze diagnostische toetsen voor Wettelijke kaders basis, Beveiliging van objecten basis en de CBT-onderdelen van het certificaat Beveiliging C (Coördinator beveiliging). Veel onderwijsinstellingen maken hiervan inmiddels intensief gebruik.

Praktisch handelen basis

Over geheel 2018 heeft onze examencommissie moeten constateren dat het gemiddelde slagingspercentage voor Praktisch handelen basis lager is dan in 2017, namelijk 54% tegen 65%.
Oorzaak ‘nummer 1’ is de wijziging dat voor elk van de drie proeven een voldoende resultaat moet worden behaald (dit moest de SVPB doorvoeren op aanwijzing van de onderwijsinspectie om te voldoen aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs).
Kandidaten die zakken hebben vaak een laag cijfer en we hebben gemerkt dat dit leidt tot onbegrip bij zowel studenten als docenten. Bij de huidige methodiek werd de proef waar een score van 12 of minder werd gehaald niet meegeteld in het eindresultaat. Door een andere rekenmethodiek worden deze punten nu wel gewoon meegeteld en wordt het onderling compenseren op een andere manier voorkomen. Deze rekenmethodiek heeft GEEN invloed op de slaagkans (grens voldoende/onvoldoende wijzigt nl. niet).
Met ingang van 1 april 2019 voeren we deze nieuwe methodiek in.

Wat duidelijk blijkt uit onze analyses, is dat veel kandidaten te weinig informatie inwinnen (7 w’s) waardoor zij ook onvoldoende informatie kunnen doorgeven aan b.v. de CP of hulpdiensten. Het uitwisselen van informatie is cruciaal voor het uitoefenen van het vak: denk hierbij aan het verzamelen van informatie voor het maken van een rapportage maar ook om hulpdiensten adequaat aan te sturen of om op zoek te gaan naar de juiste persoon of het juiste voertuig (het doorgeven van correcte kenmerken/signalementen). Ook blijkt dat veel kandidaten nog onvoldoende ‘security aware’ zijn en b.v. een (duidelijk) verdacht pakketje gewoon oppakken en behandelen als gevonden voorwerp.
Het advies is dus om deze vaardigheden intensief en praktisch te trainen met afwisselende casuïstiek (praktijklessen, BPV).

Regionale bijeenkomsten met onderwijsinstellingen

Ook dit jaar organiseert de SVPB in april een aantal regionale bijeenkomsten voor onderwijsinstellingen. Hierbij staat de dialoog tussen de onderwijsinstellingen die de opleidingen Beveiliger en Coördinator beveiliging aanbieden en de SVPB centraal. Om de dialoog persoonlijk en werkbaar te houden kunnen per onderwijsinstelling twee vertegenwoordigers worden afgevaardigd, bij voorkeur één vanuit het onderwijs en één vanuit de examenadministratie. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen verscheidene thema’s m.b.t. de opleiding en examinering van de opleidingen Beveiliger en Coördinator beveiliging worden besproken.
Onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen:

 • MijnSVPB
 • Examens en resultaten Beveiliger crebo 25407
 • Beveiliger 2.0
 • SVPB-examens voor keuzedelen
 • Schoolpraktijkexamens Coördinator beveiliging

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data en locaties:

8 april ROC Top (Amsterdam)
10 april Examencentrum Zuid Holland (Alphen aan de Rijn)
16 april Summa college (Eindhoven)
17 april Friese Poort (Emmeloord)
18 april SVPB (Amersfoort)

Alle bijeenkomsten starten om 13:00 uur en duren tot circa 15:30 uur.
De contactpersonen van alle onderwijsinstellingen, waarmee de SVPB voor 2019 een examineringsovereenkomst heeft gesloten, ontvangen een uitnodiging.

Analyse tevredenheidsonderzoeken onder examenkandidaten over 2018

1589 kandidaten hebben in 2018 meegedaan aan onze tevredenheidsonderzoeken:
1040 voor de examens die met CBT zijn afgenomen, 397 voor de praktijkexamens en 152 voor de overige examens.
In de verschillende nieuwsbrieven in 2018 zijn bepaalde onderwerpen, waarover kandidaten klaagden of informatie vroegen, toegelicht.
Overall kunnen we constateren dat kandidaten tevreden zijn over de wijze waarop de examens zijn afgenomen.
Op onze website staan de overzichten over de uitgevoerde tevredenheidsonderzoeken.

Publicatie slagingspercentages 2e helft 2018

Op de website van de SVPB zijn de slagingspercentages van alle examenonderdelen over de periode juli t/m december 2018 geplaatst. Voor Beveiliger zijn ook de resultaten van de afzonderlijke onderwijsinstellingen geplaatst.

Format voor exameneisen wordt aangepast

De wijze waarop de SVPB de exameneisen formuleert en vorm geeft wordt aangepast. De taxonomie van Romiszowski dient hiervoor als basis. Met behulp van deze taxonomie kan (nog duidelijker) het te tonen gedrag worden aangegeven: kennis wordt door Romiszowski onderverdeeld in feitelijke kennis (F) en begripsmatige kennis (B) en vaardigheid in reproductieve vaardigheid (R) en productieve vaardigheid (P). De complete taxonomie van Romiszowski is fijnmaziger, maar vooralsnog beperken wij ons tot F, B, R en P.
De codering van de exameneisen zal ook worden vereenvoudigd. Hieronder volgt een voorbeeld van de nieuwe opzet.

Omdat het omzetten en herformuleren een ‘behoorlijke klus’ is, zal het enige tijd duren voor alle exameneisen zijn omgezet. Wij starten met de exameneisen voor Beveiliger (ingangsdatum 01-08-2019).

Trainingen rollenspeler Praktisch handelen basis op 4 april a.s.

De SVPB organiseert op 4 april a.s. een training voor nieuwe rollenspelers van onderwijsinstellingen. Tijdens deze eendaagse training wordt in een kleine groep veel geoefend en krijgt de rollenspeler feedback van een van onze ervaren rollenspelers.
Vervolgens wordt met elke nieuwe rollenspeler een ‘terugkomdagdeel’ gepland in Amersfoort waar tijdens een regulier examen Praktisch handelen basis onder leiding van een ervaren rollenspeler de ‘puntjes op de i’ worden gezet. Als dit goed is verlopen wordt een verklaring uitgereikt en kan de rollenspeler op zijn of haar PEC worden ingezet.
De trainingen worden georganiseerd in examencentrum Amersfoort en aanmelden kan via www.svpb.nl (Examenafname -> PEC op schoollocatie -> training rollenspeler beveiliger).

Training Praktijkbeoordelaar ESO op 14 juni a.s.

De SVPB organiseert op 14 juni a.s. een training Praktijkbeoordelaar ESO. Deze training is bedoeld voor medewerkers van (bij SVPB geregistreerde) particuliere beveiligingsorganisaties die aspiranten voor Event security officer willen begeleiden en beoordelen voor Praktijkopdrachten ESO.
U kunt zich aanmelden via de volgende link: Aanmeldingsformulier praktijkbeoordelaar ESO