Facebook icon Twitter icon Forward icon

Huishoudelijke mededelingen

Ons examencentrum is tijdens de kerstvakantieperiode gesloten van maandag 24 december 2018 t/m maandag 7 januari 2019. De telefonische bereikbaarheid van ons bureau zal in deze periode beperkt zijn, wij adviseren u om gebruik te maken van info@svpb.nl

Wees op tijd op het examen!

De ‘donkere dagen’ zijn weer begonnen en daarmee nemen ook de risico’s toe op vertragingen, zowel met de auto als met het openbaar vervoer.
Wij verzoeken onderwijsinstellingen om hun deelnemers aan SVPB-examens op de volgende informatie te wijzen:
Op de examenoproep staat altijd vermeld dat kandidaten 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig moeten zijn. Kandidaten die, omdat zij te laat zijn, niet meer kunnen worden toegelaten tot het examen blijven het examengeld verschuldigd. De SVPB kan immers ook niets aan de vertragingen doen maar heeft wel een examenplek gereserveerd en alle werkzaamheden uitgevoerd om het examen af te nemen.
Dus liever één uur te vroeg dan één minuut te laat, het gaat tenslotte om een examen!

Examendata 2019 (examencentrum Amersfoort)

Via MijnSVPB kunnen deelnemers worden aangemeld voor examens. De CBT- en praktijkexamens worden voor Beveiliger, Coördinator beveiliging en de keuzedelen wekelijks op meerdere dagen afgenomen in Amersfoort.
Onderwijsinstellingen kunnen in overleg met de afdeling Examenorganisatie groepen aanmelden op alternatieve data. Ook voor (aangepaste) mondelinge theorie-examens dient contact te worden opgenomen met de afdeling Examenorganisatie.

Examentarieven met ingang van 01-01-2019

Met ingang van 1 januari 2019 verhoogt de SVPB de examentarieven. Gemiddeld bedraagt de verhoging 2%. Binnenkort zal de nieuwe tarievenlijst op onze website gepubliceerd worden.

Bijeenkomst examenfunctionarissen 15 november

Op donderdag 15 november zijn ruim 100 examenfunctionarissen en medewerkers van de SVPB in het examencentrum Amersfoort bijeen geweest. Naast ruimte voor informeel overleg waren er themabijeenkomsten in het kader van deskundigheidsbevordering voor bepaalde groepen examenfunctionarissen.
De bijeenkomst werd afgesloten met een informeel samenzijn.

Samenvatting landelijke bijeenkomst 15 november voor onderwijsinstellingen

Op 15 november waren ruim 30 onderwijsinstellingen aanwezig voor de eerste landelijke bijeenkomst. Doel van deze bijeenkomst was:
a. het informeren van de onderwijsinstellingen over een aantal ontwikkelingen m.b.t. de examinering van Beveiliger, Coördinator beveiliging en de keuzedelen;
b. het bieden van een ‘preview’ in de nieuwe versie van MijnSVPB, die medio januari 2019 ‘live’ zal gaan.
Hieronder volgt een samenvatting van de geschetste ontwikkelingen. De gebruikte Powerpoint-presentaties zijn inmiddels op onze website geplaatst (onder Actueel --> Nieuwsbrief).

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dit jaar hebben de meeste organisaties allerlei maatregelen getroffen om te voldoen aan deze nieuwe, op Europees niveau ingevoerde, regelgeving. Dit geldt natuurlijk ook voor onderwijsinstellingen en exameninstellingen. Om ook in formele zin de rol als verwerkersverantwoordelijke af te dekken, is dit expliciet in de examineringsovereenkomst voor 2019 opgenomen. Zowel de onderwijsinstelling als de SVPB zijn verwerkersverantwoordelijke.

SVPB is gecertificeerde examenleverancier

Vanaf 1-8-2018 zijn crebo-ingeschreven onderwijsinstellingen verplicht om valide exameninstrumenten in te zetten bij de examinering van herziene kwalificaties. Dit geldt vooralsnog niet voor de keuzedelen en voor de verplichte externe examinering van beroepsvereisten, zoals voor Beveiliger.
De SVPB is sinds 27-07-2018 gecertificeerd examenleverancier voor de SVPB-examens voor Coördinator beveiliging (vakkennis en praktijk). De certificering is uitgevoerd door CIIO.

Schoolpraktijkexamen Coördinator beveiliging

Een zestal ROC’s heeft een praktijkexamen ontwikkeld voor Coördinator beveiliging (mbo3). Dit examen sluit aan op de bpv zoals deze wordt uitgevoerd in de zgn. school-BD en voldoet aan valideringseisen voor het mbo zoals deze gelden vanaf 1-8-2018 (via route 2). Het examen is voorgelegd aan de examencommissie van de SVPB en de commissie heeft besloten om deelnemers die dit praktijkexamen hebben behaald, vrijstelling te verlenen voor Praktijkopdrachten CB. Dit is vastgelegd in het examenprogramma voor Coördinator beveiliging. Inmiddels hebben enkele ROC’s zich gemeld bij ‘penvoerder Friese Poort college’ om ook gebruik te kunnen maken van de ontwikkelde produkten.
De vrijstelling is nuttig voor (jonge) beveiligers die in een beveiligingsbedrijf willen doorgroeien en voor wie uiteindelijk het SVPB-diploma Coördinator beveiliging is vereist (cao Particuliere beveiliging).

Examinering Keuzedelen

De SVPB biedt CBT-examens aan voor de volgende keuzedelen:

 • Proactief beveiligen
 • Basiskennis beveiliging in de zorg
 • Winkelbeveiliging
 • Port safety & security
 • Cameratoezicht (plus een apart vaardigheidsexamen; in voorjaar 2019 waarschijnlijk gecombineerd als één CBT-examen).

Tevens biedt de SVPB een exameninstrument aan voor Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers. De onderwijsinstelling neemt zelf het theorie-examen af en voert de praktijkobservatie uit op basis van zelf te ontwikkelen casussen.

Koppeling mbo-diploma Beveiliger en SVPB-diploma Beveiliger

In formele zin zijn de beide diploma’s al vele jaren aan elkaar gekoppeld, dit is vastgelegd in de examineringsovereenkomst die onderwijsinstellingen en SVPB jaarlijks met elkaar sluiten.
In de justitiële regelgeving (Rpbr) wordt alleen het SVPB-diploma Beveiliger genoemd, voorwaarde voor het afgeven van het legitimatiebewijs door politie aan gediplomeerde beveiligers. Daarom heeft de examencommissie van de SVPB in het examenprogramma voor Beveiliger (ingangsdatum 01-08-2018) ook de mbo-onderdelen toegevoegd. Dit betekent dat een deelnemer ook o.a. Nederlandse taal en Rekenen moet hebben afgerond alvorens het SVPB-diploma is behaald.
Vanaf medio januari 2019 dient de onderwijsinstelling in MijnSVPB aan te geven of een deelnemer heeft voldaan aan ‘de mbo-onderdelen’ (zie examenprogramma Beveiliger 2019).

Specifiek rapporteren basis ‘losgekoppeld van praktijkexamen’

Per 01-01-2019 is Specifiek rapporteren basis in het examenprogramma Beveiliger ‘losgekoppeld’ van het praktijkexamen en heeft daarmee een ‘status aparte’ (zie het examenprogramma Beveiliger).
Dit maakt het mogelijk om dit examenonderdeel op elk moment in te plannen in de opleiding.

Examenduur Specifiek rapporteren basis

Op basis van opmerkingen van onderwijsinstellingen en kandidaten heeft de examencommissie van de SVPB geconcludeerd dat de uitwerktijd voor Specifiek rapporteren basis met 30 minuten ‘aan de krappe kant’ is. De commissie heeft besloten het examenprogramma per 01-01-2019 te wijzigen en de examenduur te verruimen tot 40 minuten.

Exameneisen Beveiliger zijn geactualiseerd

Er wordt sinds afgelopen voorjaar gesproken over de gewenste aanpassingen in de kwalificatiestructuur. Zo heeft de Nederlandse Veiligheidsbranche in een notitie gesproken over de ‘Beveiliger 2.0’ en organiseren zowel de mbo-raad als S-BB (expert-)meetings. Het toewerken naar een nieuwe kwalificatiestructuur vergt echter tijd.
Binnen de kaders van de huidige kwalificaties is de SVPB alvast begonnen met een onderzoek naar de actualiteit van de huidige exameneisen voor Beveiliger en Coördinator beveiliging (wat is achterhaald of ballast, welke onderwerpen ontbreken). De hiervoor ingestelde Commissie van Deskundigen heeft haar werkzaamheden voor Beveiliger afgerond en de examencommissie heeft op basis daarvan de (gewijzigde) exameneisen vastgesteld. De wijzigingen betreffen met name Beveiliging van objecten basis en Wettelijke kaders basis maar ook Praktisch handelen basis.
Om zowel onderwijsinstellingen als uitgeverijen voldoende tijd te geven hun onderwijsmateriaal aan te passen zijn de exameneisen (per examenonderdeel) reeds gepubliceerd op onze website. De exameneisen gelden per 1-8-2019 maar worden pas vanaf 1-1-2020 geëxamineerd. In de tussenliggende periode worden maatregelen getroffen om te voorkomen dat kandidaten benadeeld worden. Dit betreft vooral de kandidaten die op basis van de oude exameneisen zijn opgeleid.

Aanvragen van meer examentijd voor CBT-examens

De examencommissie van de SVPB heeft al eerder besloten dat het besluit of iemand in aanmerking komt voor aanpassingen in examens bij de onderwijsinstelling ligt. De onderwijsinstelling is immers bekend met de ondersteuningsbehoefte van haar deelnemers en weet welke aanpassingen nodig en doeltreffend zijn.
Standaard heeft de SVPB al veel maatregelen doorgevoerd die de veel toegepaste CBT-examens zo toegankelijk mogelijk maken:

 • De examentijd van 40 minuten voor maximaal 40 vragen is voor de gemiddelde kandidaat ruim voldoende. De gemiddelde kandidaat gebruikt 23 minuten examentijd.
 • Examenopgaven kunnen met de beschikbare software worden voorgelezen, hierbij zijn koptelefoons (evt. oortjes) beschikbaar.
 • Beknopte maar duidelijke vraagstelling, geen nodeloze herhaling van tekst, geen dubbele ontkenningen en waar mogelijk wordt gewerkt met afbeeldingen.
 • De examens worden met de computer afgenomen en de vragen worden, in een duidelijk en groot lettertype, – op een rustige achtergrond – getoond. Telkens verschijnt maar één vraag op het scherm.
 • De examens worden afgenomen in ruime en rustige lokalen met maximaal 20 kandidaten. De examenplekken zijn van elkaar gescheiden door schotten. In examencentrum Amersfoort zijn ook oorstoppers voor eenmalig gebruik beschikbaar.


Mocht de examentijd van 40 minuten niet volstaan, b.v. voor een deelnemer met dyslexie, dan kan aangemeld worden voor een CBT-examen met 50% meer tijd.
Met de invoering van de nieuwe versie van MijnSVPB kan de onderwijsinstelling of de deelnemer zelf kiezen voor examentijdverlenging. Om de kosten te dekken geldt per
01-01-2019 een toeslag van € 7,50 (ex. btw) per examenonderdeel.

Examencentrum Drechtsteden

In 2017 is Examencentrum Drechtsteden in Dordrecht (www.excd.nl) opgericht. Hier kunnen sinds 1 oktober 2018 ook SVPB-examens worden afgenomen. Het gaat om de CBT-examens voor Beveiliger en certificaat Beveiliging B, ESO, Havenbeveiliger, Particulier onderzoeker en de SVPB-examens voor mbo-keuzedelen.
Deze locatie beschikt over een goed geoutilleerd computerlokaal en deskundige examenleiders, is goed bereikbaar en er kan (gratis) worden geparkeerd.

De adresgegevens:
Maarten Harpertsz Trompweg 229
3317 BS Dordrecht

Voor kandidaten uit de buurt van Dordrecht of uit Brabant en Zeeland kan dit reistijd en reiskosten besparen en het risico op te laat komen door files kan worden beperkt.
De aanmelding loopt voor zowel individuele kandidaten als onderwijsinstellingen via MijnSVPB. Per examenonderdeel geldt voor dit examencentrum een toeslag op het geldende examenbedrag van € 10,- (ex. btw).

Analyse tevredenheidsonderzoeken onder examenkandidaten

De SVPB doet voortdurend onderzoek naar de tevredenheid van examenkandidaten. Het doel is om, waar mogelijk, de organisatie van de examens verder te verbeteren. Een overzicht van de tevredenheid van kandidaten over de periode januari t/m juni staat op onze website (Actueel --> Overzichten).
Bijzonderheden die ons dit jaar zijn opgevallen in de uitkomsten van het onderzoek:

 • kandidaten maken melding van drukte in de ontvangstruimte van examencentrum Amersfoort, waardoor zij zich niet rustig kunnen voorbereiden op het examen. Als verbetermaatregel wordt in de drukke periodes een ‘stilteruimte’ ingericht in ons examencentrum;
 • sommige kandidaten geven aan behoefte te hebben aan een pauze tussen de CBT-examenonderdelen: dit kunnen onderwijsinstellingen en kandidaten zelf regelen bij het aanmelden, namelijk door per onderdeel aan te melden;
 • kandidaten vinden dat de opgaven in ‘moeilijk Nederlands’ worden gesteld (sommigen spreken zelfs over ‘2e Kamertaal’ of ‘oud-Nederlandsch’).
 • Het laatste punt is ook naar voren gekomen tijdens een workshop die de SVPB verzorgde t.b.v. de docentendag op 29 maart jl. van Edu’Actief in Nijmegen. Op basis daarvan is een pilot gestart om een ROC-docent Nederlands tijdelijk toe te voegen aan een Commissie van Deskundigen ‘theorieonderdelen Beveiliger’. De commissie heeft een serie opgaven gescreend en, waar mogelijk, verbeterd/verduidelijkt. Als pilot wordt in de maanden oktober en november een examen voor Beveiliging van objecten basis ingezet onder tenminste 200 kandidaten (steekproefsgewijs). In december volgen de resultaten en kunnen de conclusies worden getrokken.