Facebook icon Twitter icon Forward icon

Aanmeldapplicatie MijnSVPB ingevoerd

In onze vorige nieuwsbrief is al aangekondigd dat de SVPB in het tweede kwartaal zal overstappen naar een digitale omgeving voor de aanmelding van kandidaten en examens: MijnSVPB.
MijnSVPB is 18 april 2016 ‘live’ gegaan en beschikbaar voor onderwijsinstellingen en kandidaten.
Het advies aan onderwijsinstellingen is om hun deelnemers te vragen zich zelf te registreren in MijnSVPB (dit scheelt de onderwijsinstelling werk en de deelnemer weet alvast de weg te vinden naar deze applicatie en kan zo ook zijn resultaten bekijken).
De huidige (papieren) aanmeldingsformulieren die 'nog onderweg zijn' worden in mei nog gewoon in behandeling genomen. Vanaf 1 juni verlopen alle aanmeldingen voor Beveiliger, ESO en de theorie-onderdelen van Coördinator beveiliging alleen nog via MijnSVPB. Uitgezonderd blijven voorlopig examens waarvoor praktijkuitwerkingen moeten worden aangeleverd, zoals de praktijkonderdelen van Coördinator beveiliging maar ook het nieuwe praktijkexamen voor Beveiliger crebo 25407.

Op www.svpb.nl --> ’Aanmelden voor een examen’ wordt per examen aangegeven op welke manier men zich moet aanmelden.

Handleiding MijnSVPB

Er een beknopte handleiding beschikbaar voor MijnSVPB. De link naar deze handleiding staat in het betreffende nieuwsbericht in MijnSVPB. De handleiding is bedoeld voor medewerkers van onderwijsinstellingen en gaat uitsluitend in op de functionaliteit zoals zij die gebruiken.
Voor deelnemers/kandidaten wijst MijnSVPB zich vanzelf.
Met concrete vragen en verzoeken om ondersteuning kunt u, in aanvulling op deze handleiding, terecht bij de Servicedesk MijnSVPB, e-mail: mijn@svpb.nl  tel. 033-4504755.

Verzending van uitslagen aan onderwijsinstellingen tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantieperiode wordt de SVPB regelmatig benaderd door kandidaten over de verzending van hun diploma. Omdat er tijdens de zomermaanden gewoon examens worden afgenomen, worden er ook diploma’s verzonden aan de onderwijsinstellingen.
Indien gewenst kunnen wij post tijdelijk:
- verzamelen en op een later tijdstip verzenden, of
- naar een ander adres sturen.

Indien u van een van beide mogelijkheden gebruik wilt maken, geef dit dan tijdig aan ons door via info@svpb.nl

Aanvullende maatregelen fraudepreventie SVPB-examens

Een examen moet rustig en geordend verlopen en fraude moet geen kans krijgen. Om dit te ondersteunen mogen kandidaten alleen de benodigdheden bij zich hebben in de examenruimte die worden genoemd in het examenprogramma (in de meeste gevallen worden er geen extra benodigdheden genoemd!).
Dit betekent dat de volgende spullen NIET zijn toegestaan in de examenruimten:
- elektronica, zoals smartphones, smartwatches, ‘oortjes’, overige communicatiemiddelen, foto/video-apparatuur en ‘gewone’ horloges (want het verschil tussen een smartwatch en een gewoon horloge is niet altijd duidelijk).
- Verder zijn ook de volgende zaken niet toegestaan: jassen, tassen, rugzakken, consumpties, waterflesjes e.d.
In examencentrum Amersfoort zijn kluisjes beschikbaar voor het opbergen van spullen.
Als het een examen betreft dat op de locatie van een onderwijsinstelling wordt afgenomen, dan draagt deze onderwijsinstelling zorg voor inname en beheer van voornoemde spullen.

Examentarieven

De examentarieven zijn per 1 april 2016 gewijzigd. De meest in het oog springende verandering ten opzichte van de oude tarieven is dat er nu per vakkennisonderdeel (CBT) een tarief geldt i.p.v. twee of drie onderdelen voor hetzelfde tarief.
Niet alle vakkennisonderdelen hebben hetzelfde tarief. Dit hangt in belangrijke mate af van de aantallen kandidaten. Zo doen er veel meer kandidaten examen voor Wettelijke kaders BVL 2 dan voor Event security of Basiskennis PO.
De prijs van een examen wordt namelijk niet alleen bepaald door de algemene kosten (zoals salarissen en huur) en de afnamekosten (een examenlokaal met computers en een examenleider). Een examen moet ook ontwikkeld en onderhouden worden. Deze werkzaamheden zijn voor elk examenonderdeel even intensief, ongeacht of er 100 of 5000 kandidaten meedoen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door commissies van deskundigen voor het betreffende vakgebied. De kosten voor deze commissies moeten worden ‘uitgesmeerd’ over het aantal kandidaten voor het betreffende examenonderdeel.
Daarom is een examen voor Wettelijke kaders BVL 2 goedkoper dan een examen voor Event security.

