Facebook icon Twitter icon Forward icon

Praktijkopdrachten BVL 2 en praktijkwerkboek

Kandidaten die op examen komen voor het examenonderdeel Praktijkopdrachten BVL 2 moeten het praktijkwerkboek meenemen. Het voorgeschreven materiaal wordt sinds juli van dit jaar in een boekje uitgegeven i.p.v. een map.
Voor het examen maakt dit feitelijk niet uit: de kandidaat neemt het praktijkwerkboek voor Beveiliger (b.v. Objectbeveiliging) mee naar het examen, inclusief de getekende beoordeling door de praktijkopleider leerbedrijf en onderwijsinstelling en het ingevulde logboek. Dit logboek kan ingevuld zijn in het praktijkboek zelf of moet als aparte bijlage worden meegenomen.
De eigen uitwerkingen van de opdrachten behoeven niet te worden meegenomen.
Dit betekent dat zowel de map als het boekje naast elkaar gebruikt kunnen worden (ongeacht het crebonummer). Voor inhoudelijke vragen over het praktijkwerkboek kan contact worden opgenomen met eX:plain of raadpleeg www.platformbeveiliging.nl

Dreigingsniveaus veranderd

Sinds juli 2016 is er een dreigingsniveau (t.a.v. terrorisme) in Nederland bijgekomen. Examenvragen die in dit kader tot verwarring aanleiding zouden kunnen geven, worden tot 1-1-2017 niet in onze examens opgenomen. Vanaf 1-1-2017 wordt in de betreffende examens uitgegaan van de nieuwe situatie.

Analyse tevredenheidsonderzoeken onder examenkandidaten

Continue houdt de SVPB een onderzoek naar de tevredenheid van de examenkandidaten. Het doel is om, waar mogelijk, de organisatie van de examens verder te verbeteren. Een overzicht van de tevredenheid van kandidaten over de periode mei t/m augustus staat op onze website (Actueel --> Overzichten).
Twee bijzonderheden die ons zijn opgevallen uit het onderzoek:

Gebruik moeilijke woorden in vakkennisexamens
In dit onderzoek hebben enkelen kandidaten opgemerkt dat de SVPB in haar examens ‘oud-Nederlandse woorden gebruiken’. Concreet noemt een kandidaat het woord ‘duchten’.
De examencommissie van de SVPB beoordeelt heel kritisch de opgaven en probeert waar mogelijk aan te sluiten bij de ‘gemiddelde belevingswereld’ van kandidaten. Er zijn echter vaktermen of woorden uit wetgeving die kandidaten volgens de exameneisen moeten weten. Woorden als ‘duchten’ en ‘onverwijld’ zijn daar voorbeelden van.

Klokken in de wachtruimten in Amersfoort
Omdat horloges en smartphones niet zijn toegestaan in het examencentrum in Amersfoort hebben enkele kandidaten opgemerkt dat het prettig zou zijn, als er klokken in de wachtruimten in Amersfoort aanwezig zijn. De SVPB zal hiervoor zorgen.

Motivatieformulier bij uitslag praktijkexamen Beveiliger

“Ik kreeg na het praktijkexamen geen feedback en er werd niet verteld wat ik beter had kunnen doen”. Dit is een opmerking die wij regelmatig zien terugkeren in onze tevredenheidsonderzoeken onder kandidaten en in een eerdere nieuwsbrief is aangegeven dat de examencommissie naar een oplossing zoekt.
Om onze examinatoren en kandidaten extra te ondersteunen is een formulier ontwikkeld waarin de examinatoren de hoofdpunten kunnen aankruisen als een kandidaat onverhoopt zakt voor één of meer onderdelen van het praktijkexamen voor Beveiliger. Dit formulier wordt per 1-1-2017 ingevoerd. Dit laat onverlet dat een gezakte kandidaat altijd een mondelinge toelichting krijgt na afloop van het examen. Het formulier is niet alleen handig voor de kandidaat maar ook voor de onderwijsinstelling, zeker als er bij het meedelen van de uitslag geen vertegenwoordiger van de school aanwezig is (zoals in examencentrum Amersfoort).

