Facebook icon Twitter icon Forward icon

Verzending van uitslagen aan onderwijsinstellingen tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantieperiode wordt de SVPB regelmatig benaderd door kandidaten over de verzending van hun diploma. Omdat er tijdens de zomermaanden gewoon examens worden afgenomen, worden er ook diploma’s verzonden aan de onderwijsinstellingen.
Indien gewenst kunnen wij post tijdelijk:

 • verzamelen en op een later tijdstip verzenden, of
 • naar een ander adres sturen.

Indien u van een van beide mogelijkheden gebruik wilt maken, geef dit dan tijdig aan ons door via info@svpb.nl.

Examencommissie SVPB uitgebreid met 4 leden

In onze vorige nieuwsbrief is aangegeven dat de examencommissie van de SVPB op zoek is naar leden vanuit onderwijs en opdrachtgevers. Wij kunnen tot ons genoegen berichten dat per 1 mei jl. 4 leden zijn benoemd: één lid is afkomstig uit het bekostigd onderwijs, één lid uit het particulier onderwijs en twee leden vanuit opdrachtgevers.

Uitreiking eerste diploma met vermelding cum laude

Vorig jaar heeft de examencommissie van de SVPB besloten om met ingang van 2017 zeer goede resultaten voor de SVPB-examens Beveiliger en Coördinator beveiliging te waarderen met de vermelding cum laude op het diploma.
Dit jaar zijn al enkele diploma’s uitgereikt met de vermelding cum laude:  het eerste SVPB-diploma Beveiliger met deze vermelding is uitgereikt aan het Luchtvaart College Schiphol in Hoofddorp. De betreffende cursiste heeft haar beroepspraktijkvorming bij ISEC Nederland gedaan en zij is voor het SVPB-examen geslaagd met twee negens en drie achten!

Een identiteitsbewijs moet ook onbeschadigd zijn…

Voor aspirantbeveiligers zou het in bezit hebben van een geldig identiteitsbewijs vanzelfsprekend moeten zijn - maar dat is het soms niet. Uit oogpunt van fraudepreventie, mogen onze examenleiders en examinatoren geen kandidaten toelaten die niet in bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs. Dit heeft niet alleen betrekking op het kunnen tonen van het juiste bewijs (doorgaans een ID-kaart, paspoort of rijbewijs) en de geldigheidsdatum, maar het identiteitsbewijs moet ook onbeschadigd zijn. Vooral bij de identiteitskaarten zien we dit soms misgaan (er zijn scheurtjes te zien, de kaart is gebroken of er zit een gat in). Het is heel zuur (en duur) als een kandidaat om dergelijke redenen niet kan deelnemen aan het examen, maar de verantwoordelijkheid voor een geldig identiteitsbewijs ligt natuurlijk bij de kandidaat zelf!

Regionale bijeenkomsten

In april zijn, in samenwerking met onderwijsinstellingen, regionale bijeenkomsten georganiseerd in Alkmaar, Groningen, Rotterdam (Hoogvliet) en Amersfoort. Evenals vorig jaar zijn de bijeenkomsten goed bezocht. Ze verliepen in een open sfeer en er was voldoende ruimte om de geagendeerde onderwerpen flink uit te diepen. De belangrijkste onderwerpen waren een eerste evaluatie van het nieuwe examen voor Beveiliger (crebo 25407) en het toezicht door de onderwijsinspectie.
Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomsten, gebundeld in één pdf, staat op onze website (onder actueel --> overzichten --> verslagen).

Diagnostische toetsen voor Coördinator beveiliging

Voor de vakkennisexamens Beveiliger zijn al jaren diagnostische toetsen beschikbaar voor de onderwijsinstellingen. Sinds 1 mei jl. zijn er nu ook diagnostische toetsen voor de vakkennisonderdelen van Coördinator beveiliging: Beveiliging van gebouwen 3, Wettelijke kaders 3 en Veilig werken en Dienstplanning 3.
De wijze van aanvragen gaat op dezelfde wijze als die bij de diagnostische toetsen voor Wettelijke kaders en Beveiliging van gebouwen/objecten van Beveiliger. Wie nog geen gebruik maakt van deze toetsen kan een mail sturen aan info@svpb.nl voor nadere informatie.

Examenprogramma Beveiliger (crebo 25407) wordt tussentijds aangepast

Op 10-11-2016 heeft het periodieke onderzoek van de onderwijsinspectie plaatsgevonden bij de SVPB. Daarbij is in het bijzonder ingezoomd op de beoordeling van de drie kerntaken  van Beveiliger (crebo 25407) op basis van de (5) SVPB-cijfers. De door de SVPB gekozen systematiek, overigens in 2012 na overleg met de onderwijsinspectie tot stand gekomen, biedt naar oordeel van de inspectie de mogelijkheid tot compensatie tussen kerntaken. Dit laatste is niet toegestaan: een deelnemer moet voor elke kerntaak op zich een voldoende resultaat scoren.

Om deze ongewenste compensatie te voorkomen, voert de SVPB, na overleg met de Onderwijsinspectie, twee wijzigingen door:

1. De examenonderdelen Wettelijke kaders basis, Beveiliging van objecten basis en Waarnemen basis (die samen het certificaat Beveiliging B vormen) worden voorwaardelijk voor het praktijkexamen.
Deze onderdelen moeten dus behaald zijn voor men kan deelnemen aan het afsluitende praktijkexamen.
Voor de beoordeling van de kerntaken worden deze cijfers door de onderwijsinstellingen niet meegerekend. De SVPB heeft hierover alle onderwijsinstellingen in april gemaild, zodat zij dit in hun nieuwe OER kunnen opnemen.
Op de website zal in juli een aangepaste omrekeningstabel worden geplaatst.

2. De normering van de proeven van Praktisch handelen basis wordt aangepast: voor elke afzonderlijke proef moet een kandidaat minstens 13 van de maximaal 25 punten scoren. Om deze verzwaring te compenseren wordt de cesuur voor het examenonderdeel verlaagd van 67% naar 55%. Omdat hiervoor de nodige inhoudelijke, registratieve en procedurele voorbereidingen moeten worden getroffen, wordt deze verandering daadwerkelijk ingevoerd per 1-1-2018.

Hieronder een voorbeeld waaruit de consequenties blijken als deze nieuwe normering wordt ingevoerd:

  Kandidaat 1 (geslaagd) Kandidaat 2 (gezakt)
Proef preventief optreden: 13 (max. score 25) 25
Proef repressief optreden: 13 (max. score 25) 25
Proef dienstverlenend optreden: 13 (max. score 25) 12 **)
Beroepshouding overall: 16 *) (max. score 25) -- ***)
Totale score 55 50
Behaald cijfer 6 5 ****)

*) voor de beroepshouding geldt geen minimale score.
**)  een onvoldoende score weegt niet mee in het eindresultaat voor Praktisch handelen basis.
***) als voor één of meer proeven 12 of minder punten wordt gescoord, wordt de beroepshouding niet beoordeeld.
****) het behaalde cijfer is onvoldoende en de kandidaat moet herexamen doen (alle proeven).

 

Wijzigingen Wetboek van Strafvordering en consequenties voor examens

Per 1-3-2017 zijn er wijzigingen aangebracht in het Wetboek van Strafvordering. Voor Beveiliger en Coördinator beveiliging is van belang dat een burger (beveiliger) niet meer in beslag mag nemen.
De exameneisen blijven vooralsnog nagenoeg ongewijzigd. Er wordt een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd en 1 exameneis van Wettelijke kaders BVL 2/Wettelijke kaders basis wordt verwijderd. Deze wijzigingen in de exameneisen worden m.i.v. 1-1-2018 geëxamineerd.

De opgaven in de diverse vragenbanken zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast (bijv. waar stond als juiste antwoord: ‘de kandidaat houdt de verdachte aan en neemt in beslag’ wordt het juiste antwoord gewijzigd in: ‘de kandidaat houdt de verdachte aan’). De opgaven die volledig handelen over het in beslag nemen door beveiligers worden op inactief gezet.

Er zijn ook gevolgen voor het praktijkexamen Beveiliger (Hiks 2 en Praktisch handelen basis). De beoordeling van de betreffende proeven zijn aangepast. Waar stond: ‘neemt de voorwerpen in beslag’, staat nu: ‘neemt de voorwerpen in beslag of neemt de voorwerpen aan’ (of een equivalent van aannemen, zoals afpakken of in bewaring nemen).
De maatregelen die de SVPB heeft genomen voorkomen problemen voor zowel kandidaten die al bekend zijn met de nieuwe wetgeving als kandidaten die nog op basis van de ‘oude wetgeving’ zijn opgeleid.

Certificaat Security en Privacy awareness

Samen met ECDL Nederland, bekend van het Europees Computer Rijbewijs, biedt de SVPB een examen aan dat leidt tot het certificaat Security & Privacy Awareness.
In onze samenleving en zeker in de sector Beveiliging is het belangrijk dat iedere medewerker en beveiliger zich bewust wordt van het soort informatie waarmee hij werkt. Een medewerker moet zich realiseren hoe hij hier veilig mee om moet gaan. Hij moet worden uitgedaagd om te gaan denken in risico's en om risicomanagement toe te passen in werk- en privésituaties.
Investeren in de Security- & Privacy vaardigheden en kennis is nu noodzakelijker dan ooit.
Sinds 2016 bestaat de verplichting voor organisaties om datalekken actief te melden. Fouten op dit gebied kunnen grote financiële schade tot gevolg hebben of op zijn minst reputatieschade opleveren.
In het examen komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • basisprincipes van informatiebeveiliging en privacy
 • omgang met social media
 • beveiliging op en rond de werkplek
 • privacy
 • melden van  incidenten.

Het certificaat Security & Privacy Awareness is bedoeld voor alle medewerkers in een organisatie die zich bewust moeten zijn van de alledaagse risico's met betrekking tot de omgang met informatie en privacy gevoelige gegevens.
Op onze website treft u onder Security & Privacy Awareness meer informatie aan over het examenprogramma en de exameneisen. Aanmelden voor het examen kan via MijnSVPB.

Pilot van SVPB en ExTH voor een gezamenlijk Certificaat Cameratoezicht

Cameratoezicht is niet meer weg te denken uit onze samenleving en zowel in publiek als privaat domein wordt er intensief gebruik van gemaakt. Dit betekent dat ook (aspirant) beveiligers en HTV-ers hiermee te maken hebben in hun werk of bpv. Deskundigheidsbevordering op het gebied van cameratoezicht vindt al veelvuldig plaats. Voor het mbo is er ook een keuzedeel Cameratoezicht.
SVPB en ExTH examineren voor resp. de private en publieke sector en gaan onderzoeken of zij samen kunnen optrekken m.b.t. een certificaat Cameratoezicht. Met ingang van 1 mei zijn beide organisaties een pilot gestart voor een SVPB/ExTH-certificaat Cameratoezicht.

Deskundigheidsbevordering rondom vakkennisexamens (computerbased testing)

De afd. Ontwikkeling en Beheer van de SVPB heeft onlangs een deskundigheidssessie van een dagdeel (in company) verzorgd voor docenten van Mondriaan.
Tijdens deze sessie kwam aan de orde hoe de SVPB CBT-examens ontwikkelt, voorbereidt, afneemt en analyseert. Het docententeam deed ’s middags ook zelf examen, namelijk voor het certificaat Beveiliging B.
Op basis van de positieve reacties heeft de SVPB besloten deze deskundigheidsbevordering breder aan te bieden (zowel in company als voor individuele belangstellenden in Amersfoort).
Belangstelling? Neem contact op via info@svpb.nl.

Data waarop trainingen plaatsvinden

 • Training Praktijkbeoordelaar ESO: 4-10-2017
 • Training rollenspeler praktijkexamen Beveiliger (bedoeld voor nieuwe rollenspelers; duurt één dag met in een later stadium een beoordelingsdagdeel): 26-9-2017
 • Training bijscholing geregistreerde rollenspeler praktijkexamen Beveiliger: 26-9-2017
 • Praktijksessies Beveiliger 25407 (docenten en praktijkopleiders kunnen tijdens deze sessies ervaren hoe een praktijkexamen wordt afgenomen): 5-7-2017