Facebook icon Twitter icon Forward icon

Oprichting stichting ExSI officieel bekrachtigd

De oprichting van stichting ExSI is op 22 juni 2018 officieel bekrachtigd. Wijnand Prins van Anibus Kenniscentrum en Hub Jansen van de Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches en Schuldhulpverleners (NVVBS) hebben namens de overige bestuursleden de statuten bij de notaris ondertekend. Met de oprichting van stichting ExSI willen de aangesloten branchepartijen de sector zelf zeggenschap geven over eenduidige vakbekwaamheid.


Lees meer

Opleidersbijeenkomsten

Voor de betrouwbaarheid van een examen, is het van groot belang dat de examinerende instelling zo transpasant mogelijk is.

De afgelopen periode hebben er dan ook twee opleidersbijeenkomsten plaatsgevonden, waar vanzelfsprekend over de eind- en toetstermen is gesproken. De voorzitter van de examencommissie heeft daar waar nodig e.e.a. toegelicht en is hierover met de opleiders in gesprek geweest.

Naast de inhoudelijkheid, is er ook gesproken over het draagvlak voor de examens en hoe het ExSI examen geïmplementeerd kan worden. Het vertrouwen en de medewerking van opleiders is hierbij van cruciaal belang. De opleiders hebben ExSI dan ook verzocht om e.e.a. in een manifest vast te leggen. Dit manifest is door het bestuur bekrachtigd en medio september zullen de opleiders volgen. Tijdens het overleg heeft men verder de gezamenlijke zorg uitgesproken m.b.t. het nog beperkte draagvlak. Tegelijkertijd is de behoefte aan eenduidigheid in de branche besproken.

ExSI heeft toegezegd de opleiders daar waar nodig te faciliteren door o.a. de vormgeving van een opleiders manifest en een toevoeging van een opleiderspagina aan de ExSI website. 

CDA en D66 vragen om onafhankelijke kwaliteitsborging van bewindvoerders.

Coalitiegenoten CDA en D66 zijn voorstander van een onafhankelijke kwaliteitsborging voor bewindvoerders. Dit zei D66-Kamerlid Rens Raemakers recent in een interview met het Algemeen Dagblad. Stichting ExSI, dat al een onafhankelijk examenstelsel voor de branche biedt, gaat hierover graag met beide politieke partijen in gesprek.

Al in de eerste sectorale bijeenkomst van stichting ExSI hebben wij aangegeven dat onafhankelijkheid essentieel is bij het borgen van vakbekwaamheid van bewindvoerders. De verschillende branchepartijen moeten hiervoor samenwerken; zij moeten het belang van zelfregulering inzien. Dat is vaak lastig: betrokken partijen hebben niet altijd dezelfde belangen en ook het nemen van eigen verantwoordelijkheid kan een probleem vormen.

Lees meer

Kandidaat ervaring

NBBI heeft een van onze kandidaten gevraagd zijn ervaringen over het examen te delen. Deze bevindingen zijn van belang bij de ontwikkeling van een nieuw examenstelsel en de daarbij behorende itembank.

De belangrijkste constatering is dat de kandidaat het examen als moeilijk heeft ervaren, omdat het examen uit kennis-, inzichts- en toepassingsvragen bestaat (in plaats van alleen kennis en/of begrip). Daarnaast heeft de kandidaat zich onvoldoende voor kunnen bereiden op het examen vanwege de discrepantie met het opleidingsmateriaal

Lees hier meer over zijn bevindingen

AVG in ExSI-examens

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR), waarmee een Europese privacywetgeving ontstaat die in heel de Europese Unie hetzelfde is. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is hiermee komen te vervallen. Het ExSI-examen is inmiddels hierop worden aangepast.

De examencommissie is heeft de eind- en toetstermen en de bijbehorende items geanalyseerd. Bij een klein deel van de itembank waren aanpassingen noodzakelijk. Op de ETT zijn verder geen aanpassingen noodzakelijk gebleken.