Facebook icon Twitter icon Forward icon

MijnSVPB: validatie identiteitsbewijzen

In onze vorige nieuwsbrief is al gewezen op de nieuwe Europese privacy-wetgeving die 25 mei a.s. in werking treedt.
Ons dringende advies aan onderwijsinstellingen is om het uploaden en valideren van het identiteitsbewijs door de deelnemer zelf te laten doen.
De validatie van de identiteitsbewijzen door de SVPB zal naar verwachting voorwaardelijk gaan worden voor de toelating tot onze examens en het afgeven van de verklaringen t.b.v. de aanvraag van groene legitimatiebewijzen.
Advies: laat deelnemers ‘op hun eerste schooldag’ (maar in ieder geval voordat zij worden aangemeld voor hun eerste SVPB-examen) via MijnSVPB hun identiteitsbewijs valideren!
Conform de wet- en regelgeving slaat de SVPB deze identiteitsbewijzen niet op maar deze worden na validatie automatisch (definitief) verwijderd uit onze databases.
Voor afname van SVPB-examens wordt een kandidaat altijd gecontroleerd op basis van zijn originele (geldige!) identiteitsbewijs.

Aanvragen van examendata door onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen met een geregistreerd PEC en/of CBT-lokaal vragen zelf de gewenste examendata aan bij de SVPB. Om dit proces efficiënter te laten plaatsvinden en fouten te voorkomen is hiervoor het volgende webbased formulier beschikbaar:
www.svpb.nl onder Contact: formulier vraag over een examen.

Aanvraagproces Diagnostische toetsen

De diagnostische toetsen zijn bedoeld om een objectief beeld te krijgen van de kennis van kandidaten (en de hiaten) op basis van de exameneisen voor Wettelijke kaders basis, Beveiliging van objecten basis en de CBT-onderdelen van het certificaat Beveiliging C (Coördinator beveiliging). Het is fijn dat onderwijsinstellingen zo intensief hiervan gebruik maken.
In 2017 zijn voor 4100 kandidaten diagnostische toetsen aangevraagd en door ons ingepland, dit is een verdubbeling van het aantal in 2016. Bij nadere analyse hebben wij helaas wel moeten constateren dat daarvan maar liefst 1189 toetsen niet zijn afgenomen: dit is 29%!
Omdat de huidige systematiek van het inplannen van de diagnostische toetsen arbeidsintensief is, zien wij ons gedwongen onderwijsinstellingen die wel toetsen aanvragen maar niet afnemen hiervoor administratiekosten in rekening te brengen.

Praktisch handelen basis

Over januari heeft onze examencommissie moeten constateren dat het gemiddelde slagingspercentage voor Praktisch handelen basis beduidend lager is dan afgelopen jaren.
Oorzaak ‘nummer 1’ is de wijziging dat voor elk van de drie proeven een voldoende resultaat moet worden behaald (dit moesten wij doorvoeren van de onderwijsinspectie om te voldoen aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs).
Kandidaten die zakken behalen vaak een relatief laag cijfer. Op onze website staat onder Beveiliger 25407, onder Totstandkoming cijfer Praktisch handelen basis, een toelichting van de cijferberekening met voorbeelden.

Daarnaast speelt ‘in de marge’ mee dat examinatoren het vertoonde gedrag niet langer met punten waarderen maar met JA of NEE, daarmee wordt elke vorm van subjectiviteit voorkomen. Het computersysteem zet vervolgens de ‘JA-tjes’ om in een puntenscore. Deze puntenscore is identiek aan de situatie in 2017.

Wat duidelijk blijkt uit onze analyses, is dat veel kandidaten te weinig informatie inwinnen (7 w’s) waardoor zij ook onvoldoende informatie kunnen doorgeven aan b.v. de CP of hulpdiensten. Het uitwisselen van informatie is cruciaal voor het uitoefenen van het vak: denk hierbij aan het verzamelen van informatie voor het maken van een rapportage maar ook om hulpdiensten adequaat aan te sturen of om op zoek te gaan naar de juiste persoon of het juiste voertuig (het doorgeven van correcte kenmerken/signalementen). Ook blijkt dat veel kandidaten nog onvoldoende ‘security aware’ zijn en b.v. een (duidelijk) verdacht pakketje gewoon oppakken en behandelen als gevonden voorwerp.
Het advies is dus om deze vaardigheden intensief en praktisch te trainen met afwisselende casuïstiek (praktijklessen, BPV).

Regionale bijeenkomsten met onderwijsinstellingen

Ook dit jaar organiseert de SVPB in april een aantal regionale bijeenkomsten voor onderwijsinstellingen. Hierbij staat de dialoog tussen de onderwijsinstellingen die de opleidingen Beveiliger en Coördinator beveiliging aanbieden en de SVPB centraal. Om de dialoog persoonlijk en werkbaar te houden kunnen per onderwijsinstelling twee vertegenwoordigers worden afgevaardigd, bij voorkeur één vanuit het onderwijs en één vanuit de examenadministratie.

Tijdens deze bijeenkomsten kunnen verscheidene thema’s m.b.t. de opleiding en examinering van de opleidingen Beveiliger en Coördinator beveiliging worden besproken.
Onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen:
- MijnSVPB + AVG
- Examens en resultaten Beveiliger crebo 25407
- Beveiliger 2.0
- Afbouw examens Beveiliger crebo 94850
- SVPB-examens voor keuzedelen
- Direct inschrijven op kwalificatie Coördinator beveiliging
- Aangepaste examinering
- Diagnostische toetsen
- Inrichting PEC/CBT
- Schoolpraktijkexamens Coördinator beveiliging

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data en locaties:
11 april bij Vitalis College in Breda
16 april bij MBO College Airport in Hoofddorp
24 april bij Drenthe College in Assen
25 april bij de SVPB in Amersfoort
De contactpersonen van alle onderwijsinstellingen, waarmee de SVPB voor 2018 een overeenkomst heeft gesloten, ontvangen een uitnodiging.

Analyse tevredenheidsonderzoeken onder examenkandidaten 2017

1396 kandidaten hebben in 2017 meegedaan aan onze tevredenheidsonderzoeken:
897 voor de examens die met CBT zijn afgenomen, 388 voor de praktijkexamens en 111 voor de overige examens.
In de verschillende nieuwsbrieven in 2017 zijn bepaalde onderwerpen, waarover kandidaten klaagden of informatie vroegen, toegelicht.
Overall kunnen we constateren dat kandidaten tevreden zijn over de wijze waarop de examens zijn afgenomen.
Op onze website staan de overzichten over de uitgevoerde tevredenheidsonderzoeken.

Publicatie slagingspercentages 2e helft 2017

Op de website van de SVPB zijn de slagingspercentages van alle examenonderdelen over de periode juli t/m december 2017 geplaatst. Voor Beveiliger zijn ook de resultaten van de afzonderlijke onderwijsinstellingen geplaatst.

Exameneisen waarop kandidaten in 2017 minder goed scoorden

De examens worden voortdurend inhoudelijk en toets technisch geanalyseerd.
De examencommissie stelt vast dat over 2017 de volgende exameneisen meer dan gemiddeld 'moeilijk' blijken te zijn voor kandidaten.

Beveiliger
Beveiliging van objecten basis:
2.03; 2.04; 2.05; 2.08 en 2.10
Wettelijke kaders basis:
3.01; 3.02; 3.03; 3.04 en 3.05

Coördinator Beveiliging
Beveiliging van gebouwen 3:
1.01; 1.05; 1.06; 1.07 en 1.08
Veilig werken en dienstplanning 3:
3.01; 3.04; 3.08; 3.09 en 3.12
Wettelijke kaders 3:
4.02; 4.04.03; 4.04.04; 4.05 en 4.07

Trainingen rollenspeler Beveiliger op 15 mei a.s.

De SVPB organiseert op 15 mei a.s. twee trainingen voor rollenspelers:
1. Training rollenspeler praktijkexamen Beveiliger (bedoeld voor nieuwe rollenspelers; duurt één dag met in een later stadium een beoordelingsdagdeel).
2. Bijscholingstraining geregistreerde rollenspeler praktijkexamen Beveiliger (bedoeld voor ervaren rollenspelers die worden bijgeschoold voor het onderdeel Praktisch handelen basis t.b.v. Beveiliger crebo 25407; deze training duurt een dagdeel).
Tijdens beide trainingen wordt veel geoefend en krijgt de rollenspeler feedback van een van onze zeer ervaren rollenspelers. De trainingen worden georganiseerd in examencentrum Amersfoort en aanmelden kan via www.svpb.nl (Examenafname -> Praktijkexamencentra).