Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

29 oktober 2014, nummer 44

 

Herstelbesluit in provinciale staten op 12 november
 

In de vergadering van de commissie Ruimte en Leefomgeving van 22 oktober is het herstelbesluit voor het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard behandeld.


Provinciale Staten zijn bevoegd om zonder een nieuwe voorbereidingsprocedure het nieuwe besluit te nemen. Dit staat voor de vergadering van 12 november a.s. op de agenda. Stukken voor de vergadering zijn hier te vinden. Het gaat om de stukken b01 tot en met b05.

 

De bestemming ‘bedrijven’ (artikel 4 inpassingsplan) is aangepast op de uitspraak van de Raad van State. Belangrijkste onderdeel is de koppeling van de reconstructie van de ijsselmondse knoop met de voortgang van het bedrijventerrein. De provincie heeft uitgerekend dat 40% van het bedrijventerrein in bedrijf kan worden genomen (bedrijven zijn dan operationeel) voordat de ijsselmondse knoop gereconstrueerd moet zijn. De provincie heeft berekend dat dat in 2019 het geval is. De GRNR heeft de reconstructie gepland in 2017, dus dat past prima. De GRNR hoeft de planning niet aan te passen.

 
 

 

 

 
Besluiten algemeen bestuur 13 oktober
 

Vergaderdata algemeen bestuur in 2015 vastgesteld

 

Het algemeen bestuur (AB) vergadert tenminste tweemaal per jaar. Voor het jaar 2015 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld: 16 maart, 22 juni en 12 oktober.

In 2014 vergadert het Algemeen Bestuur nog één maal; op 17 november in de raadszaal van het gemeentehuis van Ridderkerk.

 

Herbenoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

 

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen heeft het Algemeen Bestuur op 10 juni 2014 de voorzitter, de heer V.A. Smit, en plaatsvervangend voorzitter, de heer D. Vermaat, benoemd. Normaliter vindt de aanwijzing van de voorzitter alsmede de plaatsvervangend voorzitter plaats aan het begin van het nieuwe jaar, zodat het voorzitterschap bij toerbeurt voor de duur van één jaar rouleert. Het AB heeft ermee ingestemd dat de huidige voorzitter en plaatsvervangend voorzitter hun functies blijven uitoefenen tot 1 januari 2016. Hiermee wordt de continuïteit gewaarborgd.

 

Wijziging gemeenschappelijke regeling

 

Het AB stelt  de gemeenteraden van Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor,  zodat de regeling voldoet aan de komende wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). Ook wordt  het rechtsgebied van de GRNR gewijzigd, zoals al afgesproken in de huidig geldende regeling.  De grenzen van het  rechtsgebied volgen de grenzen  van het inpassingsplan. Daarmee valt het hele gebied van het inpassingsplan binnen het rechtsgebied van de GRNR.

 

Omdat de raden van de drie gemeenten de gemeenschappelijke regeling hebben ingesteld, zijn het de raden die de regeling kunnen wijzigen. De wijziging treedt in werking als alle drie deelnemende gemeenten akkoord zijn. Daarvan wordt in de nieuwsbrief melding gedaan.

 
 

 

 

Agenda vergadering AB 17 november 2014
 

Maandag 17 november is de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard in de raadszaal van het gemeentehuis van Ridderkerk. Op de agenda van deze vergadering staat onder andere het onteigeningsbesluit voor de eerste fase. De agenda en stukken van deze vergadering worden gepubliceerd in De Combinatie en De Schakel van donderdag 13 november en zijn te vinden op onder het kopje vergaderingen op de site. De vergadering is hier live te beluisteren.

 

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de GRNR zijn openbaar. U kunt inspreken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op punten die op de agenda staan. Dan moet u uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur een verzoek indien bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via telefoonnummer 0180 – 200030.

 
 

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een periodieke uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu