Facebook icon Twitter icon Forward icon

Huishoudelijke mededelingen

Ons examencentrum is tijdens de kerstvakantieperiode gesloten van maandag 25 december 2017 t/m maandag 8 januari 2018. De telefonische bereikbaarheid van ons bureau zal in deze periode beperkt zijn, wij adviseren u om gebruik te maken van info@svpb.nl

Themanieuwsbrief praktijkexamen Beveiliger crebo 25407

Tegelijk met deze nieuwsbrief verschijnt een themanieuwsbrief omdat per 1 januari 2018 ingrijpende wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot de afname van het praktijkexamen Beveiliger crebo 25407 op de volgende punten:

  • voor elk van de 3 proeven van Praktisch handelen basis moet een minimale score worden behaald voor een voldoende eindresultaat;
  • de verwerking van de scores en mailen uitslag wijzigt;
  • de wachttijden voor kandidaten worden gereduceerd.

Lees voor meer informatie over deze onderwerpen dus deze themanieuwsbrief!

Wees op tijd op het examen!

De 'donkere dagen' zijn weer begonnen en daarmee nemen ook de risico’s toe op vertragingen, zowel met de auto als met het openbaar vervoer.
Wij verzoeken onderwijsinstellingen om hun deelnemers aan SVPB-examens op de volgende informatie te wijzen:

Op de examenoproep staat altijd vermeld dat kandidaten 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig moeten zijn. Kandidaten die, omdat zij te laat zijn, niet meer kunnen worden toegelaten tot het examen blijven het examengeld verschuldigd. De SVPB kan immers ook niets aan de vertragingen doen maar heeft wel een examenplek gereserveerd en alle werkzaamheden uitgevoerd om het examen af te nemen.
Dus liever één uur te vroeg dan één minuut te laat, het gaat tenslotte om een examen!

Valideren identiteitsbewijzen

Op 25 mei 2018 treedt nieuwe Europese privacy-wetgeving in werking en de SVPB bereidt zich hierop voor. Wij adviseren onderwijsinstellingen dringend om het uploaden en valideren van het identiteitsbewijs door de deelnemer zelf te laten doen. De validatie van de identiteitsbewijzen door de SVPB zal voorwaardelijk gaan worden voor de toelating tot onze examens en het afgeven van de verklaringen t.b.v. de aanvraag van groene legitimatiebewijzen. Wij raden daarom aan om de deelnemers ‘op hun eerste schooldag’ te verzoeken om via MijnSVPB hun identiteitsbewijs te laten valideren!
Conform de wet- en regelgeving slaat de SVPB deze identiteitsbewijzen niet op maar deze worden na validatie automatisch (definitief) verwijderd.
Bij de afname van SVPB-examens wordt een kandidaat altijd gecontroleerd op basis van zijn originele identiteitsbewijs.

Examenprogramma’s ESO en BoCA

Met ingang van 1-1-2018 wordt het examenonderdeel Wettelijke kaders BVL 2 gewijzigd in Wettelijke kaders basis. Deze naamswijziging heeft geen inhoudelijke gevolgen.

Examenprogramma’s en exameneisen 2018/2019

Vanuit onderwijsinstellingen is verzocht om de vaststelling van de examenprogramma’s te vervroegen, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij het vaststellen van de OER. Tevens is er dan voldoende tijd voor docenten (en uitgeverijen) om lesmateriaal aan te passen.
De examencommissie heeft daarom de examenprogramma’s en exameneisen voor de periode 1-8-2018 t/m 31-7-2019 onlangs vastgesteld (publicatie via onze website in januari). 
In algemene zin geldt dat exameneisen bij uitzondering tussentijds worden gewijzigd. Dit gebeurt bijvoorbeeld als wet- of regelgeving wijzigt of namen van organisaties (Ministerie van Justitie en Veiligheid!).

Examenkalender 2018 (examencentrum Amersfoort)

De examenkalender voor komend jaar is gepubliceerd (www.svpb.nl). Bij de totstandkoming van deze kalender is rekening gehouden met de verwachte aantallen kandidaten per periode en de feestdagen. De examendata voor Beveiliger staan niet op deze kalender, deze CBT- en praktijkexamens worden wekelijks op meerdere dagen afgenomen in Amersfoort (zie MijnSVPB).
Onderwijsinstellingen kunnen, zoals gebruikelijk, in overleg groepen aanmelden op alternatieve data.

Examentarieven met ingang van 01-01-2018

Met ingang van 1 januari 2018 verhoogt de SVPB de examentarieven. Gemiddeld bedraagt de verhoging 2%. Binnenkort zal de nieuwe tarievenlijst, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Toezicht, op onze website gepubliceerd worden.

Werkinstructies afname en correctie examens op de schop

Vele jaren publiceerde de SVPB een (lijvig) handboek met alle informatie voor de afname van onze examens. Dit handboek was eerst opgenomen in een A5-mapje, later via een pdf.
Om de toegang en het beheer te verbeteren worden de werkinstructies met ingang van 1-1-2018 op onze website gepubliceerd met de volgende ‘hoofdkoppen’:

  • Fraudebestrijding en controle identiteitsbewijzen
  • Afname CBT-examens
  • Afname openwerk-examens met PC
  • Afname praktijkexamens (vaardigheid/PEC)
  • Afname mondelinge examens
  • Correctie openwerk-examens

Daarnaast zijn alle werkinstructies geredigeerd, geactualiseerd en, waar mogelijk, verkort en verduidelijkt. De werkinstructies zijn primair bedoeld voor onze examenfunctionarissen maar zijn ook informatief voor examencommissies van instellingen, docenten, praktijkopleiders en kandidaten. Zie www.svpb.nl

Bijeenkomst examenfunctionarissen 9 november

Op donderdag 9 november zijn ruim 100 examenfunctionarissen en medewerkers van de SVPB in het examencentrum Amersfoort bijeen geweest. Naast ruimte voor informeel overleg waren er themabijeenkomsten in het kader van deskundigheidsbevordering voor bepaalde groepen examenfunctionarissen.
De examinatoren die de praktijkexamens voor Beveiliger (crebo 25407) afnemen zijn geïnstrueerd over de digitale verwerking van de scores voor Praktisch handelen basis.
De bijeenkomst werd afgesloten met een informeel samenzijn.

Omrekeningstabellen Beveiliger

Met ingang van 01-08-2017 zijn er twee omrekeningstabellen voor het omzetten van SVPB-examencijfers naar de kerntaakcijfers voor Beveiliger (crebo 25407). Een tabel voor deelnemers die voor 01-08-2017 zijn ingeschreven voor deze opleiding en een tabel voor de deelnemers die na deze datum zijn ingeschreven. Een uitgebreide toelichting en de twee omrekeningstabellen (Excel) staan op www.svpb.nl onder Beveiliger (crebo 25407).

Praktijkexamens voor Beveiliger 94850 worden afgebouwd in 2018

De SVPB-examens Beveiliger (crebo 94850) lopen nog door tot 1-8-2018. Onderwijsinstellingen die nog deelnemers hiervoor in de opleiding hebben dienen hiermee rekening te houden.

Terugkomtrainingen rollenspeler Beveiliger 25407

In 2016 en 2017 is een aantal dagdeeltrainingen georganiseerd voor geregistreerde rollenspelers. Het doel van deze training was om de rollenspelers voor te bereiden op het onderdeel Praktisch handelen basis van het praktijkexamen Beveiliger 25407.
Voor de praktijkexamens Beveiliger 25407 die vanaf 1-1-2018 worden afgenomen in de PEC’s van onderwijsinstellingen is het noodzakelijk dat de in te zetten rollenspelers aan deze bijscholing hebben meegedaan.

Training praktijkbeoordelaar ESO op 2-2-2018

Een geregistreerde ESO-organisatie die ESO-aspiranten opleidt beschikt over tenminste één praktijkbeoordelaar. De praktijkbeoordelaar is verantwoordelijk voor de praktijkbegeleiding en de beoordeling van aspirant-Event Security Officers die door de geregistreerde ESO-organisatie worden opgeleid.
Om geregistreerd te kunnen worden als praktijkbeoordelaar dient de training voor praktijkbeoordelaars ESO gevolgd te worden (LET OP: dit is een andere training dan die wordt gegeven voor praktijkopleiders Beveiliger).
De training duurt één dag en de onderwerpen die aan bod komen zijn: achtergrondinformatie over de evenementenbranche, hoe moet worden begeleid en beoordeeld, wet- en regelgeving, praktijkexameneisen en praktijkopdrachten en het examineringstraject.
Een praktijkbeoordelaar wordt geacht over de benodigde vakkennis te beschikken, daarom wordt tijdens de training het examenonderdeel Event security afgelegd (deelnemers die in bezit zijn van het certificaat Event Security Officer zijn vrijgesteld van dit examen, omdat zij dit onderdeel al hebben behaald).
De eerstvolgende training staat gepland op woensdag 2 februari 2018. Voor meer informatie zie www.svpb.nl, hier vindt u ook het aanmeldingsformulier.