Examenprogramma’s en exameneisen 2016/2017

De examenprogramma’s en exameneisen zijn per 1 juli jl. gepubliceerd op www.svpb.nl

MijnSVPB

Informatiebijeenkomst MijnSVPB op dinsdag 27 september
Voor de lancering van MijnSVPB in april van dit jaar is een instructiebijeenkomst georganiseerd voor medewerkers van onderwijsinstellingen. Gedurende de maanden mei, juni en juli heeft iedereen, inclusief kandidaten en SVPB-medewerkers, kunnen kennismaken en wennen aan MijnSVPB. Conclusie: het systeem draait bevredigend, het aantal verstorende ‘bugs’ was beperkt en de bugs die er waren konden snel worden opgelost. Door zowel gebruikers van onderwijsinstellingen als de SVPB-collega’s zijn er een aantal wensen geuit om het systeem te optimaliseren. Deze wensen zijn geïnventariseerd en naar prioriteit geordend. Er zijn drie fases gepland waarin deze wensen zullen worden gerealiseerd.
Op 27 september organiseert de SVPB een informatiedag voor de gebruikers van MijnSVPB van de onderwijsinstellingen waarin de ervaringen kunnen worden uitgewisseld en we iedereen willen bijpraten over de ontwikkelingen en stappen voor de komende maanden. Heeft u onverhoopt de uitnodiging gemist en wilt u aanwezig zijn? Neem dan contact met ons op (info@svpb.nl).

Onderscheid tussen de beide crebo-nummers voor Beveiliger in MijnSVPB
Er lopen sinds 1-8-2015 twee opleidingen voor Beveiliger naast elkaar, aangeduid met de crebonummers 94850 (tot en met 31-7-2016 konden hier nog deelnemers op worden ingeschreven) en 25407.
De examens voor beide crebonummers lopen volledig gescheiden van elkaar. Het is dus van belang dat een onderwijsinstelling, maar vooral ook de individuele kandidaat, op basis van het juiste crebonummer aanmeldt. De SVPB treft voorbereidingen om de examenaanmeldingen voor Beveiliger 25407, waarvoor nu nog aanmeldingsformulieren worden gebruikt, per januari 2017 via MijnSVPB te laten lopen.
Om de kans op vergissingen te minimaliseren moet bij de aanmelding voor de vakkennis-en praktijkexamens voor Beveiliger het crebonummer worden ingetypt. Op het aanmeldingsscherm zal voor het juiste crebonummer worden verwezen naar de onderwijsovereenkomst: daar staat immers het crebonummer waarop de deelnemer is ingeschreven door de onderwijsinstelling! Bij het weergeven van de behaalde resultaten zal ook het crebonummer worden vermeld.
Wij verzoeken de onderwijsinstellingen hun deelnemers hierop te wijzen.

Registreren in MijnSVPB
Het is voor alle betrokken partijen prettig als de deelnemer zo snel mogelijk nadat hij is ingeschreven voor de mbo-opleidingen Beveiliger of Coördinator beveiliging is geregistreerd in MijnSVPB. Het advies aan de onderwijsinstellingen is om hun nieuwe deelnemers hier op te wijzen.

Examen- en inzagekalender 2017

De examenkalender voor 2017 wordt voor 1 november a.s. gepubliceerd op onze website. Onderwijsinstellingen kunnen voor groepen kandidaten ook examens op andere data aanvragen.
Na de invoering van MijnSVPB is de examen- en inzagekalender flink uitgedund: wie examen wil doen voor b.v. Beveiliger of Coördinator beveiliging ziet via MijnSVPB alle beschikbare data.
De examenplanners van de SVPB monitoren dagelijks de aantallen aanmeldingen en zullen, indien nodig, extra examendata toevoegen zodat wachttijden kunnen worden vermeden.
Welke data staan dan wel op de kalender? Dit zijn met name de examens die niet wekelijks worden afgenomen in Amersfoort. Dit geldt b.v. voor Praktijkopdrachten ESO en Onderzoek en rapportage voor Particulier onderzoeker. Dit maakt het mogelijk dat opleiders en kandidaten kunnen ‘toewerken’ naar een bepaalde examendatum. Uiteraard worden ook de data vermeld waarop kandidaten, als men zich tenminste hiervoor heeft aangemeld, het examenwerk kunnen inzien in Amersfoort.

Pilotexamens op 21 en 28 september voor praktijkexamen Beveiliger crebo 25407

Binnenkort organiseert de SVPB enkele pilotpraktijkexamens voor Beveiliger crebo 25407. Op 21 en 28 september bieden wij docenten de gelegenheid om deel te nemen aan de onderdelen Specifiek rapporteren basis en Praktisch handelen basis. Scholen hadden hierom gevraagd tijdens de regionale bijeenkomsten afgelopen april: docenten willen graag kennis maken met examinering van Beveiliger crebo 25407. Door een docent in de rol van kandidaat te plaatsen kan hij deze ervaring benutten om de leerlingen optimaal te kunnen voorbereiden op het praktijkexamen. Het examen wordt dan ook afgenomen op de manier zoals ook een kandidaat geëxamineerd wordt: binnen de tijd die ervoor staat en met een uitslag. Bij een voldoende resultaat wordt alleen geen diploma verstrekt.
De pilotexamens zijn inmiddels volgeboekt, maar we overwegen om extra pilots te organiseren. Heeft u belangstelling, stuur dan een mailtje aan info@svpb.nl