TDM Nyhedsbrev

Læs nyhedsbrevet på nettet

Februar 2015

Internt nyhedsbrev

Fra Centerlederen

Kære alle,

Håber alle er kommet godt ind i det nye år og er kommet godt i gang med arbejdsopgaverne.

Bygninger
Fredag den 06.02.2014 (i dag) havde vi besøg af dekanen og en af udmeldingerne er, at der nu viser sig en mulighed for at centrets aktiviteter på Campus Aarhus kan blive samlet i Nobelparken. Undersøgelserne er startet – og tidsperspektivet er i givet fald efterår 2016 eller forår 2017 (Rom blev ikke bygget på en dag). Årsagen til den lange udsigt er, at det i givet fald ligger for enden af en række omrokeringer på BSS og de omrokeringer afsluttes med at BSS’ aktiviteter i Nobelparken (bygn. 1481 og 1483, som jeg har forstået det) flytter ud og hen i Nordøst-hjørnet af universitetsparken. Undersøgelsen starter med, at vi skal finde ud af om der er plads til os (CUDiM) og IUP’s Aarhus-aktiviteter.

Opfølgning på Arts-eftersyn
Der er to processer i gang, dels undersøgelsen af evt. samarbejdsmuligheder med IUP, dels RSE’s organisatoriske placering.

Undersøgelsen med IUP sættes nu i gang – forstået på den måde, at der er lavet en notat om undersøgelsen (organisering og process, notatet kommer på medarbejdersiden) og der er sat en proces i gang med henblik på at få lavet aftale med den konsulent, der skal styre processen. Kort fortalt løber undersøgelsen i 4 faser, hvor fase 1 drejer sig om, at vi internt skal identificere potentielle samarbejdsmuligheder eller ønsker om samarbejdsmuligheder, fase 2 vedr samtaler med IUP-miljøer på de områder, hvor både de og vi ser muligheder, fase 4 vedr at styregruppen (bestående af dekanen, IUP institutleder og centerleder) laver en indstilling til fakultetsledelsen og i fase 4 træffer fakultetsledelsen så beslutning om, hvad der skal ske.

RSE’s organisatoriske placering er lidt mere ude af vores hænder, da det er en proces, der kører på universitetsniveau. Universitetsledelsen har nu besluttet at sætte en undersøgelse i gang og jeg forventer at vi kommer til at spille ind i den undersøgelse. Men på medarbejdermødet i dag tilkendegav dekanen samtidig, at universitetsledelsen ikke tidligere har hørt medarbejdere i forbindelse med beslutninger om organisatorisk ophæng. Jeg synes ikke det er den rigtige måde at gøre tingene på og vil selvfølgelig forsøge at påvirke processen, så godt jeg kan, herunder ikke mindst sørge for, at vi informere bedst muligt om RSE’s aktiviteter, så det indgår i beslutningsgrundlaget.

BB-implementeringen
Der har de sidste par måneder været stor aktivitet i form af intro-kurser til medarbejderne og de tilbagemeldinger, som jeg får er at det går godt. Vi har besluttet at vi fortsætter med at udbyde kurserne ind i foråret, således at medarbejdere, som får brug for det, stadig har en mulighed for at melde sig på et kursus.
Samtidig starter diskussionerne om næste fase. Man kan sige, at vi allerede er i gang med næste fase, da vi ser intro-kurserne som en del af EDU-IT strategien, men pointen er at fokus fremover skal sættes på nye tilbud til medarbejderne. Et væsentligt aspekt af dette er også, hvilke andre/nye BB-funktionaliteter, som vi gerne vil supplere den nuværende BB-installation med.

Intern organisering
Pr. 01.01.2015 begyndte vi at arbejde med den nye interne organisering på centret (se det endelige notat på medarbejderhjemmesiden). Det indebærer, at der er tre teams, at centerledelsen slankes (3 teamledere, centerleder og forskningsprogramleder), og at der etableres en koordineringsudvalg i teamet på PMV. Internt opdeles PMV-aktiviteterne i et antal indsatsområder (universitetsområdet, gymnasieområdet, EDU-IT og STÅ-belagt undervisning) og der er en koordinator for hver af disse områder (og vedkommende deltager i koordineringsudvalget). En vigtig pointe er, at medarbejderne kan bidrage til opgaver inden for flere indsatsområder. Samtidig er vi i en proces med at projektbeskrive vores aktiviteter.

Vip-o-Matic
Vi har nu startet processen med at få indført Vip-O-Matic som arbejdstidsplanlægningssystem på centret. Det er tænkt ud fra planlægning af undervisningsdelen af VIP-stillinger, men hensigten er at bruge til til flest mulige opgaver. Det betyder, at jeg også forestiller mig, at vi bruger systemet til at planlægge arbejdstiden for AC-TAP’erne.
Vi er gået i gang med første opgave, som er at få basisdata ind i systemet.
På centret er det Pernille, som varetager de administrative opgaver med systemet.

