TDM Nyhedsbrev

Læs nyhedsbrevet på nettet

Juni 2015

Internt nyhedsbrev

Fra Centerlederen

Organisatoriske forhold
Foråret lader stadig vente på sig, og det kan man sige at den organisatoriske afklaring også delvist gør.
IUP-CUDiM relationerne er afklaret i denne omgang, idet det er besluttet, at der ikke skal ske nogen organisatorisk sammenlægning. Men det er samtidig besluttet, at ledelsen skal følge op på de potentielle samarbejdsmuligheder, som undersøgelsen har afdækket og der skal arbejdes videre med en fysisk samlokalisering.
Vedr. RSE’s organisatoriske placering er der intet nyt at berette.

Forretningsudvalg/Centerforum
Centerforum har besluttet, at vi går tilbage til betegnelsen Centerforum. Det giver for mange misforståelser o.l. at bruge en anden betegnelse end de gør på institutterne. Men vi ændrer ikke CF’s opgaveportofølge, dvs. det er stadig en central opgave at tilrettelægge medarbejdermøderne.
CF har på sidste medarbejdermøde annonceret, at ’trivsel’ skal være temaet på juni-mødet. Vi har snakket med HR om tilrettelæggelse af mødet, og de har anbefalet at udskyde diskussionen af ’trivsel’ indtil der foreligger en organisatorisk afklaring. CF følger denne anbefaling, og i konsekvens af dette aflyses det næste medarbejdermøde (10.06.2015). Der orienteres pr. mail og på Medarbejderportalen om eventuel aflysning.

Men ’trivsel’ er stadig et vigtigt tema, og planen er at tage det op på mødet i august – under forudsætning af, at det kan blive godt nok forberedt. Og denne forberedelse består i, at ’trivsel’ først skal diskuteres i de fire teams (sekretariatet medregnet) og derefter på et medarbejdermøde. Jeg regner med, at den samlede proces diskuteres og afklares med HR.
CF har også diskuteret Sprogpolitik og vi ønsker at justere den nuværende, således at vi fremmer en fler- og parallelsproglighed på Centret. CF-medlemmerne kan evt. tage denne diskussion op i de enkelte teams. Jeg regner med, at vi har noget klar til næste CF-møde.

LSV-udbud
Centret aftale med Styrelsen om LSV’s ydelser udløber til 31.07.2015. LSV’s ydelser til Styrelsen er derfor sendt i udbud, og vi afleverede den 11.05.2015 vores tilbud. Der er endnu ikke kommet svar på dette, men vi forventer en tilbagemelding i første halvdel af juni.
Med udbuddet er der sket en del ændringer i de ydelser, som Styrelsen beder leverandøren udføre. Væsentligst er det nok, at der skal indføres en elektronisk test (som evt. suppleres af en yderligere udredning), som skal afgøre om en studerende er berettiget til støtte eller ej. En af de mere diskutable ting ved testen er, at det er samme test som bruges fra de første klasser i folkeskolen til den speciale-studerende på universitetet.

PPU
I PPU skriver medarbejderne på en ’Håndbog for Pædagogisk-Psykologisk Uddannelsesrådgiver’, og den forventes færdig senest i august. Spændende at se resultatet.
PPU har ved Camilla Skovhus skrevet en henvendelse til folketingspartiernes ordfører (uddannelses- og forskningsordfører, handicapordfører og ligestillingsordfører) vedr. mulige (mere utilsigtede) konsekvenser af Fremdriftsreformen. Forskellige af disse har tilkendegivet, at de vil tage sagen op, men nu er der annonceret valg, så tingene må formodes at gå lidt i stå. Vi må se frem til, at det bliver taget op til efteråret.

DU
Kvalitetsudvikling af undervisningen og af uddannelserne er kommet i centrum – ikke mindst foranlediget af den ansøgning om Institutionsakkreditering, som skal afleveres i begyndelsen af 2016.
Det omfatter også kompetenceudvikling af underviserne, som AU’s Uddannelsesudvalget har sat fokus på.
Hvordan det mere konkret kommer til at påvirker os og vores aktiviteter, bliver formentlig afklaret i løbet af kort tid.
Et anden ting, der er fokus på i forbindelse med institutionsakkrediteringen, er evalueringer, hvor AU’s Uddannelsesudvalg har besluttet, at der skal gennemføres dels fem årlige uddannelsesevalueringer, dels årlige opsummeringer ift. undervisningsåret. Som en del af det sidste indgår kursus-evalueringer, men også mange andre aspekter. Dog er det sådan, at der er fokus på de dele, hvor AU’s systemer kan levere data til at belyse undervisningsåret. Et væsentligt aspekt er selvfølgelig også, hvordan vi følger op på de årlige statusrapporter.

Lønforbedring
En række medarbejdere har søgt om løntilskud. Processen er tæt på afslutning, og jeg forventer at de berørte medarbejdere vil få en tilbagemelding i løbet af kort tid. For de medarbejdere som bevilliges lønforbedring, har jeg forstået det sådan, at denne udbetales i forbindelse med lønudbetalingen i slutningen af juni.

God weekend. 

Arne.

Fra Sekretariatet

Arts sommerfest '15
 

Sekretariatet opfordrer alle medarbejdere til at tilmelde sig sommerfesten d. 19. juni.

Tilmeldingsfrist inden d. 7. juni i Aarhus og inden d. 12. juni i Emdrup.

Tilmeld dig her.

Nyheder

Nyheder fra centret

Internetweek Danmark
Internet Week Danmark er en faglig festival, der fejrer internettet og den digitale økonomi. Festivalen løb af stablen for første gang sidste år, og i år gentages successen fra den 1.-5. juni.

I år stiller CUDiM op med en stand i Ridehuset torsdag den 4. juni fra kl. 9-20 og med oplæg fra flere forskere samme dag. Det er også muligt at besøge de it-didaktiske design-studerende som på deres egen stand vil komme med ni bud på fremtidens (ud)dannelse.

Del gerne invitationerne i Jeres netværk!

Blackboard-konferencen
Hovedpointerne fra Blackboard-konferencen i Liverpool er nu tilgængelige. Læs mere her.

Generelle nyheder

Johnny Laursen ansat som dekan på Arts
Dekanen ser frem til at fortsætte fakultetets faglige udvikling sammen med medarbejdere og studerende.

 

Se nyheder fra Arts her.

Kalender

Internt

DU-team-møde onsdag den 03.06.2015, kl. 14.15–16.00 i lokale 139.

Medarbejdermøde onsdag den 10.06.2015, kl. 14.30-16.00.

Eksternt

Internet Week Danmark fra den 1-5. juni.

Rejs med ind i fremtiden. Folkeuniversitetet inviterer tre forskere og et spørgelystent publikum til en spændende aften i Studenterhus Aarhus, som handler om, hvad vi kan forvente af fremtidens internet, og ikke mindst hvad udviklingen vil betyde for os mennesker. Tirsdag den 02.06.2015 kl.19.00 i Stakladen. Entre.

Rethink out common future - transforming the heart of education. Konference fra den 10-12. juni

Arts sommerfest fredag den 19. juni i Emdrup og Aarhus. 

 

Se flere arrangementer her.

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet