Nyhedsbrev november 2015
Ingen billeder? Web-version
 

Kunsten at skabe en bedre skole for færre midler

I de seneste år har der været et stigende pres på landets offentlige institutioner om at levere bedre og billigere løsninger – og uddannelsesinstitutionerne går som bekendt ikke ram forbi.

- af Jens Ole Henriksen, direktør IT-Center Fyn

Skolerne skal fremover tænke kreativt for at sikre uddannelsernes kvalitet med en faldende finansiering og i visse tilfælde også et lavere elevtal.

Det betyder, at metoder og processer skal gås efter i sømmene og smartere løsninger skal opfindes. Vi kan se, at mange skoler har indledt indsatsen i administrationen, hvor der er fokus på en mere effektiv udnyttelse af IT og e-løsninger.

De statslige krav til effektivisering er imidlertid så massive, at der ikke nogen vej uden om: Skolerne er også nødt at kigge på undervisningen med effektiviseringsbriller. Men hvordan stiller man skarpt på effektivisering af kerneopgaven uden at slække på kvaliteten?

10 skoler afslutter den 3. maj det toårige Flipped Learning projekt, og vi håber, at erfaringerne fra projektet kan give indsigt i nye veje til aktivering af eleverne.

Mange skolers læringsstrategier kredser om Synlig Læring, og i dette nyhedsbrev kigger vi på synergien mellem Synlig Læring og Flipped Learning.

Et andet område hvor IT kan hjælpe skolerne, er gennem forlagenes udvikling af adaptive læremidler. L&R Undervisning præsenterer i nyhedsbrevet Smartbook som eksempel og flere forlag er lige i hælene med lignende tiltag. 

 
 

Servicedesk udvider åbningstiderne

Efter ønske fra flere skoler har vi besluttet  at åbne for telefonsupport allerede kl. 7.30 i stedet for kl. 7.45.

Fra den 1. december 2015 er åbningstiderne i Servicedesk:

Mandag - torsdag: Kl. 7.30-15.30 Fredag kl. 7.30-13.00 

 
 
 
 
 
 

Flipped Learning – nye veje til elevaktivering.

Gratis konference d. 3. Maj 2016

På konferencen er der lejlighed til at få indsigt i og drøfte resultater og erfaringer fra det toårige udviklingsprojekt for 10 af fællesskabets STX og SOSU-skoler. Projektet er støttet af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.  

Tid: Tirsdag den 3. maj kl. 10.00 – 16.00
Sted: HF&VUC Fyn, Multisalen, Kottesgade 6-8, Odense C. 

Foreløbigt program: 

1. Flipped Learning i et elevperspektiv. Forskningsbaserede resultater fra projektet. Oplæg ved forskere fra SDU og UC Syddanmark 

2. Flipped Learning i fag og på tværs af fag. Nye elevroller. Udvalgte eksempler fra projektskolerne. Oplæg fra undervisere. 

3. Videndelingsbazar: Alle projektets 10 skoler har deres egen stand, hvor de præsenterer og går i dialog med de besøgende om et særligt aspekt ved Flipped Learning, som de har arbejdet med i undervisningen.  

Endeligt program udsendes primo februar. Det er gratis at deltage, dog vil der blive opkrævet betaling for forplejning.  

Har du spørgsmål til projektet eller konferencen, er du velkommen til at skrive til Anne Mette Lundstrøm, IT-pædagogisk konsulent, IT-Center Fyn. 

Læs mere om projektet her

I skoleåret 16-17 udbyder IT-Center Fyn skolebaserede kurser om Flipped Learning. Kursusbeskrivelse udsendes inden påske.  

 
 
 

Synergi mellem Synlig Læring og Flipped Learning 

Sideløbende med IT-Center Fyns store Flipped Learning-projekt er mange skoler engagerede i spændende udviklingsarbejder med Synlig læring. På baggrund af resultaterne med projekt Flipped Learning, er det interessant at se, hvordan de to tilgange ikke udelukker hinanden. Tværtimod ser vi oplagte muligheder for synergieffekter mellem Synlig læring og Flipped Learning på følgende områder:

( inspireret af Hattie: Synlig Læring og læringens anatomi, Dafolo 2014)

1. Mere tid til faglig læring

Hattie fremhæver som bekendt bl.a. tid som generel indikator for læring og fokuserer på Faglig tid (side 69-70), hvor eleven lærer og fremviser et synligt højt succesniveau. I FL er ambitionen netop at forøge den faglige tid ved at omorganisere (flippe) de traditionelle måder at afvikle undervisningen på. I de undervisningsforløb der er udviklet indtil videre, er der undervisere der peger på at FL rent faktisk kan frigive tid til elevernes faglige fordybelse på deres eget niveau, som læreren fra Odense Katedralskole argumenterer for i dette forløb

2. Nye former for feedback

Iflg. Hattie har de lærende brug for forskellige typer feedback afhængigt af deres aktuelle niveauer af kundskaber og færdigheder. I projektet er der udviklet eksempler på, hvordan brugen af video som læringsmateriale kan lette og kvalificere lærerens feedback til eleven. Se fx dette eksempel på videobaseret feedback fra Kolding Gymnasium

3. Kognitiv belastning.

Lærerne skal hjælpe eleverne til at håndtere de mange forskellige kognitive belastninger forbundet med læring. I den forbindelse fremhæver Hattie begrebet præundervisningserfaringer, der betoner værdien af den viden som eleverne møder op til undervisningen med:

”Det er derfor det kan være succesfuldt at udføre ”flipped” eller omvendt undervisning, hvor eleverne eksponeres for de store ideer, ordforrådet og gennemarbejdede eksempler, så de kan begynde at danne sig ideer af en højere orden om de ting, de skal lære (…) (side 205).

Naturligvis er der også forskelle på Synlig læring og Flipped Learning. Målet med ovenstående er blot et forsøg på at tænke i, hvad der forener os i jagten på de mest egnede tilgange til at understøtte elevernes digitalt baserede læring. 

 
 

Guide til Yammer

IT-Center Fyn bruger Yammer til at kommunikere og videndele i de forskellige netværk og projekter, der er oprettet. Er du aldrig kommet helt på omdrejningshøjde med Yammer, så er denne guide klar til at tage dig i hånden og introducere dig til fællesskabet.  

Du har sikkert hørt os omtale Yammer i flere forbindelser, men måske er du ikke helt bekendt med, hvad det er for en størrelse. Men mon ikke du kender Yammers populære bror: Facebook?

Yammer er Facebooks professionelle pendant, der er designet til at styrke kommunikationen, samarbejdet og videndelingen på arbejdspladsen eller i teamet.

Det er kun inviterede brugere, der kan se og bruge den delte kommunikation, der er i netværket, og Yammer er derfor et sikkert og helt lukket socialt medie. 

Det er nemt at komme i gang med Yammer, og her følger en enkel trin-for-trin guide, som hjælper dig med at komme i gang og finde rundt på Yammer. 

Har du yderligere spørgsmål eller vil du gerne inviteres til særlige netværk i Yammer, så skriv til it-pædagogisk konsulent, Anne Mette Lundstrøm, anlu@itcfyn.dk

 

 
 

Fremtidens smarte bøger

På faglig it-vejlederuddannelsen har vi netop afviklet 3. kursusgang med temaet: Digitale læremidler - nye funktioner og producenter. Deltagerne var særligt interesserede i de nye adaptive SmartBooks, der blev præsenteret. Undervisningsforlaget Lindhardt & Ringhof Uddannelse har netop lanceret Smartbook på det danske marked med titlerne Verdenshistorie 1 og 2.  

SmartBook er et danskudviklet digitalt adaptivt læremiddel, som igennem det seneste år er blevet brugt af millioner af elever i USA. Den indeholder det samme stof, og dækker det samme pensum, som det, der formidles i en almindelig lærebog. Men smartbook’en tilpasser sig niveauet hos den enkelte elev og tilgodeser adaptivt elevens individuelle behov og optimale læringsmetode. 

Smartbook er bygget op af fire faser: Overblik, Læs, Træn og Genopfrisk

  • Overbliksfasen hjælper eleven før læsning med at danne skemaer for det, der skal læres.  
  • I læsefasen støtter Smartbook eleven i brug af forskellige læsestrategier.  
  • I træningsfasen øver eleven sig i stoffet for at sikre sig, det læste også er forstået, og alle læringsmål er opnået.  
  • Når eleven har gennemført bestemte læringsmål hjælper Smartbook i genopfriskfasen eleven med at huske lært stof. 

I alle faser styrkes elevens metakognitive færdigheder.  

Smartbook’s kunstige intelligens tracker elevens adfærd i alle fire faser. Disse data præsenteres for eleven i rapporter, så eleven altid er i stand til at vurdere egen progression og følge styrker og svagheder.

Læreren har samtidigt også adgang til rapporter om hele holdet og den enkelte elev. Læreren bliver i rapporterne informeret om elevernes progression, læringsmål/hvor er eleverne udfordrede, elevernes forbrug af tid på lektielæsning, metakognitive færdigheder mv.  Informationer der kan bruges til at sætte fokus på fagligt svært stof, differentiere i forhold til den enkelte elevs progression/udfordringer og give kvalificeret feedback og feedforward. Smartbook kan derfor styrke og målrette lærerens forberedelse.   

SmartBook tilgodeser flere læringsmåder og sætter ikke kun fokus på læring gennem læsning alene. Smartbook indeholder lyd, film, billeder med voice-over og interaktive træningsopgaver, så den enkelte elev lærer optimalt. 

Lindhardt & Ringhof Uddannelse udgiver i foråret 2016 en lang række Smartbook titler til bl.a. matematik, naturgeografi, fysik, kemi, NF, KS, tysk grammatik m.fl.  

 
 

L&R Uddannelse giver 25% rabat til IT-Center Fyns partnerskoler  

Ved køb af et klassesæt licenser til Smartbook Verdenshistorie 1 og/eller Smartbook Verdenshistorie 2.

Tilbuddet kan benyttes frem til d. 1. januar 2016. 

Licenserne kan aktiveres, når det passer ind i læreplaner. Licenserne følger eleverne under hele deres skolegang på institutionen og er derved ikke begrænsede. Lærerlicenser er gratis.

Vi tilbyder ved køb et servicebesøg på skolen, hvor vi underviser lærer/elever i brug af Smartbook samt hjælper med licensadministrationen

Skriv til salgskonsulent Maria-Therese Svanholm og hør nærmere.  

 

 
 

Goddag og farvel

Vi er en stor organisation, og for at du kan få et indblik i, hvem der sidder med hvad, så fortæller vi fra gang til, hvem vi siger goddag og farvel til.

I den kommende tid siger vi velkommen til:

Trine Olsen, kontorassistent i administrationen. Trine er tilbage fra barsel og startede den 2. november.

Stefan Pihl Kristensen er ny IT-supporterelev, og begyndte også den 2. november.

Vi siger samtidigt farvel til:

Maria Jensen, barselsvikar i administrationen. Maria stoppede den 30. oktober.