Arbejdsmiljø
Funktionsperioden for de nuværende arbejdsmiljø-repræsentanter udløber den 28.02.2015, hvorfor der skal vælges nye. På centret er der to arbejdsmiljø-grupper, en på Trøjborg og en på PMV.  I hver arbejdsmilgruppe deltager en medarbejder-repræsentant og en ledelsesrepræsentant. Centerledelsen tager sig af udpegning af ledelsesrepræsentant, mens medarbejderne selv skal organisere opstilling og evt. valg af medarbejderrepræsentant. Bertil (VIP-TR) og Louise (nuværende medarbejderrepræsentant på Trøjborg) har lovet at tage sig af medarbejderdelen.
Der er opstillingsfrist den 16.02.2015, kl. 12. Se mail udsendt 03.02.2015.

God vinterferie til dem der holder det.
Og god weekend til alle.

Arne

Fra Sekretariatet

Fordeling a Jonas B. Ostersens arbejdsopgaver
En del af Jonas B. Ostersens arbejdsopgaver er blevet omfordelt. Indtastning i VipOmatic og forskerstøtte til ansøgninger er overdraget til Pernille Borum.
Bente Jønshøj tager sig af forskningstilsynet og er kontaktperson vedr. forskning og forskningsprogram.

Sekretariatsmøder
Sekretariatet er blevet enige om, at sekretariatsmøderne holdes tirsdage kl. 11.00 – 12.00 hver 3. uge og på skift mellem PMV48 og Trøjborg. I forlængelse af møderne vil vi spise frokost sammen i de respektive frokoststuer, og der er mulighed for at komme forbi med spørgsmål o.lign.

Vedrørende afholdelse af de fem særlige feriedag
Hvis de særlige feriefridage ikke er planlagt afholdt eller afholdt senest 31. december 2014, varsles det allerede nu, at disse skal afholdes i perioden 7. april – 10. april 2015 og den 13. april 2015, således at de er afholdt senest den 30. april 2015. Herefter håndteres de som øvrige feriedage. De særlige feriedage bliver som udgangspunkt ikke udbetalt med mindre det har været umuligt for afvikling (f.eks. barsel/sygdom/fratræden), og det kan kun ske efter aftale med centerlederen. Er du i øvrigt i tvivl om, hvorvidt du har restferie tilbage, kan du på mit.au.dk se en oversigt over din restferie.

Forskningstilsyn
Fristen for inddatering af oplysninger i PURE om publikationer og aktiviteter i 2014 er 1. februar 2015.
De inddaterede oplysninger for 2013 og 2014 vil også ligge til grund for forskningstilsynet, som finder sted i løbet af foråret.

Rammeaftale for indkøb af bøger
Indkøb har i samarbejde med en brugergruppe bestående af repræsentanter fra Aarhus Universitet og Statsbiblioteket A/S lavet en rammeaftale på indkøb af bøger. Aftalen trådte i kraft d. 1. september 2014 og løber i 3 år. Aftalen omfatter indkøb af danske, nordiske og grønlandske udgivelser, udgivelser fra engelsksprogede lande og udgivelser fra vesteuropæiske lande. Aftalen giver, udover attraktive rabatsatser, også gode leveringsbetingelser, idet der afhængig af den enkelte udgivelse er en leveringstid på mellem 2 og 4 uger.
Aftalen er obligatorisk for bibliotekerne, men andre bogindkøbere på universitetet har også mulighed for at bruge aftalen ved køb af bøger. I mange tilfældevil der kunne opnås bedre priser end ved indkøb hos andre leverandører uden for aftalen på grund af de gode rabatter. Find oplysninger om rabatsatser og leveringsbetingelse mv. på Indkøbs hjemmeside.

Nyheder

Nyheder fra centret

Lene har i fredags valgt at opsige sin stilling på centret pr. 01.03.2015. Lene fortsætter i en ekstern-lektor-stilling, og vil derfor fortsat være på centret ind i mellem.

TDM’s medarbejderportal går efter vinterferien i luften med et nyt design. Tag et kig allerede nu på http://tdm.medarbejdere.au.dk/
Det kan være at vi har overset vigtige funktioner og indhold, så derfor er vi meget åbne for ris og ros fra jer.

Mvh redaktionen i hjørnekontoret på CUDiM (Maja og Anders)

Generelle nyheder

Bestil en forsker. Måske noget for dig?

