Facebook icon Twitter icon Forward icon

De SVPB is gesloten van dinsdag 27 t/m vrijdag 30 december.

Wees op tijd op het examen!

De eerste wintermaand is weer begonnen en daarmee nemen ook de risico’s toe op vertragingen, zowel met de auto als met het openbaar vervoer.
Wij verzoeken onderwijsinstellingen om hun deelnemers aan SVPB-examens op de volgende informatie te wijzen:
Op de examenoproepen staat altijd vermeld dat kandidaten 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig moeten zijn. Laatkomers die niet meer kunnen worden toegelaten tot het examen blijven het examengeld verschuldigd. De SVPB kan immers ook niets aan de vertragingen doen maar heeft wel een examenplek gereserveerd en alle werkzaamheden uitgevoerd om het examen af te nemen.
Dus liever één uur te vroeg dan één minuut te laat, het gaat tenslotte om een examen!

Per 1-1-2017 geen examenoproepen en examenresultaten meer per post

De invoering van MijnSVPB in april van dit jaar betekent dat ook alle communicatie met kandidaten en onderwijsinstellingen digitaal verloopt (per mail en via MijnSVPB). Tot en met december van 2016 worden de examenoproepen en (deels) de examenresultaten nog op papier uitgedraaid en per post verzonden.
Inmiddels is iedereen gewend aan MijnSVPB en is de verzending per post overbodig geworden. Vanaf 1 januari 2017 ontvangen examenkandidaten hun examenoproep alleen nog per mail.

Examentarieven 2017

De huidige examentarieven blijven geldig tot en met 31 december 2017.

Examenprogramma’s en exameneisen 2016/2017

Vanuit onderwijsinstellingen is verzocht om de vaststelling van de examenprogramma’s te vervroegen, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij het vaststellen van de OER. Tevens is er dan voldoende tijd voor docenten (en uitgeverijen) om het lesmateriaal aan te passen. De examencommissie komt tegemoet aan deze wens en zal de examenprogramma’s in het vervolg in oktober vaststellen. De examenprogramma’s en exameneisen worden in januari gepubliceerd. De examenprogramma’s zullen vanaf augustus van het nieuwe kalenderjaar gaan gelden, de nieuwe of gewijzigde exameneisen worden vanaf dat moment daadwerkelijk geëxamineerd. 
De examenprogramma’s die afgelopen voorjaar zijn vastgesteld blijven geldig t/m 1-8-2018. Tenzij anders aangegeven worden de gewijzigde en/of nieuwe exameneisen per
1-1-2017 daadwerkelijk geëxamineerd.
In algemene zin geldt dat exameneisen alleen tussentijds worden gewijzigd indien de actualiteit, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wet- en regelgeving, hiertoe aanleiding geeft.

Vermelding cum laude

Kandidaten krijgen vanaf 1 januari 2017 de vermelding cum laude op hun SVPB-diploma Beveiliger en Coördinator beveiliging indien ze voor alle examenonderdelen een 8 of hoger halen. Hiermee krijgen toptalenten meer erkenning voor hun uitstekende prestaties.

Examenkalender 2017 (examencentrum Amersfoort)

De examenkalender voor komend jaar is gepubliceerd (www.svpb.nl). Bij de totstandkoming van deze kalender is rekening gehouden met de verwachte aantallen kandidaten per periode en de feestdagen.
Onderwijsinstellingen kunnen, zoals gebruikelijk, in overleg groepen aanmelden op alternatieve data.

Handboek afname examens 2017

De nieuwe digitale versie van het handboek met alle werkinstructies voor de SVPB-examens is weer verspreid onder onze examenfunctionarissen. Het handboek staat vanaf 15 december a.s. ook op onze website ten behoeve van kandidaten, onderwijsinstellingen en leerbedrijven.

Bijeenkomst examenfunctionarissen 2 november

Op woensdag 2 november zijn zo’n 100 examenfunctionarissen en medewerkers van de SVPB in het examencentrum Amersfoort bijeen geweest. Naast ruimte voor informeel overleg, waren er themabijeenkomsten in het kader van deskundigheidsbevordering voor bepaalde groepen examenfunctionarissen. Onder meer zijn de examinatoren die de praktijkexamens voor Beveiliger afnemen geïnformeerd en geïnstrueerd over de praktijkexamens voor Crebo 25407.
De bijeenkomst werd afgesloten met een informeel samenzijn.

Informatie over het praktijkexamen Beveiliger crebo 25407

In 2015 en 2016 heeft de ingestelde commissie van deskundigen voor het praktijkexamen 25407, waarin ook het onderwijsveld is vertegenwoordigd, intensief gewerkt aan het praktijkexamen voor Beveiliger crebo 25407. Er zijn inmiddels meerdere ‘try outs’ geweest, zowel met leerlingen als met docenten.
Op basis van de ‘try outs’ is gebleken dat het corrigeren van de uitwerkingen voor Specifiek rapporteren basis niet kan worden georganiseerd op de examendag zelf. Dit zou ten koste kunnen gaan van de correctiekwaliteit en de afnamecapaciteit.

Het standaardafnameschema voor een volledig praktijkexamen zal er voor een ochtend als volgt uitzien (voor de middag idem, in overleg met de onderwijsinstelling kan ook besloten worden om de middag te eindigen met Specifiek rapporteren basis):

08:30 – 09:15 afname Specifiek rapporteren basis
09:15 – 12:15 afname Praktisch handelen basis
12:15 – 12:30 mededelen voorlopige uitslag Praktisch handelen basis

Het maximaal aantal kandidaten voor een volledig praktijkexamen bedraagt 8 per dagdeel. Volgens de criteria moeten er in een PEC tenminste 6 pc’s (en een printer) aanwezig zijn. Als een onderwijsinstelling met een PEC met 6 pc’s 8 kandidaten wil laten examineren, dan is het toegestaan om dit onderdeel in een ander (computer-)lokaal (met printer) te laten afnemen.

