Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

21 augustus 2014, nummer 40

 

Foto
 

 

 
raad van state maakt bedrijventerrein nieuw reijerwaard mogelijk
 

Woensdag 20 augustus 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan met betrekking tot beroepen inzake

  • Inpassingsplan en exploitatieplan Nieuw Reijerwaard zoals vastgesteld door PS op 26 juni 2013;
  • Besluit Hogere Grenswaarde zoals vastgesteld door B&W Ridderkerk op 18 juni 2013;
  • Besluit Hogere Grenswaarde zoals vastgesteld door B&W Ridderkerk op 7 januari 2014.

 

De principiële beroepsgronden over de procedure, het MER, de nut en noodzaak, mogelijkheid bio-vergistingsinstallatie en windturbines, de verkeerscijfers en de verkeersafwikkeling zijn alle ongegrond geacht, net als de beroepsgronden over individuele situaties en alle beroepen over de vastgestelde hogere waarden.

 

De Raad van State vindt echter ook een aantal beroepsgronden gegrond. Enkele wijzigingsbevoegdheden worden geschrapt, zoals de wijzigingsbevoegdheden met betrekking tot een verkeersontsluiting over de Blaakwetering naar de Hoogzandweg en de in het plan opgenomen verruiming van de bestemming bedrijven.

 

Wel reparatie nodig

De Raad van State vindt dat het inpassingsplan meer zekerheid moet geven over de aanleg en instandhouding van het turboverkeersplein bij de IJsselmondse Knoop, voordat het (hele) bedrijfsterrein in gebruik wordt genomen en vindt daarnaast dat voor wat betreft de geluidproductie van het bedrijventerrein niet is uitgegaan van de maximaal mogelijke invulling van het plangebied, terwijl dat wel had gemoeten.


Deze gebreken in het inpassingsplan kunnen door Provinciale Staten worden hersteld. De Raad van State heeft in haar uitspraak de provincie daarvoor 26 weken de tijd gegeven. Tot het moment dat dit herstelbesluit is genomen is het plandeel met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ vernietigd. Concreet betekent het dat de bouw van de bedrijven nog niet kan starten en wacht op het herstelbesluit. Inhoudelijk heeft de Raad van State geen opmerkingen op de bedrijfsbestemming.

 

Het resterende deel is onherroepelijk. Dat betekent dat de GRNR op alle delen, behalve op de gronden met de bestemming ‘bedrijven’ werkzaamheden mag verrichten. Voor de gronden met de bestemming ‘Bedrijven’ heeft de Raad van State de voorlopige voorziening van 26 september 2013 in stand gelaten: er mogen wel voorbereidende werkzaamheden worden verricht.

 

Het herstelbesluit is ook weer voor beroep vatbaar maar die eventuele beroepen kunnen dan alleen gaan over de vraag of de twee gesignaleerde gebreken goed zijn hersteld. Het bedrijventerrein zelf kan dan niet meer aan de orde worden gesteld; de aanvaardbaarheid daarvan staat nu vast.

 

De Raad van State vernietigt daarnaast het gehele exploitatieplan, vanwege de samenhang met het inpassingsplan. Het exploitatieplan zal opnieuw moeten worden vastgesteld.

 

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) zal de uitspraak nader bestuderen en zal aan de provincie vragen om de door de Raad van State vernietigde onderdelen in het plan te herstellen.

 

Deze uitspraak van de Raad van State heeft in essentie geen effect op de planning van de werkzaamheden die eind vorig jaar gestart zijn. Voor bedrijven die zich op Nieuw Reijerwaard willen vestigen zijn de randvoorwaarden uit het inpassingsplan helder. Zodra het herstelbesluit is genomen kunnen ook bouwvergunningen worden afgegeven. De voorbereidende werkzaamheden aan de eerste fase van de ontwikkeling en de infrastructuur waren door de Raad van State bij voorlopige voorziening al toegestaan.

 

“Blij met duidelijkheid”
De heer Smit, voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR): “Wij zijn blij dat met deze uitspraak van de Raad van State er nu duidelijkheid is over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. De GRNR gaat verder met de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Ondernemers kunnen nieuwbouwplannen gaan voorbereiden. Belangstellende bedrijven kunnen zich melden bij de GRNR.”

 

 
 

 

 

Bloktitel
 

Maandag 1 september 2014 om 17:00 uur is een extra vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis van Ridderkerk. De agenda en stukken van deze vergadering worden gepubliceerd in De Combinatie en De Schakel van donderdag 28 augustus en zijn te vinden onder het kopje vergaderingen. De vergadering is hier live te beluisteren.

 

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de GRNR zijn openbaar. U kunt inspreken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op punten die op de agenda staan. Dan moet u uiterlijk maandag 1 september vóór 12.00 uur een verzoek indien bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via telefoonnummer 0180 – 200030.

 

De volgende vergadering van het AB is op 13 oktober.

 
 

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een periodieke uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu