Facebook icon Twitter icon Forward icon

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het kan niemand meer zijn ontgaan: sinds 25 mei jl. is de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen door aangescherpte privacyregelgeving in Europees verband. De SVPB ging al uiterst zorgvuldig met alle persoonsgegevens om, maar waar nodig zijn of worden processen verbeterd of aangescherpt.
Van de geadresseerden van deze periodieke nieuwsbrief hebben wij bepaalde persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens benutten wij alleen voor het versturen van SVPB-nieuwsbrieven en deze gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden beschikbaar gesteld. Wij wijzen u ook graag op ons Privacy Statement en het e-mailadres waarmee datalekken kunnen worden gemeld. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief.

MijnSVPB: validatie identiteitsbewijzen

Mede vanwege de AVG is ons dringende advies aan onderwijsinstellingen om het uploaden en valideren van het identiteitsbewijs door de deelnemer zelf te laten doen.
Laat deelnemers ‘op hun eerste schooldag’ (maar in ieder geval voordat zij worden aangemeld voor hun eerste SVPB-examen) via MijnSVPB hun identiteitsbewijs valideren!
Conform de wet- en regelgeving slaat de SVPB deze identiteitsbewijzen niet op maar deze worden na validatie automatisch (definitief) verwijderd uit MijnSVPB.
Voorafgaand aan de afname van SVPB-examens wordt een kandidaat altijd gecontroleerd op basis van zijn originele (geldige!) identiteitsbewijs.

De examinering van onderwerpen m.b.t. privacywetgeving

Inmiddels heeft de examencommissie van de SVPB de exameneisen van de verschillende examenonderdelen die hierop betrekking hebben aangepast en vastgesteld (dit geldt bijvoorbeeld voor Wettelijke kaders basis van Beveiliger en Wettelijke kaders 3 van Coördinator beveiliging).
Om uitgeverijen en onderwijsinstellingen voldoende ruimte te bieden om hun opleidingsmaterialen aan te passen, worden de gewijzigde exameneisen pas met ingang van 01-01-2019 bevraagd in onze examens.
Met ingang van 25 mei j.l. wordt in vragen waarin de Wet bescherming persoonsgegevens voorkomt ook de Algemene verordening gegevensbescherming genoemd (vanaf 01-01-2019 wordt in dergelijke gevallen alleen nog de Algemene verordening gegevensbescherming genoemd). Examenopgaven die tot misverstanden aanleiding zouden kunnen geven worden in deze overgangsperiode niet ingezet.
Voor de examens van Particulier onderzoeker zullen de wijzigingen in de Privacygedragscode, zodra gepubliceerd, wel direct worden doorgevoerd in zowel de betreffende exameneisen als de examens.

Ook ’s avonds praktijkexamens

De opleidingsmarkt voor Beveiligers is sinds vorig jaar aangetrokken en dat merkt de SVPB ook. Met name bij de praktijkexamens zien we het aantal aanmeldingen toenemen en om de wachttijd voor kandidaten zo beperkt mogelijk te houden, worden in de maanden mei en juni ’s avonds extra praktijkexamens afgenomen in Amersfoort.

Verzending van uitslagen aan onderwijsinstellingen tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantieperiode wordt de SVPB regelmatig benaderd door kandidaten over de verzending van hun diploma. Omdat er tijdens de zomermaanden gewoon examens worden afgenomen, worden er ook diploma’s verzonden aan de onderwijsinstellingen.
Indien gewenst kunnen wij post tijdelijk:
- verzamelen en op een later tijdstip verzenden, of
- naar een ander adres sturen.
Indien u van een van beide mogelijkheden gebruik wilt maken, geef dit dan tijdig aan ons door via info@svpb.nl

Regionale bijeenkomsten

In april zijn, in samenwerking met onderwijsinstellingen, regionale bijeenkomsten georganiseerd in Breda, Hoofddorp, Assen en Amersfoort. Evenals vorig jaar, zijn de bijeenkomsten goed bezocht. Ze verliepen in een open sfeer en er was voldoende ruimte om de geagendeerde onderwerpen flink uit te diepen. Er is onder meer uitgebreid stilgestaan bij Beveiliger 2.0 en bij de examenresultaten voor Beveiliger (crebo 25407).
Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomsten, gebundeld in één pdf, staat op onze website (onder actueel -> overzichten -> verslagen).

Verzending van de bijlage met de nummers van de exameneisen aan kandidaten

Sinds september vorig jaar krijgen kandidaten die een onvoldoende resultaat halen voor Wettelijke kaders basis en/of Beveiliging van objecten basis bij hun definitieve uitslag, 2 weken na het examen, een bijlage gemaild met daarop de nummers van de exameneisen van de opgaven die fout zijn beantwoord. Het doel van het overzicht is om kandidaten en hun onderwijsinstellingen inzicht te bieden in de stof die nog onvoldoende wordt beheerst. Tijdens de regionale bijeenkomsten zijn twee vragen hierover gesteld:
1. Kunnen deze bijlagen ook aan de onderwijsinstelling worden gestuurd?
Helaas is dit technisch nu niet mogelijk en verder ook niet handig voor de contactpersonen van de onderwijsinstellingen: die zouden alle bijlagen moeten gaan sorteren naar docent. Tip: laat de gezakte kandidaat een print van het overzicht aan de docent geven (of de bijlage doormailen).
2. Kan deze bijlage niet eerder worden gemaild dan na 2 weken?
Deze wens kunnen we waarschijnlijk honoreren, namelijk de dag na het examen. De verwachting is dat dit met ingang van komend schooljaar kan worden ingevoerd.

Certificaat Beveiliging in de zorg per 1-6-2018

Op initiatief van een aantal betrokken leidinggevenden van Bedrijfsbeveiligingsdiensten van ziekenhuizen en zorginstellingen is er een SVPB-certificaat ontwikkeld dat bedoeld is voor deskundigheidsbevordering van beveiligingsmedewerkers die werkzaam zijn in dit domein.
Om het certificaat te behalen moeten 3 onderdelen worden behaald, twee CBT-onderdelen die met de computer worden afgenomen en één onderdeel dat mondeling wordt afgenomen op basis van praktijkopdrachten. De examinering wordt per 1 juni a.s. opgestart. Op de website van de SVPB vindt u meer informatie hierover.

Certificaat Event Security Supervisor per 1-8-2018

Uit de evenementenbranche kwamen de afgelopen jaren verzoeken om een certificaat te ontwikkelen voor ‘supervisors’, de mannen of vrouwen die op evenementen Event security officers aansturen.
Om het certificaat te behalen moeten 2 onderdelen worden behaald, één CBT-onderdeel en één onderdeel dat mondeling wordt afgenomen op basis van praktijkopdrachten. De examinering wordt per 1 augustus a.s. opgestart. Zie onze website voor het examenprogramma en de exameneisen.

Examens voor keuzedelen

De SVPB neemt examens af voor een aantal keuzedelen op het gebied van Orde & Veiligheid:
Proactief beveiligen
Port safety & security
Winkelbeveiliging
Cameratoezicht
Basiskennis beveiliging in de zorg
Op de website van de SVPB vindt u meer informatie hierover.

ESIF en SVPB werken samen aan Proactief beveiligen

De begrippen Proactief beveiligen en Predictive profiling worden veelvuldig gebruikt, maar eenduidige normen (vertaald in landelijke examens en certificaten) ontbreken nog. Dat is jammer, want voor beveiligers valt veel te winnen bij een goede opleiding op dit gebied.
De stichtingen ESIF en SVPB hebben daarom besloten, en 9 mei jl. via een overeenkomst bekrachtigd, om hier samen de schouders onder te zetten. De afgelopen maanden is al samengewerkt aan een fundament, de noodzakelijke basisnormen (exameneisen) voor Proactief beveiligen. Op 31 mei a.s. worden deze exameneisen vastgesteld en gepubliceerd.
Om zo breed mogelijk informatie te delen aan belangstellende partijen (beveiligingsbedrijven, onderwijsinstellingen, praktijkopleiders en docenten) willen ESIF en SVPB op woensdagmiddag 31 oktober a.s. een masterclass organiseren.

Training praktijkbeoordelaar ESO op 15 juni a.s.

Een geregistreerde ESO-organisatie die ESO-aspiranten opleidt beschikt over tenminste één praktijkbeoordelaar. De praktijkbeoordelaar is verantwoordelijk voor de praktijkbegeleiding en de beoordeling van aspirant-Event Security Officers die door de geregistreerde ESO-organisatie worden opgeleid. Om geregistreerd te kunnen worden als praktijkbeoordelaar dient de training voor praktijkbeoordelaars ESO gevolgd te worden (LET OP: dit is een andere training dan die wordt gegeven voor praktijkopleiders Beveiliger).
De training duurt één dag en de onderwerpen die aan bod komen zijn: achtergrondinformatie over de evenementenbranche, hoe moet worden begeleid en beoordeeld, wet- en regelgeving, praktijkexameneisen en praktijkopdrachten en het examineringstraject.
Een praktijkbeoordelaar wordt geacht over de benodigde vakkennis te beschikken, daarom wordt tijdens de training het examenonderdeel Event security afgelegd (deelnemers die in bezit zijn van het certificaat Event Security Officer zijn vrijgesteld van dit examen, omdat zij dit onderdeel al hebben behaald).
De eerstvolgende training staat gepland op woensdag 15 juni a.s. Voor meer informatie zie www.svpb.nl, hier vindt u ook het aanmeldingsformulier.