Facebook icon Twitter icon Forward icon

Verzending van uitslagen aan onderwijsinstellingen tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantieperiode wordt de SVPB regelmatig benaderd door kandidaten over de verzending van hun diploma. Omdat er tijdens de zomermaanden gewoon examens worden afgenomen, worden er ook diploma’s verzonden aan de onderwijsinstellingen.
Indien gewenst kunnen wij post tijdelijk:

  • verzamelen en op een later tijdstip verzenden, of
  • naar een ander adres sturen.

Indien u van een van beide mogelijkheden gebruik wilt maken, geef dit dan tijdig aan ons door via info@svpb.nl.

MijnSVPB

Eind januari is de nieuwe versie van MijnSVPB in productie genomen. Tijdens de landelijke bijeenkomst voor onderwijsinstellingen afgelopen november is, hierop vooruitlopend, een uitgebreide demonstratie gegeven. De meeste onderwijsinstellingen waren al goed voorbereid op de belangrijkste wijzigingen:

  • ID-validatie is noodzakelijk om voor examens te kunnen aanmelden,
  • de onderwijsinstelling bevestigt MBO-onderdelen wanneer de student daaraan voldoet en
  • de aanvraag van examens met extra tijd loopt via de onderwijsinstelling.

In MijnSVPB is een toelichting op deze wijzigingen te vinden. Ook de handleiding voor medewerkers van onderwijsinstellingen is geactualiseerd.

Voor SVPB-diploma Beveiliger moet voldaan zijn aan mbo-eisen

In de periode mei t/m juli ronden veel studenten hun opleiding Beveiliger af. Het is belangrijk dat onderwijsinstellingen tijdig in MijnSVPB 'aanvinken' dat voldaan is aan de mbo-onderdelen om vertraging van de verzending van SVPB-diploma’s te voorkomen (en de daarmee samenhangende registratie in V-base i.v.m. de aanvraagprocedure van de legitimatiebewijzen).
Ons advies is om studenten, maar ook leerbedrijven, hierover goed te informeren. Als de SVPB wordt benaderd door student, ouders of bedrijf met de vraag 'waar blijft het SVPB-diploma Beveiliger', dan kunnen wij niet anders dan verwijzen naar de onderwijsinstelling.

Regionale bijeenkomsten

In april zijn, in samenwerking met onderwijsinstellingen, regionale bijeenkomsten georganiseerd in Alphen a/d Rijn, Eindhoven, Emmeloord en Amersfoort. Evenals voorgaande jaren zijn de bijeenkomsten goed bezocht. Ze verliepen in een open sfeer en er was voldoende ruimte om de geagendeerde onderwerpen flink uit te diepen. Er is onder meer uitgebreid stilgestaan bij MijnSVPB, de examens voor Beveiliger en de ontwikkelingen voor een nieuw kwalificatiedossier Particuliere beveiliging.
Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomsten, gebundeld in één pdf, staat op onze website (onder actueel --> overzichten- --> verslagen).

Locaties CBT-examens en praktijkexamen Beveiliger

Wij verwachten dat ook de Eureka-vestiging in Zwolle beschikbaar komt voor SVPB-cbt-examens. Zodra er meer informatie bekend is melden wij dit op www.svpb.nl onder mededelingen.
Hieronder alle locaties waarvoor via MijnSVPB examens kunnen worden geboekt:

  • Examencentrum Drechtsteden in Dordrecht (CBT-examens)
  • PEC Zuid-Holland in Alphen a/d Rijn (CBT-examens en praktijkexamen Beveiliger)
  • Eureka-examens in Alkmaar (CBT-examens)
  • Eureka-examens in Arnhem (CBT-examens)
  • Eureka-examens in Eindhoven (CBT-examens)

Het aanmelden voor alle locaties gebeurt via MijnSVPB. Per CBT-examenonderdeel wordt voor deze locaties een toeslag berekend. Deze toeslag bedraagt € 10,-.

Vrijstelling o.b.v. Vakdiploma Beveiliging vervalt per 1-8-2020

De SVPB-examens voor het Vakdiploma Beveiliging zijn ruim 15 jaar geleden voor het laatst afgenomen. De examencommissie van de SVPB is van mening dat het niet meer reëel is om op basis van dit diploma vrijstelling te geven voor de huidige kennisexamens voor Coördinator beveiliging.
Daarom zal met ingang van 1-8-2020 de vrijstelling in het examenprogramma Coördinator beveiliging op basis van het Vakdiploma Beveiliging gaan vervallen.
Dit betekent dat vanaf deze datum ook bezitters van het Vakdiploma Beveiliging die in opleiding zijn of gaan voor Coördinator beveiliging gewoon examen moeten doen voor Wettelijke kaders 3, Beveiliging van gebouwen 3, Veilig werken en Dienstplanning 3 en Rapportage.

Exameneisen Beveiliger

Binnen de kaders van de huidige kwalificaties is de SVPB alvast begonnen met een onderzoek naar de actualiteit van de huidige exameneisen voor Beveiliger en Coördinator beveiliging (wat is achterhaald of ballast, welke onderwerpen ontbreken). De hiervoor ingestelde Commissie van Deskundigen heeft haar werkzaamheden voor Beveiliger afgerond en de examencommissie heeft op basis daarvan de (gewijzigde) exameneisen eind vorig jaar vastgesteld. De wijzigingen betreffen met name Beveiliging van objecten basis en Wettelijke kaders basis maar ook Praktisch handelen basis.
Om zowel onderwijsinstellingen als uitgeverijen voldoende tijd te geven hun onderwijsmateriaal aan te passen zijn de aangepaste exameneisen (per examenonderdeel) reeds gepubliceerd op onze website. De exameneisen gelden per 1-8-2019 maar worden pas vanaf 1-1-2020 geëxamineerd. In de tussenliggende periode worden maatregelen getroffen om te voorkomen dat kandidaten benadeeld worden. Dit betreft vooral de kandidaten die op basis van de oude exameneisen zijn opgeleid.
Voor Coördinator beveiliging wordt ‘deze slag’ voorzien per 1-8-2020. Tot deze datum blijven de huidige exameneisen ongewijzigd (behoudens aanpassingen vanwege b.v. veranderingen in wet- en regelgeving).

ESIF en SVPB werken ook dit jaar verder samen aan Proactief beveiligen

ESIF en SVPB hebben in 2018 de examinering voor de basiscursus opgezet en dit jaar is daar 'advanced' aan toegevoegd. Er wordt nu gewerkt aan 'expert'. Studiecentrum Minerva biedt de opleidingen voor deze 3 niveaus aan.

Training praktijkbeoordelaar ESO op 5 juli a.s.

Een geregistreerde ESO-organisatie die ESO-aspiranten opleidt beschikt over tenminste één praktijkbeoordelaar. De praktijkbeoordelaar is verantwoordelijk voor de praktijkbegeleiding en de beoordeling van aspirant-Event Security Officers die door de geregistreerde ESO-organisatie worden opgeleid. Om geregistreerd te kunnen worden als praktijkbeoordelaar dient de training voor praktijkbeoordelaars ESO gevolgd te worden (LET OP: dit is een andere training dan die wordt gegeven voor praktijkopleiders Beveiliger).
De training duurt één dag en de onderwerpen die aan bod komen zijn: achtergrondinformatie over de evenementenbranche, hoe moet worden begeleid en beoordeeld, wet- en regelgeving, praktijkexameneisen en praktijkopdrachten en het examineringstraject.
Een praktijkbeoordelaar wordt geacht over de benodigde vakkennis te beschikken, daarom wordt tijdens de training het examenonderdeel Event security afgelegd (deelnemers die in bezit zijn van het certificaat Event Security Officer zijn vrijgesteld van dit examen, omdat zij dit onderdeel al hebben behaald).
De eerstvolgende training staat gepland op vrijdag 5 juli a.s. Voor meer informatie zie www.svpb.nl, hier vindt u ook het aanmeldingsformulier.