Nyhedsbrev April 2016
 

Datastøttet læring

Data om læring er gennem århundreder blevet indsamlet og behandlet mere eller mindre subjektivt. For det mest har det været med udgangspunkt i et endeligt slutresultat: Kemirapporten, den danske stil eller eksamenskarakteren. Måling af progression i forhold til den enkelte elev i undervisningssituationen har været svær.

Drømmen om, at vi objektivt kan måle alt omkring udbytte af undervisning, læring og opnåelse af viden, synes at komme nærmere. 

Data kan anvendes individuelt så læringen bliver tilpasset elevens forudsætninger og behov og optimerer vilkårene for den rette læring på det rette tidspunkt. Feed back fra den lærende kan samtidig forbedre læremidlet, præsentationen og indholdet. Data om elevens læringsmæssige progression udvider og kan kvalificere grundlaget for dialog mellem læreren og eleven.

IT-Center Fyn følger udviklingen og afholdt i marts ledernetsværksmøde om datastøttet ledelse. Erfaringerne fra Flipped Learning-projektet, som slutter dette forår, og samarbejdet med forlagene om adaptive læremidler, skaber et godt grundlag for at hjælpe skolerne med at bruge de nye, databaserede tilgange til læring.

Jens Ole Henriksen, direktør IT-Center Fyn.

 

Ensartet brand og brugervenlighed i dokumenter og præsentationer med TEMPLAFY

  • Visuel konsistens
  • Spar tid og opnå mere
  • Simpelt på enhver måde
  • Egnet for virksomheder i alle størrelser
  • Uovertruffen brugeroplevelse
  • Kan bruges af både elever og ansatte

Templafy er en brugervenlig løsning til styring af alle virksomhedens skabeloner ét centralt sted. Alle medarbejdere kan på den måde altid tilgå og bruge de samme opdaterede dokumenter til kommunikation og præsentation. Templafy er en integreret del af Officepakken, og skabelonerne tilpasser sig automatisk alt efter, hvilken medarbejder, der åbner dem. Templafy sørger for, at al standardinformation står korrekt. Se mere her.

IT-Center Fyn har i samarbejde med Skabelondesign fået udarbejdet skabeloner og installeret Templafy til brug for alle vores ansatte, og det er vi tilfredse med. Såfremt vores partnerskoler ønsker at gøre brug af Templafy, har IT-Center Fyn en prisaftale med Skabelondesign. Kontakt Monja Hansen på tlf.: 51383246 for yderligere information.

Invitation til konference d. 3. maj 2016

Flipped Learning - nye veje til elevaktivering

Husk tilbuddet om at alle ansatte på IT-Center Fyns partnerskoler kan deltage gratis i konferencen og dermed få indsigt i erfaringer og resultater fra vores toårige projekt. Kom og se, hør og diskuter med projektets deltagere om Flipped Learning i forhold til fx: faglig læsning, nye lektieformer, videobaseret respons, dataopsamling, multimodal differentiering, elevernes formidling af fagligt stof, læringsvideoer m.m. Der vil være særligt fokus på implementering af FL i organisationen.

Se programmet her og tilmeld jer til juso@itcfyn.dk senest den 19.4.

Skolebaserede kurser i skoleåret 2016-17:

Flip dit fag! og Didaktisering af Office365

Af Anne Mette Lundstrøm, it-pædagogisk konsulent, IT-Center Fyn

Vi glæder os til at komme ud på skolerne og være med til at gøre underviserne endnu bedre til pædagogisk it. Vi vil gerne skræddersy kurserne, så de passer præcist til jeres skole, så kontakt mig endelig med henblik på dialog om jeres behov. Tilmeldingsfrist til begge kurser er 15. juni og målgruppen er alle sektorer i partnerfællesskabet.

Flip dit fag!

Dette kursuskoncept er udviklet på baggrund af erfaringerne fra IT-Center Fyn og Region Syddanmarks toårige udviklingsprojekt om Flipped Learning. De mange undervisningsforløb,der er blevet udviklet og afprøvet, indikerer at FL kan fremme en differentieret undervisning, hvor ikke mindst de fagligt udfordrede elever hjælpes, de stille elever får en stemme og elevernes progression tydeliggøres.

Mål: At deltagerne tilegner sig viden om det didaktiske potentiale i Flipped Learning samt kompetencer og færdigheder i at flippe sine egne fag med henblik på multimodal differentiering og elevaktivering

Kursusopbygning og organisering: Blended modulopbygning med tre faser, hvor der er tilknyttet to instruktør fra IT-Center Fyn til et hold på ca. 20-25 lærere.

Udbytte: Fremstilling, afprøvning og evaluering af Flipped Learning baserede forløb i fagene. Fokus på forankring med lokal videndelingsbazar.

Se invitationen til kursustilbudet til Flip dit fag! her.

Didaktisering af Office 365

Mange af vores partnerskoler har allerede valgt eller orienterer sig mod O365 som samarbejdsplatform. For at optimere det didaktiske udbytte udbyder vi derfor dette kursus, som er tilrettelagt under særlig hensyntagen til, at skolerne befinder sig på forskellige niveauer i brugen af O365.

Mål: At deltagerne tilegner sig viden om det didaktiske potentiale i O365 som LMS samt kompetencer og grundlæggende O365 færdigheder, herunder online brug af Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Excel Analyse og klassenotesbogen i en didaktisk kontekst.

Kursusopbygning og organisering: Vi har udviklet en progressionsmodel bestående af tre halve kursusdage, der sammensættes af moduler udvalgt af og tilpasset den enkelte skole. Det specifikke ved dette kursus er, at dagene er tilrettelagt med stigende sværhedsgrad. Den enkelte lærer kan således tilmelde sig de dage, der matcher vedkommendes behov og stå af kurset når eller hvis det bliver for avanceret. Således skal alle lærere ikke nødvendigvis deltage i alle tre kursusdage. I kursusbeskrivelsen kan ses en oversigt over modulerne. Kursusdagene er opbygget med korte inspirationsoplæg efterfulgt af hands on på egen computer. Der tillknyttes to instruktører fra IT-Center Fyn (Mac og Pc) til et hold på ca. 20-25 lærere.

Se invitationen til kursustilbudet til Didaktisering af Office 365 her.

 

Office 365 som samarbejdsplatform. Eksempler og overvejelser fra skolerne.

De faglige netværkskoordinatorer for STX, HF og VUC skriver i hvert nyhedsbrev om aktuelle it-pædagogiske emner med afsæt i deres fagområde. I dette nyhedsbrev fokuserer de på brugen af O365. 

O365 i udvalgsarbejdet på Nyborg Gymnasium

Af Marie-Louise Bach, Netværkskoordinator i historie og samfundsfag, og Jacob Munter, Netværkskoordinator for matematik, Nyborg Gymnasium

Hvem har printet dagsordenen? Hvor ligger referatet fra sidste møde? Hvem sendte bilagene til mødet? 

Måske kender flere undervisere til denne slags spørgsmål i deres samarbejde på skolen. Tidligere fandt man svarene ved at gå mailtråden til mødeindkaldelsen igennem, men efter indfasning af Office 365 og Sharepoint på Nyborg Gymnasium er alle websteder på skolens Sharepoint udstyret med en OneNote-notesbog.

Alle mødedeltagere i Pædagogisk Udvalg har hurtig adgang til alle dokumenter, og alle kan se dagsordenen til det aktuelle møde og let tilgå referater. Alle deltagere, der markerer, bliver hurtigt noteret i en talerække, der er synlig for alle. Det virker til at resultatet er mere fokuserede og målrettede møder i skolens udvalg. Man kan selvfølgelig tænke videre i fordele og ulemper ved en anden strukturering af notesbogen, end den, som vi har valgt på Nyborg Gymnasium.

OneNote-notesbogen i Pædagogisk Udvalg på Nyborg Gymnasium ser således ud:

En eneste klasseOneNotesbog

Af Martin Krag Rasmussen, Netværkskoordinator i dansk og sprog, Kolding Gymnasium

Efter min overbevisning er det klasseOneNotesbogen, der for alvor gør Office 365-pakken til en vellykket undervisnings- og samarbejdsplatform.

På Kolding Gymnasium har vi bestræbt os på at samle klassens fag og dertilhørende noter i én klasseOneNotesbog, som vi har organiseret ved hjælp af et fanebladssystem, således at hvert fag har sin egen fane (inkl. underfaner m.m.) i lærernotesektionen. Fordelen ved det er, at eleverne oplever, at der er et tæt samarbejde mellem fagene. De nyder desuden godt af, at de kun skal orientere sig i én klassenotesbog. Når det er sagt, så kan det sagtens gøres på andre måder ved f.eks. at oprette mere fagspecifikke klassenotesbøger. Det kan være en fordel, hvis man er utryg ved at dele sine lærernoter m.m., herunder redigeringsrettighederne, med andre kolleger.

For mig er muligheden for at bruge elevernes egne sektioner til at føre en online portfolio over samtlige skriftlige afleveringer, det, der gør klassenotesbogen til noget særligt. Det smarte er bl.a., at man som lærer har mulighed for at følge med i, rette og kommentere på den enkelte elevs fortløbende skriftlige arbejde. Det gør det let at gå til en flerfaset, stilladseret opgaveskrivningsproces. Desuden giver den lette adgang til de skriftlige opgaver et klart overblik over den kontinuerlige udvikling af de skriftlige kompetencer for såvel læreren som den enkelte elev.

Microsoft har for nylig frigivet et tilføjelsesprogram til OneNote-klassenotesbogen, og det skulle gøre det endnu lettere for læreren at organisere og distribuerede indholdet. Kig forbi webakademiet og find ud af, hvordan det virker. Her kan der tillige læses om et læringsværktøj til OneNote, som efter sigende skulle gøre skolelivet lettere for elever med at læse- og skrivevanskeligheder. Om ikke andet kan det bruges som et supplement til eksisterende programmer som for eksempelvis IntoWords.

Læs, se og hør mere om OneNote-klassenotesbogen og dens mange anvendelsesmuligheder her: OneNote for teachers, FAQ OneNote-klassenotesbog, Share Assignments, Homework, Quizzes and More Using Class Notebook, OneNote in Education, OneNote Class Notebook Creator for Schools and Teachers og ikke mindst via Peter Olsens introducerende Prezi.

Hvordan giver den digitale platform os mulighed for bedre undervisning?

Af Rasmus Kragh Wendelbo, Netværkskoordinator i naturvidenskab, Svendborg Gymnasium

Mange skoler har valgt mellem de to digitale platforme og Learning Management-Systemer: Office 365/Sharepoint eller Google Apps for Education. Hvis platformen skal give fuld valuta, må brugere i hele organisationen, også elever, diskutere, hvordan platformen skal give os mulighed for bedre undervisning. Forhåbentlig tilbyder platformen indlysende pædagogiske- og administrative fordele. Dog kan nogle frugter hænge højt eller være umodne i et kompliceret system.

De knaster, som vi sluger ved en fælles digital platform, giver kun mening, hvis mange lærere lærer at bruge platformen og kan hjælpe hinanden og elever med gode arbejdsgange. Et vigtigt argument, som vi af og til glemmer, er muligheden for at støtte IT-fremmede elever. I en fælles digital platform bliver disse elever mødt med nogenlunde samme brugerflade og værktøjer i alle fag, og lærere, der ikke er vant til at bruge IT, kan nemmere få det implementeret som en fast del af deres virke.

