Facebook icon Twitter icon Forward icon

MijnSVPB

MijnSVPB draait sinds april vorig jaar en heeft voor zowel onderwijsinstellingen als kandidaten de nodige voordelen gebracht. De SVPB blijft, in samenwerking met ExTH, het systeem verder ontwikkelen. Vrijwel voor alle SVPB-examens kan inmiddels van het systeem gebruik worden gemaakt: sinds januari ook voor de praktijkexamens Beveiliger 25407 en de Praktijkopdrachten ESO. In deze nieuwsbrief staat ook een artikel over de aanmelding voor de praktijkexamenonderdelen van Coördinator beveiliging.

Wij signaleren dat kandidaten niet altijd de juiste keuze maken als zij zichzelf aanmelden voor een examen Beveiliger of Certificaat B. Op dit punt vragen wij de onderwijsinstellingen om medewerking. De gevolgen van een verkeerde opgave van de CREBO-code bij Beveiliger (94850 in plaats van 25407 of andersom) proberen we zo veel mogelijk te ondervangen, maar kunnen in bepaalde situaties toch vervelend zijn, bijvoorbeeld als het gaat om Waarnemen en noteren 2. Soms moeten examens worden afgezegd en opnieuw ingepland vanwege een CREBO-code die verkeerd is opgegeven. Regelmatig kiezen kandidaten ten onrechte voor certificaat Beveiliging B, terwijl ze de opleiding Beveiliger volgen. Daardoor lijken er veel minder examendata beschikbaar dan in werkelijkheid het geval is.
Op onze website, in MijnSVPB en aan de telefoon proberen we kandidaten zo veel mogelijk te helpen om bij examenaanvragen het juiste traject te kiezen.

In MijnSVPB dient de onderwijsinstelling of de kandidaat bij de aanmelding voor het praktijkexamen Beveiliger 25407 de verklaring beoordeling leerbedrijf en onderwijsinstelling te uploaden. De verklaring wordt vervolgens door ons gecontroleerd en goedgekeurd of afgekeurd. Zodoende weet de onderwijsinstelling of de kandidaat vroegtijdig of een verklaring geaccepteerd wordt. In geval van afkeuring kan een aangevulde verklaring weer worden geüpload. Hierbij wel het dringende advies om dat in voorkomende gevallen zo snel mogelijk te (laten) doen. Zolang de verklaring niet is goedgekeurd kan er geen SVPB-diploma Beveiliger worden uitgereikt.

Aanmelding voor de praktijkexamenonderdelen van Coördinator beveiliging

De meeste examenonderdelen worden met behulp van MijnSVPB aangemeld. De SVPB treft op dit ogenblik de voorbereidingen om ook de aanmelding van kandidaten voor de onderdelen Praktijkopdrachten CB en Leidinggeven CB via MijnSVPB te laten verlopen. Bij deze examenonderdelen moeten echter bijlagen worden meegestuurd, waaronder uitwerkingen van de voorgeschreven praktijkopdrachten. Wij zijn daarom in januari een kleinschalige pilot met één onderwijsinstelling gestart.
Tijdens de regionale bijeenkomsten in april zullen wij de onderwijsinstellingen bijpraten.

Examencommissie SVPB zoekt leden

Het Bestuur van de SVPB is op zoek naar leden voor de examencommissie.
Een samenvatting van het profiel: u bent werkzaam in het beroepsonderwijs met aantoonbare expertise op het gebied van beoordelen en certificeren/diplomeren of werkzaam in een leidinggevende functie bij bedrijven of sectoren, waarbij u direct betrokken bent bij de inzet van particuliere beveiligingsorganisaties.
Voor nadere informatie over de functie verwijzen wij naar het Reglement Examencommissie SVPB op onze website, waarin ook het profiel waaraan een lid van de examencommissie moet voldoen is opgenomen.
Heeft u vragen over de functie dan kunt u contact opnemen met Ad van den Boogert, secretaris van de examencommissie (033-4504770).
Als u belangstelling hebt voor de functie, stuur dan een brief met uw CV voor 1 april a.s. aan het Bestuur van de SVPB (info@svpb.nl).

Praktijksessies Beveiliger 25407 voor docenten, instructeurs en praktijkopleiders

In de periode september t/m november vorig jaar heeft de SVPB enkele pilotpraktijkexamens Beveiliger (crebo 25407) georganiseerd voor docenten. Inmiddels zijn verzoeken ontvangen om meer van dergelijke sessies te organiseren, ook vanuit leerbedrijven. Wij zullen in 2017 een aantal praktijksessies organiseren voor docenten en praktijkopleiders.
Doel van een sessie:

  • Inhoudelijk en procedureel kennis nemen van de praktijkexamens voor Beveiliger crebo 25407.
  • In de rol van kandidaat de ‘examensituatie’ (en stress!) ondervinden.

Deze praktijksessies worden in examencentrum Amersfoort georganiseerd met twee examinatoren en een rollenspeler. Evenals de reguliere praktijkexamens vangen deze sessies aan om 8:30 uur en duren tot 12:30 uur (of van 13:00 uur tot 17:00 uur). Aan een dagdeel kunnen 6 mensen deelnemen.
Aan het eind van elke sessie is er, behalve een individuele terugkoppeling, een korte evaluatie. De kosten zijn gelijk aan een regulier examen.

De behaalde resultaten zijn alleen bedoeld als leermoment voor docenten, instructeurs en praktijkopleiders en worden verder niet geregistreerd. Er wordt wel een verklaring op naam uitgereikt dat is meegedaan aan deze deskundigheidsbevordering.
De eerste praktijksessie Beveiliger crebo 25407 wordt georganiseerd op 22 maart 2017.
U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website.

Regionale bijeenkomsten met onderwijsinstellingen

Ook dit jaar organiseert de SVPB in april een vijftal regionale bijeenkomsten voor onderwijsinstellingen. Hierbij staat de dialoog tussen de onderwijsinstellingen die de opleidingen Beveiliger en Coördinator beveiliging aanbieden en de SVPB centraal. Per onderwijsinstelling kunnen twee vertegenwoordigers worden afgevaardigd, bij voorkeur één vanuit het onderwijs en één vanuit de examenadministratie.
Tijdens deze bijeenkomsten kunnen verscheidene thema’s m.b.t. de opleiding en examinering van de opleidingen Beveiliger en Coördinator beveiliging worden besproken.
Onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen:

  • Examinering Beveiliger Crebo 25407
  • Toezicht onderwijsinspectie
  • MijnSVPB.nl

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data en locaties:
10 april Noorderpoort College in Groningen
18 april Zadkine in Rotterdam
20 april SVPB in Amersfoort
Er wordt nog overlegd met Horizon College in Alkmaar en ROC Nijmegen in Nijmegen, hier moeten de data nog worden vastgesteld.

De contactpersonen van alle onderwijsinstellingen, waarmee de SVPB voor 2017 een overeenkomst heeft gesloten, ontvangen een uitnodiging.

Analyse tevredenheidsonderzoeken onder examenkandidaten over 2016

1569 kandidaten hebben in 2016 meegedaan aan onze tevredenheidsonderzoeken:
951 voor de examens die met CBT zijn afgenomen, 491 voor de praktijkexamens en 127 voor de overige examens.
In de verschillende nieuwsbrieven in 2016 zijn bepaalde onderwerpen, waarover kandidaten klaagden of informatie vroegen, toegelicht.
Overall kunnen we constateren dat kandidaten tevreden zijn over de wijze waarop de examens zijn afgenomen.
Op onze website staan de overzichten over de uitgevoerde tevredenheidsonderzoeken.

Publicatie slagingspercentages 2e helft 2016

Op de website van de SVPB zijn de slagingspercentages van alle examenonderdelen over de periode juli t/m december 2016 geplaatst.
Voor Beveiliger zijn ook de resultaten van de afzonderlijke onderwijsinstellingen geplaatst.

Exameneisen waarop kandidaten in 2016 minder goed scoorden

De examens worden voortdurend inhoudelijk en toets technisch geanalyseerd.
De examencommissie stelt vast dat over 2016 de volgende exameneisen meer dan gemiddeld 'moeilijk' blijken te zijn voor kandidaten.

tabel exameneisen

Trainingen rollenspeler Beveiliger op 3 april a.s.

De SVPB organiseert op maandag 3 april a.s. twee trainingen voor rollenspelers:

1. Training rollenspeler praktijkexamen Beveiliger (bedoeld voor nieuwe rollenspelers; duurt één dag met in een later stadium een beoordelingsdagdeel).
2. Bijscholingstraining geregistreerde rollenspeler praktijkexamen Beveiliger (bedoeld voor ervaren rollenspelers die worden bijgeschoold voor het onderdeel Praktisch handelen basis t.b.v. Beveiliger crebo 25407; deze training duurt een dagdeel).

Tijdens beide trainingen wordt veel geoefend en krijgt de rollenspeler feedback van een van onze zeer ervaren rollenspelers. De trainingen worden georganiseerd in examencentrum Amersfoort en aanmelden kan via www.svpb.nl

Training praktijkbeoordelaar ESO op 26 april 2017

Een geregistreerde ESO-organisatie die ESO-aspiranten opleidt beschikt over tenminste één praktijkbeoordelaar. De praktijkbeoordelaar is verantwoordelijk voor de praktijkbegeleiding en de beoordeling van aspirant-Event Security Officers die door de geregistreerde ESO-organisatie worden opgeleid.
Om geregistreerd te kunnen worden als praktijkbeoordelaar dient de training voor praktijkbeoordelaars ESO gevolgd te worden (LET OP: dit is een andere training dan die wordt gegeven voor praktijkopleiders Beveiliger).
De training duurt één dag en de onderwerpen die aan bod komen zijn: achtergrondinformatie over de evenementenbranche, hoe moet worden begeleid en beoordeeld, wet- en regelgeving, praktijkexameneisen en praktijkopdrachten en het examineringstraject.
Een praktijkbeoordelaar wordt geacht over de benodigde vakkennis te beschikken, daarom wordt tijdens de training het examenonderdeel Event security afgelegd (deelnemers die in bezit zijn van het certificaat Event Security Officer zijn vrijgesteld van dit examen, omdat zij dit onderdeel al hebben behaald).
De eerstvolgende training staat gepland op woensdag 26 april 2017. Voor meer informatie zie www.svpb.nl, hier vindt u ook het aanmeldingsformulier.