Facebook icon Twitter icon Forward icon

Analyse tevredenheidsonderzoeken onder examenkandidaten

Continue houdt de SVPB een onderzoek naar de tevredenheid van de examenkandidaten. Het doel is om, waar mogelijk, de organisatie van de examens verder te verbeteren. Een overzicht van de tevredenheid van kandidaten over de periode mei t/m augustus staat op onze website (Actueel --> Overzichten).
Drie bijzonderheden zijn ons opgevallen in de uitkomsten van het onderzoek:

Gebruik moeilijke woorden in vakkennisexamens
In dit onderzoek hebben enkelen kandidaten opgemerkt dat de SVPB in haar examens ‘oud-Nederlandse woorden gebruikt’. Concreet noemt een kandidaat het woord ‘duchten’.
De examencommissie van de SVPB beoordeelt heel kritisch de opgaven en probeert waar mogelijk aan te sluiten bij de ‘gemiddelde belevingswereld’ van kandidaten. Er zijn echter vaktermen of woorden uit wetgeving die kandidaten volgens de exameneisen moeten weten. Woorden als ‘duchten’ en ‘onverwijld’ zijn daar voorbeelden van.

Klokken in de wachtruimten Examencentrum Amersfoort
Omdat horloges en smartphones niet zijn toegestaan in de examenruimten, hebben enkele kandidaten opgemerkt dat het prettig zou zijn als er klokken in de wachtruimten in Amersfoort aanwezig zijn. De klokken zijn inmiddels opgehangen.

Lang wachten tijdens de afname van het praktijkexamen Beveiliger
Om de wachttijd voor kandidaten te beperken, wordt momenteel getest of er per dagdeel twee instroommomenten mogelijk zijn.

Verzending certificaat Beveiliging B

Als een kandidaat die is ingeschreven voor Beveiliger (crebo 25407) de onderdelen Wettelijke kaders basis, Beveiliging van objecten basis en Waarnemen basis heeft behaald, heeft hij daarmee recht op het certificaat Beveiliging B.
Sinds 14 augustus jl. worden deze certificaten automatisch aan de onderwijsinstelling gestuurd (alleen de certificaten, er worden geen cijferlijsten verstrekt).

Examenprogramma’s en exameneisen

De volgende gewijzigde of nieuwe examenprogramma’s en exameneisen zijn per 1 juli jl. gepubliceerd op www.svpb.nl:

 • Beveiliger (crebo 25407): grens voldoende/onvoldoende Praktisch handelen basis wijzigt per 1-1-2018 (zie ook het uitgebreide nieuwsbericht hierover in onze nieuwsbrief van mei).
 • ESO en BoCA: Wettelijke kaders BVL 2 wordt Wettelijke kaders basis per 1-1-2018 (zie ook het volgende nieuwsbericht).
 • Retailbeveiliging: nieuw examenprogramma per 1-1-2018
 • Beveiliging in de zorg: nieuw examenprogramma per 1-1-2018

ESO en BoCA: per 1-1-2018 wordt Wettelijke kaders BVL 2 vervangen door Wettelijke kaders basis

In januari 2016 is de examinering gestart voor Beveiliger (crebo 25407). De naamgeving voor het onderdeel waarmee de wetgeving wordt geëxamineerd is Wettelijke kaders basis. In Beveiliger (crebo 94850) is dit het onderdeel Wettelijke kaders BVL 2. Inhoudelijk en qua uitvoering/organisatie/examentarief zijn beide onderdelen identiek.
Omdat in ESO en BoCA ook het onderdeel Wettelijke kaders BVL 2 voorkomt, is besloten om per 01-01-2018 deze benaming te vervangen door Wettelijke kaders basis. Dit voorkomt verwarring bij kandidaten die op enig moment willen doorstromen naar Beveiliger (crebo 25407). Voor het te gebruiken lesmateriaal heeft deze wijziging inhoudelijk geen gevolgen.
Kandidaten die in het kader van ESO of BoCA voor 01-01-2018 zijn aangemeld voor Wettelijke kaders BVL 2 kunnen zich gewoon blijven aanmelden voor dit onderdeel.
Kandidaten met een geldig cijfer voor Wettelijke kaders BVL 2 die zich aanmelden voor ESO of BOCA krijgen vrijstelling voor het onderdeel Wettelijke kaders basis.

Examen- en inzagekalender 2018

De examenkalender voor 2018 wordt voor 1 november a.s. gepubliceerd op onze website. Onderwijsinstellingen kunnen voor groepen kandidaten ook examens op andere data aanvragen (via info@svpb.nl).
De examenplanners van de SVPB monitoren dagelijks de aantallen aanmeldingen en zullen, indien nodig, extra examendata toevoegen zodat wachttijden kunnen worden vermeden.
Op de examenkalender staan met name de examens die niet wekelijks worden afgenomen in Amersfoort. Dit geldt b.v. voor Praktijkopdrachten ESO en Onderzoek en rapportage voor Particulier onderzoeker. Dit maakt het mogelijk dat opleiders en kandidaten kunnen ‘toewerken’ naar een bepaalde examendatum.
Op de kalender worden ook de data vermeld waarop kandidaten, als men zich hiervoor heeft aangemeld, hun examenwerk kunnen inzien in Amersfoort.

Voorleesfunctionaliteit CBT-examen m.i.v. 1-10-2017

Tot nu toe was de voorleesfunctionaliteit bij de SVPB CBT-examens alleen op aanvraag beschikbaar (aangepaste examinering). Met ingang van 1 oktober 2017 is deze functionaliteit standaard bij alle CBT-examens (Nederlandstalig) beschikbaar voor examenkandidaten. Dit geldt zowel voor examencentrum Amersfoort als voor de geregistreerde examenlocaties van onderwijsinstellingen.
De functionaliteit is ook beschikbaar bij het gebruik van de diagnostische toetsen voor Beveiliger en Coördinator beveiliging.

Extra informatie voor gezakte kandidaten CBT-examens m.i.v. 1-9-2017

Als een kandidaat onverhoopt zakt wil hij, maar ook zijn docent, graag weten waarop. Tot nu toe is daarvoor het volgende geregeld:

 1. Direct na afloop van het examen kan een kandidaat op zijn computerscherm zijn gemaakte examen terugzien en per fout beantwoorde vraag meteen zien wat het juiste antwoord had moeten zijn.
 2. Inzage: elke kandidaat heeft het recht op inzage in zijn onvoldoende gemaakte examens. Hiervoor plant de SVPB maandelijks een datum in het examencentrum Amersfoort.
 3. Halfjaarlijks wordt via de nieuwsbrief aangegeven met welke exameneisen kandidaten veel moeite hebben.

Met ingang van 1-9-2017 is hier een vierde instrument bijgekomen voor Beveiliger (crebo 25407): een kandidaat met een onvoldoende resultaat krijgt na zijn definitieve uitslag een bijlage per examenonderdeel (Beveiliging van objecten basis en/of Wettelijke kaders basis) gemaild met de nummers van de exameneisen waarvan hij de vragen fout heeft beantwoord. Docenten kunnen hun leerling dus vragen om deze bijlage met hen te delen zodat zij hiermee tijdens hun (herhalings)lessen rekening kunnen houden.

Aandachtspunten Rapportage CB en Specifiek rapporteren basis

Het goed (feitelijk) kunnen rapporteren is een belangrijke vaardigheid voor beveiligingsmedewerkers maar tegelijkertijd ook best moeilijk! Wij hebben voor Rapportage CB en Specifiek rapporteren basis de afgenomen examens van het afgelopen half jaar geanalyseerd.
Hieronder volgen de aandachtspunten. 

