Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

19 november 2014, nummer 46

 

Bloktitel

17 november hebben circa 100 bewoners van de Rijksstraatweg een informatieavond bijgewoond.

 

De mensen zijn bijgepraat over de voortgang van Nieuw Reijerwaard. Er is informatie gedeeld over de stand van het inpassingsplan en de werkzaamheden die door de GRNR voorbereid en uitgevoerd worden. Daarnaast is gesproken over de invulling van de 100-meter-zone direct ten oosten van de Rijksstraatweg. Dit is de zone die in het inpassingsplan de bestemming ‘groen’ heeft gekregen. In deze zone komt ook water en wordt een grondwal gerealiseerd. Momenteel wordt onder meer onderzocht op welke manier de grondwal aangelegd kan worden. Zie hier voor een samenvatting van de verstrekte informatie.

 

De meeste mensen hebben hun vragen kunnen stellen, deels plenair, deels in kleine groepen. De sfeer van de avond was over het algemeen goed.

 

De vragen gingen in grote lijnen over:

  • De inhoud van het inpassingsplan.

  • Het al dan niet aankopen van woningen aan de Rijksstraatweg die buiten het inpassingsplan liggen. Nu de behandeling in provinciale staten is afgerond, zal de finale besluitvorming over eventuele aankoop plaatsvinden in vergaderingen van de Gemeenteraad van Ridderkerk en het Algemeen Bestuur van de GRNR. Dat zal in het eerste kwartaal van volgend jaar aan de orde zijn.

  • De invulling en het moment van aanleg van de 100 meter – zone. Een deel van de aanwezigen had begrip voor het traject dat gevolgd wordt, voor anderen gaan het onderzoek en de aanleg van de 100 meter - zone te langzaam.

Bijeenkomsten als deze zullen twee tot drie keer per jaar worden georganiseerd. In de volgende bijeenkomst worden afspraken gemaakt over hoe bewoners en GRNR samen een voorstel gaan maken over de inrichting van de 100 meter zone. Bewoners worden met een brief voor de volgende bijeenkomst uitgenodigd.

Informatieavond
 

 

 

 
AB GRNR stelt verzoekbesluit onteigening eerste fase vast
 

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) heeft tijdens de vergadering van 17 november 2014 het Verzoekbesluit Onteigening vastgesteld. Kijk hier voor de stukken van deze vergadering. Dit besluit is de eerste formele stap van de onteigeningsprocedure voor woningen en percelen waarvan met de eigenaren nog geen verkoopovereenkomst is gesloten. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt nu formeel verzocht de administratieve onteigeningsprocedure te starten.

 

Om een onteigeningsprocedure te mogen starten, moet een inpassingsplan zijn vastgesteld. Op 12 november 2014 heeft Provinciale Staten het aangepaste inpassingsplan Nieuw Reijerwaard vastgesteld waarmee aan deze voorwaarde is voldaan.

 

De percelen waar de onteigeningsprocedure voor gestart is vallen binnen de eerste fase van de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. De onderhandelingen over deze percelen lopen al geruime tijd. Met behulp van de onteigeningsprocedure kan de GRNR de nog niet aangekochte woningen en percelen in eigendom krijgen. De betrokken eigenaren zijn afgelopen augustus geïnformeerd over het voornemen van de GRNR om een onteigeningstraject te starten. De GRNR blijft, ook na het indienen van het verzoekbesluit, in onderhandeling met de eigenaren. De GRNR geeft er uitdrukkelijk de voorkeur aan om met de eigenaren overeenstemming te krijgen over het aankopen van de woningen en percelen. De nu ingezette onteigeningsprocedure dient als achtervang.

 
 

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een periodieke uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu