Facebook icon Twitter icon Forward icon

In deze themanieuwsbrief nieuw kwalificatiedossier leest u het laatste nieuws over de examens voor het nieuwe kwalificatiedossier Beveiliging.

Introductie

Sinds de oplevering van het nieuwe kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging in september 2020 is er door de adviseurs van SVPB en vele experts uit de beveiligingssector en het onderwijs gewerkt aan vernieuwde examenprogramma's, exameneisen en examenproducten. De concept examenprogramma's en -eisen staan al een tijd op onze website en zijn recent ook definitief vastgesteld door de examencommissie.

De ontwikkeling van nieuwe examens is in volle gang en de eerste pilots zijn opgestart. Naast de inhoudelijke aanpassingen die zijn doorgevoerd op basis van het nieuwe kwalificatiedossier, zijn er ook aanpassingen gedaan in de wijze van afname. Meer hierover in deze en volgende nieuwsbrieven. 

Aan het einde van deze nieuwsbrief staan enkele veel gestelde vragen opgenomen. Uw vragen helpen ons om de juiste informatie te verstrekken en door het opnemen van deze vragen in de nieuwsbrief helpen we mogelijk anderen weer verder.

Jeroen Mulder, Manager SVPB

Examenprogramma’s

Op 1 juli 2021 heeft de SVPB op haar website de definitieve examenprogramma’s voor het nieuwe kwalificatiedossier Particuliere Beveiliger voor het schooljaar 2021 - 2022 gepubliceerd, zie

Ten opzichte van de conceptversies zijn de belangrijkste wijzigingen:
1. We hebben de informatie geclusterd in een drietal kopjes, namelijk:

  1. Algemene informatie
  2. Examenonderdelen
  3. Overige informatie

2. Het Certificaat Beveiliging B krijgt een volgnummer, 25690. Daarmee geven we aan dat kandidaten die in het bezit zijn van Certificaat B, behaald onder voorgaande crebo’s, geen vrijstelling krijgen voor de drie theorie examenonderdelen van 25690 en daarmee evenmin direct toegang tot de twee praktijkonderdelen van 25690. De voornaamste reden is dat het examenonderdeel ‘Veiligheid en beveiliging basis’ ingrijpend is veranderd ten opzichte van zijn voorgangers.

3. Er is een overzicht opgenomen van de ‘vrijstelling’ en ‘gelijkstellingen’.    
Vrijstelling voor niveau 2 en Certificaat Beveiliging B

  • Een voldoende cijfer voor: Wettelijke kaders basis (behaald vanuit Beveiliger 25407 of ESO) geeft vrijstelling voor Wet- en Regelgeving basis bij inschrijving op crebo 25690.
  • Voldoende cijfers voor Beveiliging van objecten basis en voor Praktisch handelen basis geven géén vrijstelling voor examenonderdelen van crebo 25690.
  • Eerder verkregen vrijstellingen voor Wettelijke kaders basis en Waarnemen basis geven géén nieuwe vrijstelling bij inschrijving op crebo 25690.

Gelijkstellingen voor niveau 2 en Certificaat Beveiliging B

  • Het behaalde cijfer voor Waarnemen basis (behaald vanuit crebo 25407) wordt automatisch overgenomen bij inschrijving op crebo 25690.
  • Het behaalde cijfer voor Specifiek rapporteren basis (behaald vanuit crebo 25407) wordt automatisch overgenomen bij inschrijving op crebo 25690.

Gelijkstelling voor niveau 3

  • Het behaalde cijfer voor Beroepsgericht Engels wordt automatisch overgenomen bij inschrijving op crebo 25691.

Pilot examens

Voor de examens die helemaal nieuw zijn of die qua opzet anders zijn dan voorheen, doet de SVPB ervaring op middels pilots. De eerste pilots voor de examenonderdelen ‘Veiligheid en beveiliging basis’ en ‘Specifiek rapperteren basis’ zijn uitgezet. Er wordt bij de pilots gewerkt met verschillende doelgroepen. Zo worden pilots uitgezet naar de klankbordgroep, naar experts en naar kandidaten. Op basis van deze ervaringen kunnen de examens nog bijgesteld worden voordat ze echt ingezet gaan worden.

Planning afname eerste examens

De nieuwe examenprogramma’s gaan in op 1 augustus 2021. Vanaf oktober 2021 zullen de eerste CBT examens voor zowel niveau 2 als 3 afgelegd kunnen worden.

Directe inschrijving op beveiliger niveau 3

Goed om te weten is dat het SVPB examen op niveau 3 tevens de examenonderdelen van niveau 2 omvat. Het examenprogramma Beveiliger N3 laat zien welke examenonderdelen voltooid moeten worden om het diploma Beveiliger N3 te behalen. Opleiders kunnen studenten dus direct inschrijven op het Crebo van Beveiliger N3. Let op: ook dan is het volgens de beroepsvereisten noodzakelijk om de studenten het SVPB-diploma Beveiliger te laten behalen. Het SVPB-diploma Beveiliger is namelijk een bekwaamheidseis in de Rpbr om particuliere beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten. Als de kandidaat al in het bezit is van een diploma Beveiliger of daaraan gelijkgesteld diploma volgens de Rprb dan hoeft de kandidaat uitsluitend de examenonderdelen specifiek voor niveau 3 nog te behalen.

Omrekentabellen examencijfers naar kerntaakcijfers

Omdat de SVPB examineert met kerntaakdoorsnijdende en/of -overstijgende examens, is een omrekening van de SVPB-examencijfers naar de kerntaken noodzakelijk.  Onderwijsinstellingen kunnen op deze manier voldoen aan de verplichting, vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, om deelnemers te beoordelen op kerntaakniveau.

De systematiek die de SVPB heeft gevolgd bij het opstellen van de omrekeningstabel is beschreven op de website. Uitgangspunt vormt het Kwalificatiedossier mbo Particuliere beveiliging. In het kwalificatiedossier worden bij de kerntaken de benodigde basiskennis en vaardigheden opgesomd en de werkprocessen (handelingen). Deze basiskennis, vaardigheden en werkprocessen zijn door de SVPB uitgewerkt in exameneisen verdeeld over de verschillende examenonderdelen.

Met behulp van het excelbestand Omrekening examencijfers naar kerntaken Beveiliger is het voor opleiders mogelijk om cijfers te berekenen per kerntaak op basis van de bij de SVPB behaalde examencijfers. De omrekentabel kan alleen worden toegepast voor deelnemers die voor alle SVPB-examenonderdelen een voldoende resultaat hebben behaald.
Beveiliger N2 (crebo 25690) en Beveiliger N3 (crebo 25691) hebben ieder een eigen uitleg en een eigen omrekentabel. De tabellen zijn terug te vinden op de pagina's:Beveiliger-n2-crebo-25690 en Beveiliger-n3-crebo-25691 onder het kopje omrekenen cijfers naar kerntaken.

Veelgestelde vragen