Regionale bijeenkomsten

In april zijn in samenwerking met onderwijsinstellingen regionale bijeenkomsten georganiseerd in Enschede, Den Bosch, Gouda en Amersfoort.
De bijeenkomsten zijn evenals vorig jaar goed bezocht, verliepen in een prettige sfeer en was er voldoende ruimte om bepaalde onderwerpen flink uit te diepen. De belangrijkste onderwerpen waren de invoering van MijnSVPB en het nieuwe examen voor Beveiliger crebo 25407.
Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomsten, gebundeld in één pdf, staat op onze website (onder actueel --> overzichten --> verslagen).

Bijscholing geregistreerde rollenspelers praktijkexamen Beveiliger (crebo 25407)

In het praktijkexamenonderdeel Praktisch handelen basis voor Beveiliger crebo 25407 wordt meer nadruk gelegd op het toetsen van de gewenste beroepshouding, zoals hospitality en proactief handelen. Alle proeven zijn op deze punten gescreend en waar nodig aangepast. Het optreden van de rollenspeler tijdens de drie proeven is daarbij belangrijk: een goed rollenspel bevordert een optimale prestatie van de kandidaat.
Om de geregistreerde rollenspelers hierbij te ondersteunen worden bijscholingstrainingen georganiseerd voor de reeds bij de SVPB geregistreerde rollenspelers. Tijdens deze trainingen, die een dagdeel duren, wordt veel geoefend en krijgen de rollenspeler feedback van onze zeer ervaren rollenspelers.
De trainingen worden georganiseerd in examencentrum Amersfoort en aanmelden kan binnenkort via www.svpb.nl (Examenafname --> Praktijkexamencentra).

Tevredenheidsonderzoek onder onderwijsinstellingen

In juni voert de SVPB het periodieke tevredenheidsonderzoek onder de CREBO-onderwijsinstellingen uit waarmee de SVPB een overeenkomst heeft. In dit onderzoek wordt onder meer gepeild hoe onderwijsinstellingen oordelen over de administratieve dienstverlening, de organisatie van examens en de communicatie.

Examenprogramma’s en exameneisen 2016/2017

De examencommissie heeft de examenprogramma’s en exameneisen voor de periode
1-8-2016 tot 1-8-2017 vastgesteld. Deze programma’s met bijbehorende exameneisen worden rond 1 juli a.s. op onze website gepubliceerd. Tenzij anders aangegeven worden de gewijzigde en/of nieuwe exameneisen per 1 januari 2017 daadwerkelijk geëxamineerd.
Voor Beveiliger zijn er twee examenprogramma’s:
• Beveiliger crebo 94850: de afname van de huidige examens wordt in ieder geval gecontinueerd tot en met 31 juli 2018 (cursisten mogen door onderwijsinstellingen nog t/m 31 juli 2016 worden ingeschreven op deze kwalificatie).
• Beveiliger crebo 25407: de aanmelding voor deze nieuwe examens is gestart per 1 januari 2016.
Belangrijk: op de onderwijsovereenkomst staat het crebonummer vermeld, dit nummer is bepalend voor welk examen de kandidaat moet worden aangemeld. Switchen is niet mogelijk.

Examenprogramma Supervisor Event Security

Op verzoeken vanuit de branche heeft de SVPB in 2015 het initiatief genomen om
a) na te gaan of er behoefte is aan een examen voor supervisors bij evenementen en
b) wat de inhoud van een dergelijk examen zou moeten zijn.

Gebleken is dat er zeker behoefte is aan een dergelijk programma voor Event security officers (ESO-ers) die door willen groeien binnen hun bedrijf. De exameneisen worden op dit ogenblik nog nader uitgewerkt, naar verwachting worden de examens in januari 2017 opgestart.

Particulier onderzoeker

De exameneisen Particulier onderzoeker zijn in samenwerking met de Nederlandse Veiligheidsbranche aangepast en door de examencommissie voor de periode 1-8-2016 tot 1-8-2017 vastgesteld. Eén van de wijzigingen betreft de gewijzigde Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche.
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Privacygedragscode goedgekeurd: de goedkeurende verklaring is gepubliceerd in de Staatscourant van 9 maart 2016 en geldt voor een termijn van 5 jaar. De wijzigingen in de opgaven die door de vernieuwde gedragscode noodzakelijk zijn, worden per 1 augustus 2016 in de examens doorgevoerd.