Office 365 indeholder programmet OneNote, som det bedste kort, en stærk søgefunktion i programmet Delve og muligheder for fællesdokumenter i bl.a. Word. Derudover er der programmet Office Forms til spørgeskemaer og quizzer, Class Dashboard, som ligner en navigationsvenlig udgave til Sharepoint-websteder, og udvidelser af OneNote, med bl.a. bedre mulighed for at distribuere filer og indlejre online indhold fra YouTube, Sway og Mix. Der er mange potentialer, som forhåbentlig bliver indfriet.

Mange lignende muligheder og værktøjer findes, sammen med andre værktøjer, allerede hos Google Apps For Education. Der er for eksempel programmer til blogs, mindmaps, quizzer, video m.m.

Det er ikke blot vigtigt at fremhæve de tekniske muligheder, men videndeling, stilladsering og spørgsmålet om, hvordan vi på skolerne vil bruge den digitale platform, er nødvendig at diskutere.

 
 

Er I opmærksomme på muligheden for energisparetilskud?

Såfremt der bliver foretaget en investering, der giver en energimæssig besparelse, er der mulighed for at søge energisparetilskud.

Der er givetvis mange skoler, som allerede er bevidste om det. Det kan eksempelvis være i forbindelse med bygningsrenovering, hvor de fleste større firmaer bistår med konsulenttimer og ansøgninger i den forbindelse. Vi vil gerne gøre opmærksomme på, at der også inden for it og elektronik er en del muligheder for besparelser, eksempelvis ved:

  • Skrift af AP'er
  • Skift af gamle infoskærme til LED-skærme
  • Skift af projektorer til LED-skærme

Vi har erfaret, at der kan være væsentlig forskel i den måde, hvorpå besparelserne udregnes, og det bliver derfor anbefalet, at man konkurrenceudsætter en "opgave" for at få det bedste tilbud.

IT-Centrets samarbejdspartnere har ansat konsulenter og samarbejder med konsulenter, der kan hjælpe på disse områder.

 

Erfaringer med Netprøver.dk

Flere gymnasier har i forbindelse med terminsprøver i marts testet Netprøver.dk. Oplevelser og erfaringer med Netprøver.dk har været meget forskellige.

Nogle gymnasier har ingen problemer oplevet. Eleverne kan uden problemer logge på og uploade deres afleveringer. Andre gymnasier har blot oplevet problemer med at uploade afleveringer, mens enkelte gymnasier har oplevet problemer med, at få elever havde besvær med at logge på og efterfølgende anstrengelser med at uploade deres afleveringer. Grundet problemerne med Netprøver.dk er der afholdt en ekstra test-eksamen.

I perioden 2016-2019 vil indfasningen af digitale prøver med Netprøver.dk ske.

 

Trådløs skærmdeling med Airtame

Af Christopher Roed Strandsberg Nørgaard, IT-Center Fyn, team netværk og Anne Mette Lundstrøm, it-pædagogisk konsulent.

Det har i mange år været et stort ønske at kunne dele skærme i klasselokalet uden forstyrrende kabler og tekniske udfordringer for lærerne. Vi afprøver pt mulighederne med AirTame og håber på at der er tale om a stream come true!

Airtame er en trådløs HDMI dongle, som er dansk designet og produceret. Den bruges til at vise din skærm på den enhed som Airtame er forbundet med, helt uden kabler. Det kræver kun, at man har installeret en lille app på sin Pc eller Mac, og så kan man hurtigt og let forbinde til din Airtame enhed.

Airtame er lavet til store institutioner og firmaer som har komplicerede netværk, ligesom det IT-Center Fyn har, og derfor er opsætningen af dem meget lettere end tilsvarende produkter på markedet.

Derudover har vi også en unik mulighed for at være med i udviklingen af det software som er på enheden, da vi har en tæt dialog med udviklerne hos Airtame. De lytter til vores feedback og problemer, og er hurtige til at komme med løsninger.

En del skoler er allerede i gang med at afprøve Airtame, og det er blevet introduceret på et arbejdsgruppemøde i netværket Digitale SOSUskoler. Hvis I har lyst til at høre mere om eller afprøve Airtame, så kontakt Christopher Nørgaard på mail chno@itcfyn.dk