Facebook icon Twitter icon Forward icon

40

In oktober 1979 is de SVPB opgericht en vanaf oktober 2019 wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan dit 40-jarig jubileum. Verwacht geen grootschalige festiviteiten; we zullen dit op passende maar ‘ingetogen’ wijze vieren, waarbij de toekomst belangrijker is dan het verleden!
Vanwege de jubileumactiviteiten kunnen er op donderdag 24 oktober geen examens worden afgenomen. Dit geldt zowel voor de locaties van onderwijsinstellingen als op SVPB-locaties.

Resultaten uit de enquête onder onderwijsinstellingen

In april hebben wij een enquête gehouden onder de onderwijsinstellingen waarmee wij een examineringsovereenkomst hebben. Op hoofdlijnen trekken wij uit dit onderzoek de volgende conclusies:

  • onafhankelijke examinering vinden de respondenten belangrijk;
  • de dienstverlening van de SVPB in het algemeen en de contacten met de medewerkers in het bijzonder worden goed gewaardeerd;
  • de basisfunctionaliteiten van MijnSVPB functioneren goed, wel is er een aantal wensen ingebracht om de applicatie uit te breiden (en dit wordt opgepakt!).

Het volledige rapport kunt u inzien op onze website (onder Actueel --> Overzichten)

Aanmeldingstermijn en vervaldatum facturen gewijzigd per 2 september

De termijn waarbinnen kandidaten nog kunnen worden aangemeld (of zichzelf kunnen aanmelden) voor SVPB-examens is per 2 september a.s. verkort van 3 naar 2 weken. Dit betekent voor MijnSVPB:

  • dat kandidaten de button "verplaatsen" tot uiterlijk 2 weken vóór de examendatum kunnen zien en gebruiken;
  • dat onderwijsinstellingen kandidaten tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de examendatum nog van een uitvoering kunnen verwijderen.

In verband hiermee zal de periode waarbinnen facturen voldaan moeten worden, wijzigen van 4 naar 3 weken.

Landelijke informatiebijeenkomst

Vorig jaar heeft de SVPB, op verzoek van sommige onderwijsinstellingen, een extra bijeenkomst georganiseerd. Daar was toen ook alle reden voor gelet op de onderwerpen die destijds actueel waren (AVG, koppeling SVPB- en mbo-diploma).
Op dit ogenblik spelen er te weinig onderwerpen en zien wij geen noodzaak voor een extra bijeenkomst.

Kosten voor gebruik van de diagnostische toetsen

In 2018 hebben wij gemeld dat het opvallend was hoeveel aangevraagde diagnostische toetsen niet werden benut. Helaas zet deze trend ook in 2019 door: circa 30% van de toetsen die door ons worden klaargezet wordt niet afgenomen. Erg jammer, want het klaarzetten van diagnostische toetsen vereist het nodige ‘handwerk’ van onze medewerkers en per student/per toets wordt de SVPB door Questionmark gefactureerd.
We zien ons daarom genoodzaakt met ingang van 01-01-2020 een bedrag van € 4,- (ex. btw.) per student/per toets in rekening te brengen als tegemoetkoming in de kosten. Er geldt een minimum van 5 kandidaten.
De aanmeldingslink voor de aanvraag van de diagnostische toetsen zal ‘verhuizen’ van de website naar MijnSVPB (de datum waarop dit zal gebeuren was bij het uitbrengen van deze nieuwsbrief nog niet bekend).

MijnSVPB – extra examentijd

Kandidaten kunnen zich inschrijven op examens met extra tijd als zij van hun onderwijsinstelling (voor wat betreft MBO-opleidingen) of van de Examencommissie van de SVPB (overige opleidingen) toestemming hebben gekregen voor tijdsduurverlenging. De examens met tijdsduurverlenging worden op aparte momenten aangeboden en zijn in MijnSVPB duidelijk gemarkeerd. Een kandidaat ‘met toestemming’ moet zich inschrijven op deze specifieke uitvoeringen om gebruik te kunnen maken van de extra tijd.
In MijnSVPB wordt een melding gegeven als een kandidaat ‘met toestemming’ zich aanmeldt of aangemeld wordt voor een regulier examen (dus zonder extra tijd). Het blijft mogelijk om op een regulier examen in te schrijven.

MijnSVPB – examenresultaten in “groepen"

Vanuit onderwijsinstellingen is tijdens de afgelopen regiobijeenkomsten aangegeven dat in de tab “groepen" de resultaten van kandidaten niet volledig getoond werden. Inmiddels zijn er op dit punt in MijnSVPB verschillende verbeteringen doorgevoerd.

MijnSVPB - apart aanmelden voor Praktisch handelen basis en Specifiek rapporteren basis

Uit oogpunt van efficiency en flexibiliteit zijn de onderdelen Praktisch handelen basis en Specifiek rapporteren basis gesplitst. De consequentie hiervan is wel dat een kandidaat voor beide onderdelen apart moet aanmelden of moet worden aangemeld door de onderwijsinstelling.
Deze systematiek sluit beter aan bij de keuze van veel onderwijsinstellingen om Specifiek rapporteren basis al eerder af te sluiten, b.v. in combinatie met de kennisonderdelen.
Het onderdeel Specifiek Rapporteren basis kan afgelegd worden in:

  • Examencentrum Amersfoort
  • PEC Zuid-Holland (alleen op data dat ook Praktisch handelen basis wordt afgenomen)
  • Geregistreerde PEC’s met een lokaal met tenminste 8 PC’s (in principe voor ‘eigen’ studenten)
  • Geregistreerde ICT-lokalen van onderwijsinstellingen (in principe voor ‘eigen studenten’)

Het blijft mogelijk om beide onderdelen op dezelfde datum af te leggen.

Analyse tevredenheidsonderzoeken onder examenkandidaten

De SVPB doet voortdurend onderzoek naar de tevredenheid van examenkandidaten. Het doel is om, waar mogelijk, de organisatie van de examens verder te verbeteren. Een overzicht van de tevredenheid van kandidaten over de periode mei t/m augustus staat op onze website (Actueel --> Overzichten).

Examenprogramma’s en exameneisen

Op onze website zijn de geactualiseerde examenprogramma’s gepubliceerd, deze lopen van 01-08-2019 t/m 31-07-2020.

Examen- en inzagedata 2020

Via MijnSVPB kunnen onderwijsinstellingen en kandidaten zien wanneer er examens zijn gepland. Onderwijsinstellingen kunnen voor groepen kandidaten ook examens op andere data aanvragen (via planning@svpb.nl).
De examenplanners van de SVPB monitoren dagelijks de aantallen aanmeldingen en zullen, indien nodig, extra examendata toevoegen zodat wachttijden zoveel mogelijk kunnen worden vermeden.
De inzagekalender voor 2020 wordt in november gepubliceerd op onze website. Op deze data kunnen kandidaten, als men zich hiervoor heeft aangemeld, hun examenwerk inzien in Amersfoort.

Extra informatie voor gezakte kandidaten CBT-examens

Als een kandidaat onverhoopt zakt wil hij, maar ook zijn docent, graag weten waarop. Hiervoor heeft de SVPB de volgende voorzieningen getroffen:

1. Direct na afloop van het examen kan een kandidaat op zijn computerscherm zijn gemaakte examen terugzien en per fout beantwoorde vraag meteen zien wat het juiste antwoord had moeten zijn.

2. Inzage: elke kandidaat heeft recht op inzage in zijn laatste examen met een onvoldoende resultaat. Hiervoor plant de SVPB 2x per maand een datum in het examencentrum Amersfoort.

3. Tot voor kort kreeg een kandidaat met een onvoldoende resultaat een overzicht gemaild met de nummers van de exameneisen waarvan hij de vragen fout had beantwoord (Beveiliging van objecten basis en Wettelijke kaders basis). Deze feedback zal worden opgenomen in MijnSVPB en verbreed naar alle kandidaten, zowel de kandidaten met een voldoende als onvoldoende resultaat. De kandidaat krijgt na het examen een mailbericht met een link naar MijnSVPB. Na inloggen ziet de kandidaat onder “feedback" een overzicht van alle examenpogingen van het laatste half jaar voor examens waarvoor feedback mogelijk is. Per examenpoging kan een rapport worden bekeken.

4. Halfjaarlijks wordt via deze nieuwsbrief aangegeven met welke exameneisen kandidaten veel moeite hebben.

Handboek PEC BV

Deze zomer is hard gewerkt aan een nieuwe, geactualiseerde versie van het Handboek PEC BV. In dit handboek wordt het fictieve bedrijf PEC BV beschreven: PEC BV is een modelbedrijf waar een aspirant beveiliger procedures, instructies en modelformulieren terug kan vinden die hij tijdens zijn opleiding kan gebruiken en waar tijdens zijn examen Praktisch handelen basis vanuit wordt gegaan. De versie die per 01-01-2020 op onze site is te vinden is in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit scholenveld en bedrijfsleven tot stand gekomen. Deze aanpassingen hebben overigens geen gevolgen voor de examens.

Data waarop trainingen plaatsvinden

Training Praktijkbeoordelaar ESO op 4 oktober 2019: voor deze training zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. De volgende training zal naar alle waarschijnlijkheid in januari 2020 worden georganiseerd. Eén belangrijke wijziging zal dan meteen ingaan: wie zich voor een training in 2020 aanmeldt moet in bezit zijn van het certificaat ESO OF, ingeval men beschikt over het diploma Beveiliger, het examenonderdeel Event security hebben behaald.
U kunt zich aanmelden via de volgende link: aanmelding-4-oktober

De training rollenspeler praktijkexamen Beveiliger wordt georganiseerd bij voldoende deelnemers. Deze training is bedoeld voor nieuwe rollenspelers en duurt één dag met in een later stadium een beoordelingsdagdeel. Heeft u belangstelling, neem dan contact met ons op (info@svpb.nl).