Facebook icon Twitter icon Forward icon

Geen compensatie meer mogelijk tussen de drie proeven

In onze nieuwsbrief van mei zijn wij ingegaan op het periodieke onderzoek van de onderwijsinspectie dat op 10-11-2016 heeft plaatsgevonden bij de SVPB. Daarbij is in het bijzonder ingezoomd op de beoordeling van de drie kerntaken van Beveiliger (crebo 25407) op basis van de SVPB-cijfers: de mogelijkheid waarbij kandidaten een zwak afgelegde proef kunnen compenseren met twee goed afgelegde proeven, diende te worden gewijzigd.

Met ingang van 01-01-2018 worden daarom voor Praktisch handelen basis de volgende wijzigingen doorgevoerd:
1. De grens voldoende/onvoldoende wordt omlaag gebracht van 67% naar 55% van de maximale score.
2. Voor een voldoende resultaat voor elke proef moeten tenminste 13 van de maximaal 25 punten worden behaald.

Drie voorbeelden:

Punten om rekening mee te houden en om deelnemers op te wijzen:

  • Voor de beroepshouding geldt geen minimale score.
  • Een score van 12 of minder voor een proef telt niet mee in het eindresultaat.
  • Als voor één of meer proeven 12 of minder punten wordt gescoord, wordt de score voor de beroepshouding niet verwerkt.
  • Een herexamen betekent altijd een volledig herexamen (3 proeven + basisberoepshouding).

 

Scores, verwerking en uitslag Praktisch handelen basis

De SVPB neemt de methodiek over die ook wordt gebruikt door World Skills (beroepenwedstrijden): voor de acties (inclusief communicatie) tijdens de proeven kennen de examinatoren geen punten meer toe maar zij geven alleen aan of een actie JA of NEE wordt waargenomen.

De methodiek werkt als volgt:
1. Na elke proef komen beide examinatoren samen en vergelijken hun lijst met waarnemingen en bepalen per actie: JA of NEE (waargenomen).
2. Als de drie proeven door een kandidaat zijn afgelegd wordt de lijst voor de Basisberoepshouding ingevuld.
3. Vervolgens verwerken de examinatoren deze lijsten in het digitale beoordelingsmodel door middel van een computer (applicatie QMP).
4. Het resultaat van de kandidaat wordt online met QMP berekend en op het scherm getoond. Bij een onvoldoende resultaat vullen de examinatoren het digitale motivatieformulier in.
5. De kandidaat krijgt aan het einde van het examen mondeling de uitslag meegedeeld. De definitieve uitslag volgt per mail.

Voordelen van deze systematiek:

  • Kandidaten worden zo objectief mogelijk voor elke proef beoordeeld.
  • Telfouten kunnen niet worden gemaakt.
  • Gezakte kandidaten krijgen bij de mail met hun definitieve uitslag de motivatie (op hoofdlijnen).

 

Terugbrengen wachttijden Praktijkexamen Beveiliger

Dit thema speelt al wat langer en de afgelopen maanden is in Examencentrum Amersfoort ervaring opgedaan met een alternatief tijdschema. De kern van het schema wordt gevormd door elk dagdeel te splitsen in twee afnameblokken van ieder 4 kandidaten voor Praktisch handelen basis. Tussen beide blokken wordt Specifiek rapporteren basis afgenomen.

De ervaringen van kandidaten, rollenspelers en examinatoren waren zeer positief:
1. Er kan voor onze locatie Amersfoort flexibeler ingespeeld worden op reisafstanden van kandidaten (4 i.p.v. 2 instroommomenten).
2. De wachttijd vanaf het aanvangstijdstip van het examen bedraagt voor een kandidaat maximaal 60 minuten.
3. De afname van Specifiek rapporteren tussen beide blokken geeft rollenspeler en examinatoren een ‘break’ (8 kandidaten achtereen is bijzonder intensief).

Vanaf 01-01-2018 gelden de volgende afnameschema’s voor zowel het PEC van Examencentrum Amersfoort als de PEC’s van onderwijsinstellingen (op basis van 8 kandidaten met Specifiek rapporteren).