Rapportage CB

 • neem het adres (genoemd in de opdracht) over in de uitwerking
 • vermeld in de openingszin dag, datum, tijd en plaatsbepaling (plaatsbepaling = waar de beveiliger zich bevindt op het moment van het incident)
 • noteer de redenen van wetenschap (ik zag, ik hoorde, ik voelde)
 • noteer de aandachtspunten uit de opdracht in de uitwerking
 • noteer NAW-gegevens en telefoonnummer van het slachtoffer
 • neem verklaringen van slachtoffer, omstanders en/of collegae op en schrijf deze ook uit in de uitwerking. Alleen vermelden: ‘ik nam een verklaring op’ volstaat niet
 • vermeld bij het ter plaatse komen van hulpverleners hun namen en het tijdstip van hun aankomst
 • vermeld bij vertrek van hulpverleners het tijdstip van hun vertrek (met eventueel hun bestemming)
 • noteer de werkzaamheden na afloop van het incident, zoals:
  o (laten) informeren van het hoofd beveiliging, personeelszaken en familie
  o eventueel (laten) opruimen van de plaats van het incident
  o hervatting werkzaamheden plus tijdstip
  o vermelding in dag/dienstrapport
 • de sluitzin bevat de volgende tekst: Dit rapport is opgemaakt (gesloten) en getekend, plaats, datum en wordt ondertekend met de naam van de rapporteur
 • lees de uitwerking goed door en let ook op de Nederlandse taal (gebruik de spellingcontrole) en de chronologische volgorde, voorafgaand aan het printen van het document

Specifiek rapporteren basis

 • neem de waarnemingen die in de opdracht staan over in de uitwerking
 • AVONDBAR: als er geen ‘bijlagen’ of ‘afschriften’ zijn noteer dan op de daarvoor bestemde plaats ‘geen’. Wanneer er wel bijlagen of afschriften zijn moeten deze ook beschreven staan in de uitwerking
 • de openingszin mag uit meerdere zinnen bestaan maar moet in ieder geval: dag, datum, tijd en plaatsbepaling (plaatsbepaling = waar de beveiliger zich bevindt op het moment van het incident) bevatten
 • vermeld het ter plaatse gaan en het ter plaatse zijn (met tijdstip) aan de CP
 • vermeld de redenen van wetenschap (bijv. ik zag, ik hoorde, ik voelde)
 • noteer de signalementen en/of kenmerken
 • noteer de aankomst van de hulpdiensten, het tijdstip van aankomst, de namen van de hulpverleners, het geven van informatie aan de hulpverleners en het vertrek met tijdstip van de hulpverleners
 • nadat deze hulpdiensten zijn gearriveerd is het incident voor de beveiliger niet afgelopen. Vermeld de werkzaamheden om het incident af te ronden (bijv. afzettingen opruimen)
 • meld het incident af bij de CP en dat werkzaamheden worden hervat (met vermelding van het tijdstip).
 • de sluitzin bevat de volgende tekst: Dit rapport is opgemaakt (gesloten) en getekend, plaats, datum en wordt ondertekend met de naam van de rapporteur

Data waarop trainingen plaatsvinden

4-10-2017: Training Praktijkbeoordelaar ESO: voor deze training zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden via de volgende link:
Aanmelding training Praktijkbeoordelaar ESO

26-9-2017: Training rollenspeler praktijkexamen Beveiliger (bedoeld voor nieuwe rollenspelers; duurt één dag met in een later stadium een beoordelingsdagdeel).
U kunt zich aanmelden via de volgende link:
Aanmelding rollenspeler praktijkexamen Beveiliger

26-9-2017: Training bijscholing geregistreerde rollenspeler praktijkexamen Beveiliger.
U kunt zich aanmelden via de volgende link:
Aanmelding training bijscholing rollenspeler

23-11-2017: Praktijksessie Beveiliger 25407: docenten en praktijkopleiders kunnen tijdens deze sessies ‘aan den lijve’ ervaren, namelijk in de rol van kandidaat, hoe het praktijkexamen wordt afgenomen.
U kunt zich aanmelden via de volgende link:
Aanmelding praktijksessie Beveiliger 25407

Bereikbaarheid examencentrum Amersfoort per auto van 28 augustus t/m 24 oktober 2017

In het najaar van 2017 wordt er een nieuwe fietsroute op het bedrijventerrein de Hoef in Amersfoort Noord aangelegd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden tot veel drukte en oponthoud leiden, houd hier rekening mee als u uw reis plant! Dit geldt vooral als u per auto komt (alternatief: neem de trein).
Klik de volgende link aan voor een actueel overzicht van de activiteiten:
Gemeente Amersfoort