Een toelichting op de twee onderdelen:
1. Praktisch handelen basis (drie proeven en een ‘overall-beoordeling’ van uitstraling/houdingsaspecten c.q. de basisberoepshouding)                                    
Bij de voorlopige uitslag reiken de examinatoren aan de kandidaten met een onvoldoende resultaat een motivatieformulier praktijkexamen BVL uit. Op dit formulier is aangekruist wat heeft geleid tot het onvoldoende resultaat. Dit formulier is bedoeld om met de onderwijsinstelling te bespreken.
2. Specifiek rapporteren basis (op basis van een schriftelijke rapportage-opdracht)
De uitwerkingen van de kandidaten voor Specifiek rapporteren basis worden centraal beoordeeld. De definitieve uitslag hiervan wordt tegelijkertijd met die van Praktisch handelen basis gemaild.
Een kandidaat met een onvoldoende resultaat kan via www.svpb.nl (Examens >> Beveiliger 25407 >> Toelichting op de uitslag Specifieke rapporteren basis) een toelichting aanvragen. Hij krijgt dan een tabel gemaild waarop de zaken zijn aangekruist die hebben geleid tot het onvoldoende resultaat. Deze tabel kan o.a. benut worden om met de onderwijsinstelling te bespreken.

Uploaden verklaring beoordeling leerbedrijf en beoordeling onderwijsinstelling

Vanaf 1 januari 2017 dient bij het aanmelden van kandidaten voor het praktijkexamen Beveiliger crebo 25407 de getekende verklaring met de beoordeling door het leerbedrijf en de beoordeling door de onderwijsinstelling te worden geüpload. Deze verklaring zit in het voorgeschreven praktijkmateriaal voor aspirantbeveiligers. De verklaring kan zowel door de kandidaat als door de onderwijsinstelling worden geüpload.
Op deze wijze kan de SVPB controleren of het leerbedrijf, conform de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (inclusief de Beleidsregels), heeft opgeleid. De SVPB geeft aan de leerbedrijven immers de benodigde verklaring ‘In opleiding voor het diploma Beveiliger’ voor elke aspirant af.
De verklaring hoeft alleen bij de eerste aanmelding voor het praktijkexamen te worden geüpload. Als de verklaring door de SVPB is gevalideerd, behoeft deze bij een eventueel herexamen niet meer te worden geüpload.

Herexamens Hiks 2 en Praktische handelen in bloktijden

Uit de tevredenheidsonderzoeken onder kandidaten komt regelmatig de klacht naar voren dat men met name bij herexamens erg lang moet wachten. Met ingang van 1-1-2017 zullen de herexamens voor Handelen in kritieke situaties 2 en Praktisch handelen basis op de volgende bloktijden in examencentrum Amersfoort worden ingepland:
Blok 1: 08:30 – 10:30
Blok 2: 10:30 – 12:30
Blok 3: 13:00 – 15:00
Blok 4: 15:00 – 17:00
De wachttijd voor kandidaten bedraagt op basis van deze bloktijden maximaal 80 minuten.

Terugkomtrainingen rollenspeler Beveiliger 25407 in oktober

In oktober heeft de SVPB een aantal dagdeeltrainingen georganiseerd voor geregistreerde rollenspelers. Het doel van deze training was om de rollenspelers voor te bereiden op het onderdeel Praktisch handelen basis van het praktijkexamen Beveiliger 25407. Het waren goed bezochte trainingen en zowel de rollenspelers als onze trainers waren enthousiast over de inhoud en de sfeer.

Praktijkexamens voor Beveiliger 94850

De huidige SVPB-examens Beveiliger voor Crebo 94850 lopen nog gewoon door, onderwijsinstellingen konden nog tot en met 31-7-2016 deelnemers op dit Crebonummer inschrijven.

Training praktijkbeoordelaar ESO op 18 januari 2017

Een geregistreerde ESO-organisatie die ESO-aspiranten opleidt beschikt over tenminste één praktijkbeoordelaar. De praktijkbeoordelaar is verantwoordelijk voor de praktijkbegeleiding en de beoordeling van aspirant-Event Security Officers die door de geregistreerde ESO-organisatie worden opgeleid. Om geregistreerd te kunnen worden als praktijkbeoordelaar dient de training voor praktijkbeoordelaars ESO gevolgd te worden (LET OP: dit is een andere training dan die wordt gegeven voor praktijkopleiders Beveiliger).

De training duurt één dag en de onderwerpen die aan bod komen zijn: achtergrondinformatie over de evenementenbranche, hoe moet worden begeleid en beoordeeld, wet- en regelgeving, praktijkexameneisen en praktijkopdrachten en het examineringstraject.
Een praktijkbeoordelaar wordt geacht over de benodigde vakkennis te beschikken, daarom wordt tijdens de training het examenonderdeel Event security afgelegd (deelnemers die in bezit zijn van het certificaat Event Security Officer zijn vrijgesteld van dit examen, omdat zij dit onderdeel al hebben behaald).
De eerstvolgende training staat gepland op woensdag 18 januari 2017. Voor meer informatie zie www.svpb.nl, hier vindt u ook het aanmeldingsformulier.