"Bestil en Forsker" er et initiativ under Forskningens Døgn, som giver alle mulighed for at få besøg af en forsker i de tre dage, Forskningens Døgn foregår – i år er det fra den 23.- 25. april. Målet er at skabe dialog mellem forskere og borgere, og alle forskere kan tilmelde et foredrag. Du bestemmer selv foredragets fokus og indhold; du bestemmer hvor i Danmark, du kan afholde foredraget, og du bestemmer, hvornår i løbet af Forskningens Døgn, du kan holde foredraget. Tilmelding her.

 

Ny international bacheloruddannelse i Kognitionsvidenskab på Aarhus Universitet

http://arts.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/ny-international-bacheloruddannelse-i-kognitionsvidenskab-paa-aarhus-universitet-1/

 

Martin Brynskov koordinator for nyt stort EU-projekt. 

OrganiCity er navnet på et nyt EU-projekt, der med 54 millioner kr. i ryggen skal sætte mennesket i centrum i udviklingen af fremtidens byer. I spidsen for projektet står lektor Martin Brynskov fra Informationsvidenskab. Læs mere om projektet

 

Ny rapport ude.

Samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Aarhus 2017, rethinkIMPACTS 2017, har lige udgivet Ingrid Vatnes rapport Publikumsudvikling som institutionsudvikling som den første i AU’s egen rapportserie rethinkIMPACTS rapporter. Evaluering og forskning i Aarhus 2017.

 

Publikationsstøtte

Der indkaldes ansøgninger til Aarhus Universitets Forskningsfond med henblik på uddelinger i første halvår 2015. Ansøgningsfrist senest fredag den 20. februar 2015, kl. 12.00. Læs mere og søg.

 

Nye regler for tjenstlig befordring 

Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) har den 11. december 2014 vedtaget ændringer i de eksisterende regler for bemyndigelser til kørsel til høj takst. Ændringer er lavet på baggrund af ønsker fra ledelse og medarbejdere på AU. Læs mere her.

 

Læs det nye Omnibus om bl.a. ligstilling og arketypiske institutledere 

 

Møde i Akademisk Råd 

Akademisk Råd startede arbejdet i 2015 med et fællesmøde med FSU (fælles-samarbejds-udvalget) i januar om proces og rammer for forårets uddannelseseftersyn. Uddannelseseftersynet kører nu på afdelings-og institutniveau, men bliver fulgt af Akademisk Råd hen over foråret. Følg diskussionerne på hjemmesiden og på Twitter, #Arts2020. Følg desuden det Akademiske Råds arbejde på #ARArts. Læs referater fra møderne her.

Se nyheder fra Arts her.

Se nyheder fra Aarhus Universitet her.

Kalender

Onsdag d.18/2 kl.16.00-18.00: Vidensalon om fremtidens ungdomsuddannelser. I Remissen på Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C. Se invitation.

 

Fredag d.20/2 kl.13.00-16.00: Ph.d.-forsvar ved cand.pæd. i pædagogisk sociologi Hanne Balsby Thingholm. Didaktiske læremidler som kobling mellem teori og praksis i læreruddannelsen? Lokale D169, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

 

Tirsdag d.24/2 kl. 16.00-18.00: Fyraftensmøde om motivation og fremtidens gymnasielærer. Oplæg og debat v. ph.d. Dorte Ågård & prof. Lars Qvortrup. Mødelokale 2, Konferencecentret v/Stakladen. Se invitationen.

 

Torsdag d.26/2 kl.9.00-16.00: Afslutningskonference for ”Det Entreprenørielle Universitet” indenfor hovedområderne: Forskning, Undervisningsudvikling og Videniværksætteri. Hermans, Tivoli Friheden, Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C. Gratis deltagelse. Læs programmet.

 

Torsdag d. 5/3 kl 8.30-17.00: TECHNUCATION er et forskningsprojekt om teknologiforståelse i professionerne. Med udspring i de tre temaer før, nu og frem vil forskerne præsentere og diskutere projektets resultater. Keynotes: Larry Cuban og John Dakers. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Campus Emdrup. Tuborgvej 164, 2400 København NV. Se konferencesiden.

 

Onsdag d. 11/3 kl. 13.00-16.30: Konference om "Den Mediekompetente Borger - media literacy i en dansk kontekst". Kulturstyrelsen, Medierådet for Børn og Unge og IT-Universitetet i København inviterer til eftermiddagskonference på IT-universitetet i København. Tilmelding først-til-mølle her.

 

Fredag d. 24/4 kl. 13.00-17.00: Fremtidens Teknologier er temaet for Forskningens Døgn på Aarhus Universitet, Campus Aarhus. Kom og præsenter dit forskningsområde. Tilmelding senest mandag den 2. marts 2015. Navitas-bygning på Aarhus Havn, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C. Se mere her.

 

 

Se flere arrangementer her.

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet