Facebook icon Twitter icon Forward icon

Aanmelden Praktijkopdrachten CB en Leidinggeven CB via MijnSVPB

Sinds april 2016 verloopt de aanmelding voor de meeste SVPB-examens, waaronder ook voor certificaat Beveiliging C, via MijnSVPB.
De aanmeldingsprocedure voor de praktijkexamenonderdelen Praktijkopdrachten CB en Leidinggeven CB zal met ingang van 3 april a.s. ook via MijnSVPB gaan verlopen. Vanaf deze datum is namelijk het uploaden van de betreffende uitwerkingen ingebouwd in MijnSVPB.

Wat moet er worden geüpload?
Per examenonderdeel moet een getekende voortgangstabel worden geüpload en het Wordbestand waarin de praktijkopdrachten zijn uitgewerkt. Voor een volledig praktijkexamen zijn dit derhalve 4 bestanden.

Waar staan de voortgangstabellen en praktijkopdrachten?
Op de website van de SVPB staan onder Examens -->Coördinator beveiliging --> praktijkopdrachten:
Praktijkopdrachten Coördinator beveiliging (Wordbestand)
Voortgangstabel Praktijkopdrachten CB (pdf)
Leidinggeven Coördinator beveiliging (Wordbestand)
Voortgangstabel Leidinggeven CB (pdf)

Wat is de functie van de voortgangstabellen?
De voortgangstabellen zijn enerzijds bedoeld voor de praktijkopleider van het leerbedrijf om de gemaakte opdrachten ‘af te kunnen vinken’. In één oogopslag is dan voor zowel het leerbedrijf als de kandidaat duidelijk wanneer opdrachten zijn afgerond en welke opdrachten nog resteren.
Daarnaast fungeert het formulier ook als verantwoording dat:

  • de beroepspraktijkvorming is gedaan bij een door S-BB erkend leerbedrijf;
  • het leerbedrijf de opdrachten heeft beoordeeld met tenminste een voldoende;
  • de kandidaat de beoordeling heeft gezien;
  • de onderwijsinstelling de opdrachten heeft beoordeeld met tenminste een voldoende.

De voortgangstabellen kunnen gewoon met pen worden ingevuld. Vervolgens moeten deze worden gescand. Voor de upload zijn verschillende formats toegestaan (zoals pdf en jpg).

Hoe moeten de praktijkopdrachten worden uitgewerkt?
De opdrachten voor Praktijkopdrachten CB en Leidinggeven CB moeten worden uitgewerkt in het Worddocument dat is gedownload van de SVPB-site. Het is belangrijk om ‘to-the-point’ een opdracht uit te werken, niet de omvang van de gegeven antwoorden telt maar de kwaliteit van het antwoord.
Het is niet de bedoeling om allerhande illustraties en foto’s toe te voegen, dit moet alleen worden gedaan als hier expliciet om wordt gevraagd.

Is er een handleiding voor de praktijkopleider?
Voor de praktijkopleider of leidinggevende van een leerbedrijf is een beknopte handleiding beschikbaar. Deze handleiding staat op de website SVPB onder Examens --> Coördinator beveiliging --> Handleiding Praktijkopdrachten.

Worden de geüploade uitwerkingen op volledigheid gecontroleerd door de SVPB?
Als de uitwerkingen zijn geüpload worden deze niet gecontroleerd op volledigheid! De kandidaat is hiervoor zelf verantwoordelijk.

Hoe verloopt de afname van het mondeling examen en meedelen van de uitslag?
De kandidaat neemt een geprint exemplaar van zijn uitwerkingen mee naar het examen.
LET OP: als deze uitwerkingen ontbreken kan de kandidaat niet inhoudelijk hierover bevraagd worden en zakt de kandidaat.
Tijdens het mondeling examen stellen de beide examinatoren vragen over de uitwerkingen en op basis daarvan bepalen zij de score en het cijfer. Als niet kan worden vastgesteld of de kandidaat aan de exameneisen per opdracht heeft voldaan, worden voor het betreffende beoordelingscriterium geen punten toegekend.
Direct na het examen krijgt de kandidaat de voorlopige uitslag meegedeeld.
Een kandidaat met een onvoldoende resultaat ontvangt bij de definitieve uitslag een kopie van het digitale beoordelingsrapport Praktijkopdrachten CB en/of Leidinggeven CB. Op dit formulier is vermeld wat tot het onvoldoende resultaat heeft geleid. Dit formulier is bedoeld om met de onderwijsinstelling te bespreken.

Moet er opnieuw worden geüpload bij een onverhoopt herexamen?
Als het examenresultaat voor een onderdeel onvoldoende is dan kan de kandidaat zich aanmelden voor een herexamen. De voortgangstabel en de uitwerkingen hoeven dan niet opnieuw te worden geüpload tenzij tijdens het examen is komen vast te staan dat de uitwerkingen moeten worden aangevuld.