Facebook icon Twitter icon Forward icon

Landelijke informatiebijeenkomst op 15 november a.s.

Op de regionale bijeenkomsten in april is door sommige onderwijsinstellingen de wens geuit voor een extra bijeenkomst in het jaar, o.a. vanwege de hoge ‘informatiedichtheid’.
Wij organiseren daarom op donderdagochtend 15 november a.s. in examencentrum Amersfoort een landelijke bijeenkomst voor alle onderwijsinstellingen waarmee de SVPB een examineringsovereenkomst heeft. Onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen zijn de AVG, MijnSVPB (inclusief koppeling SVPB- en mbo-diploma Beveiliger), keuzedeelexamens, examinering Coördinator beveiliging (inclusief schoolpraktijkexamen), praktijkexamen Beveiliger en aangepaste examinering.
In oktober worden de uitnodigingen voor deze informatiebijeenkomst verstuurd. Er is plaats voor één vertegenwoordiger per onderwijsinstelling.

SVPB is gecertificeerd examenleverancier

Vanaf 1-8-2018 zijn crebo-ingeschreven onderwijsinstellingen verplicht om valide exameninstrumenten in de zetten bij de examinering van herziene kwalificaties. Dit geldt niet voor de keuzedelen en voor de verplichte externe examinering van beroepsvereisten, zoals voor Beveiliger.
De SVPB is sinds 27-07-2018 gecertificeerd examenleverancier voor de SVPB-examens voor Coördinator beveiliging (vakkennis en praktijk). De certificering is uitgevoerd door CIIO en wij kijken terug op een soepel maar grondig certificeringsproces.

Analyse tevredenheidsonderzoeken onder examenkandidaten

De SVPB doet voortdurend onderzoek naar de tevredenheid van examenkandidaten. Het doel is om, waar mogelijk, de organisatie van de examens verder te verbeteren. Een overzicht van de tevredenheid van kandidaten over de periode januari t/m juni staat op onze website (Actueel --> Overzichten).
Bijzonderheden die zijn ons dit jaar zijn opgevallen in de uitkomsten van het onderzoek:
• kandidaten maken melding van drukte in de ontvangstruimte van examencentrum Amersfoort, waardoor zij zich niet rustig kunnen voorbereiden op het examen. Als verbetermaatregel wordt in de drukke periodes een ‘stilteruimte’ ingericht in ons examencentrum.
• Sommige kandidaten geven aan behoefte te hebben aan een pauze tussen de CBT-examenonderdelen: dit kunnen onderwijsinstellingen en kandidaten zelf regelen bij het aanmelden, namelijk door per onderdeel aan te melden.

Waarom staat op de oproep ’15 minuten voor aanvang examen aanwezig zijn’?

De SVPB neemt al vele jaren examens af en in die bijna 40 jaar is er veel veranderd. Eén zinsnede is niet veranderd, namelijk de vermelding dat een kandidaat 15 minuten voor het begin van het examen aanwezig moet zijn. In de meeste gevallen werkt deze ‘tijdmarge’ prima, een enkele keer is er discussie over. Daarom een korte uitleg.
Een examen is per definitie een spannende, stressvolle aangelegenheid. Zeker als daar ook nog eens een flinke reis naar b.v. examencentrum Amersfoort bijkomt. Het is dus belangrijk om deze reis goed te plannen en met een ruime marge (een trein kan vertraagd zijn, verkeersdrukte kan tegenvallen).
Op de oproep staat de aanvang van het examen vermeld: als er 8:30 uur staat, dan is dat ook het tijdstip waarop de examinator of examenleider de kandidaat of kandidaten ophaalt.
De 15 minuten zijn bedoeld voor de ontvangst bij de receptie (controle en uitleg kluisje), het opbergen van bepaalde spullen als smartphone en horloge, het drinken van een kop koffie of thee en een evt. sanitaire stop. Het is namelijk geen rustige start als je ‘halsoverkop’ na entree zo snel mogelijk achter de examenfunctionaris moet aanrennen…

Examencentrum Drechtsteden in Dordrecht

In 2017 is Examencentrum Drechtsteden in Dordrecht (www.excd.nl) opgericht. Hier worden met ingang van 1 oktober 2018, voorlopig alleen op maandag, ook SVPB-vakkennisexamens (Computer Based Testing, CBT) afgenomen. Het gaat om de vakkennisexamens voor Beveiliger en certificaat Beveiliging B, ESO, Havenbeveiliger, Particulier onderzoeker en de SVPB-examens voor mbo-keuzedelen.
Deze locatie beschikt over een goed geoutilleerd computerlokaal en deskundige examenleiders, is goed bereikbaar en er kan (gratis) worden geparkeerd.
De adresgegevens:
Maarten Harpertsz Trompweg 229
3317 BS Dordrecht

Voor kandidaten uit de buurt van Dordrecht of uit Brabant en Zeeland kan dit reistijd en reiskosten besparen en het risico op te laat komen door files kan worden beperkt.
De aanmelding loopt voor zowel individuele kandidaten als opleiders via MijnSVPB. Als examenlocatie moet dan gekozen worden voor Examencentrum Dordrecht. Per examenonderdeel geldt voor dit examencentrum een toeslag op het geldende examenbedrag van € 10,- (ex. btw).

Examenprogramma’s en exameneisen

Op onze website zijn voor alle examens de geactualiseerde examenprogramma’s gepubliceerd, deze lopen van 01-08-2018 t/m 31-07-2019.
De meest in het oog springende wijziging is dat er geen cijfers meer vervallen na 3 jaar (dit geldt ook voor de cijfers die voor 01-08-2018 zijn behaald door kandidaten). Daarvoor in de plaats zal een systematiek worden ingevoerd waar de geldigheid van behaalde certificaten zal moeten worden onderhouden. Voor een aantal certificaten geldt al een geldigheidsduur of gaat deze gelden:
• Beveiliging C
• Beveiliging in de zorg
• Event Security Supervisor
• Havenbeveiliger
• Ordebewaring Publieke Dienstverlening
• Proactief beveiligen
• Deelcertificaten Keuzedelen
Een limiet aan de geldigheid van certificaten is ingegeven door de snelle ontwikkelingen in de branche, waarbij verwacht wordt van medewerkers en bedrijven dat zij hierop inspelen. Dit blijkt ook uit het feit dat het thema ‘permanente her- en bijscholing’ een uitermate actueel onderwerp is in de beveiligingsbranche.

Examen- en inzagekalender 2019

De examenkalender voor 2019 wordt voor 1 november a.s. gepubliceerd op onze website. Onderwijsinstellingen kunnen voor groepen kandidaten ook examens op andere data aanvragen (via planning@svpb.nl).
De examenplanners van de SVPB monitoren dagelijks de aantallen aanmeldingen en zullen, indien nodig, extra examendata toevoegen zodat wachttijden kunnen worden vermeden.
Op de examenkalender staan met name de examens die niet wekelijks worden afgenomen in Amersfoort. Dit geldt b.v. voor Praktijkopdrachten ESO en Onderzoek en rapportage voor Particulier onderzoeker. Dit maakt het mogelijk dat opleiders en kandidaten kunnen ‘toewerken’ naar een bepaalde examendatum.
Op de kalender worden ook de data vermeld waarop kandidaten, als men zich hiervoor heeft aangemeld, hun examenwerk kunnen inzien in Amersfoort.

Specifiek rapporteren basis splitsen van Praktisch handelen basis

Afgelopen juni kwam regelmatig het verzoek van onderwijsinstellingen om examenuitwerkingen voor Specifiek rapporteren basis zo snel mogelijk na te kijken i.v.m. diploma-uitreikingen. Wij doen er alles aan om het correctiewerk zo snel mogelijk uit te voeren zonder daarbij de noodzakelijke zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. In de meeste gevallen slagen we erin om de uitslagen binnen 10 werkdagen na de examendatum te versturen.
Graag wijzen wij onderwijsinstellingen op de mogelijkheid om Specifiek rapporteren basis al in een eerder stadium af te nemen en alleen Praktisch handelen basis als sluitstuk van het schooljaar te nemen.

Toelichting op onvoldoende resultaat voor Specifiek rapporteren

Voor kandidaten met een onvoldoende resultaat bestond de mogelijkheid om via een webbased formulier een toelichting aan te vragen. Met deze toelichting kon een kandidaat op hoofdlijnen zien waar hij vooral ‘de punten had laten liggen’. Uit evaluatie is gebleken dat deze service niet in de veronderstelde behoefte voorzag: kandidaten vonden de toelichting inhoudelijk niet informatief genoeg en maakten vervolgens gebruik van hun inzagerecht om zo kennis te nemen van de volledige beoordeling van hun examenwerk.
De aanvraagprocedure voor de toelichting is daarom per 1-9-2018 ingetrokken.

Extra informatie voor gezakte kandidaten CBT-examens

Als een kandidaat onverhoopt zakt wil hij, maar ook zijn docent, graag weten waarop. Hiervoor heeft de SVPB de volgende voorzieningen getroffen:

  1. Direct na afloop van het examen kan een kandidaat op zijn computerscherm zijn gemaakte examen terugzien en per fout beantwoorde vraag meteen zien wat het juiste antwoord had moeten zijn.
  2. Inzage: elke kandidaat heeft het recht op inzage in zijn laatste onvoldoende gemaakte examen. Hiervoor plant de SVPB maandelijks een datum in het examencentrum Amersfoort.
  3. Een kandidaat met een onvoldoende resultaat krijgt de dag na zijn examen een overzicht gemaild met de nummers van de exameneisen waarvan hij de vragen fout heeft beantwoord (Beveiliging van objecten basis en/of Wettelijke kaders basis).
  4. Halfjaarlijks wordt via deze nieuwsbrief aangegeven met welke exameneisen kandidaten veel moeite hebben.

Data waarop trainingen plaatsvinden

• 23-11-2018: Training Praktijkbeoordelaar ESO: voor deze training is nog een aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden via de volgende link: Aanmeldingsformulier praktijkbeoordelaar ESO
• 31-10-2018: Training rollenspeler praktijkexamen Beveiliger (bedoeld voor nieuwe rollenspelers; duurt één dag met in een later stadium een beoordelingsdagdeel).
U kunt zich aanmelden via de volgende link: Training rollenspeler praktijkexamen Beveiliger