Facebook icon Twitter icon Forward icon

Huishoudelijke mededelingen

Ons examencentrum is tijdens de kerstvakantieperiode gesloten van maandag 23 december 2019 t/m maandag 6 januari 2020. De telefonische bereikbaarheid van ons kantoor zal in deze periode beperkt zijn, wij adviseren u om gebruik te maken van info@svpb.nl.

Wees op tijd op het examen!

De ‘donkere dagen’ zijn weer begonnen en daarmee nemen ook de risico’s toe op vertragingen, zowel met de auto als met het openbaar vervoer.
Wij verzoeken onderwijsinstellingen om hun deelnemers aan SVPB-examens op de volgende informatie te wijzen:
Op de examenoproep staat altijd vermeld dat kandidaten 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig moeten zijn. Kandidaten die, omdat zij te laat zijn, niet meer kunnen worden toegelaten tot het examen, blijven het examengeld verschuldigd. De SVPB kan immers ook niets aan de vertragingen doen, maar heeft wel een examenplek gereserveerd en alle werkzaamheden uitgevoerd om het examen af te nemen.
Dus liever één uur te vroeg dan één minuut te laat, het gaat tenslotte om een examen!

Examendata 2020

Via MijnSVPB kunnen deelnemers worden aangemeld voor examens. De CBT- en praktijkexamens voor Beveiliger, Coördinator beveiliging en de keuzedelen worden wekelijks op meerdere dagen afgenomen.
Onderwijsinstellingen kunnen in overleg met de afdeling Planning (planning@svpb.nl) groepen aanmelden op alternatieve data.

Examentarieven met ingang van 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de examentarieven aangepast. Binnenkort zal de nieuwe tarievenlijst op onze website gepubliceerd worden.

Examenlocaties voor CBT-examens per 1 januari 2020

Dit jaar is gebleken dat er behoefte is aan meer examenlocaties die goed gespreid zijn over Nederland. De toeslag van € 10,- per examenonderdeel wordt daarbij regelmatig als een beletsel gezien. Om met het laatste te beginnen: die toeslag zal worden afgebouwd. In 2020 bedraagt deze € 7,50 per examenonderdeel.

We hebben besloten om de samenwerking met Eureka-examens uit te breiden, zodat in potentie alle locaties van Eureka benut kunnen worden voor SVPB-CBT-examens. In overleg met Drechtsteden en PEC Zuid-Holland is besloten dat hier geen CBT-examens meer worden afgenomen. Bij PEC Zuid-Holland kunnen wel praktijkexamens Beveiliger worden geboekt. Dit blijft onveranderd.

Plaatsen van examenlocaties van Eureka waar vanaf 1 januari via MijnSVPB CBT-examens kunnen worden geboekt:

Alkmaar – Arnhem – Breda – Den Haag – Dordrecht – Eindhoven – Groningen – Hoofddorp – Maastricht – Woerden – Zwolle

Voor de adresgegevens verwijzen wij u naar https://eureka-examens.nl/examenlocaties

Animatie Praktisch handelen basis

Om studenten, docenten en praktijkopleiders een goed beeld te geven van de wijze waarop het onderdeel Praktisch handelen basis in een PEC wordt afgenomen, is begin dit jaar een animatie ontwikkeld. De animatie staat op onze website onder Examenafname --> Toetsvormen.

MijnSVPB: scheiding theorie en praktijk Coördinator Beveiliging per 1 januari 2020

De groepering van de examenonderdelen van Coördinator Beveiliging in MijnSVPB levert regelmatig vragen op. Omdat de theorieonderdelen zowel onder "Certificaat Beveiliging C" als onder "Coördinator Beveiliging" getoond werden, kon het voorkomen dat een keuze voor één van beide categorieën tot foutmeldingen leidde. Zo hoeft de kandidaat voor Certificaat Beveiliging C bijvoorbeeld niet noodzakelijkerwijs ingeschreven te staan bij een (CREBO-erkende) onderwijsinstelling. Bij Coördinator Beveiliging is dat wèl een eis.

Vanaf 1 januari 2020 worden de examenonderdelen van Coördinator Beveiliging als volgt getoond:

  • Onder ‘Certificaat Beveiliging C’ staan de 4 theorie-onderdelen; deze kunnen altijd worden gekozen als de kandidaat beschikt over het SVPB-diploma Beveiliger, een daaraan in de Rpbr gelijkgesteld diploma òf Certificaat Beveiliging B;
  • Beroepsgericht Engels wordt apart getoond;
  • Onder ‘Coördinator Beveiliging Praktijkonderdelen’ kunnen alleen de twee praktijkonderdelen geselecteerd worden; voorwaarde is dat de kandidaat ingeschreven staat bij een CREBO-erkende onderwijsinstelling èn dat zowel Certificaat Beveiliging C als Beroepsgericht Engels behaald zijn.

We hopen dat deze nieuwe indeling tot minder (fout)meldingen en daarmee tot minder verwarring en vragen leidt.

Exameneisen Beveiliger zijn geactualiseerd

Er wordt sinds afgelopen voorjaar gesproken over de gewenste aanpassingen in de kwalificatiestructuur. Zo heeft de Nederlandse Veiligheidsbranche in een notitie gesproken over de ‘Beveiliger 2.0’ en organiseren zowel de mbo-raad als S-BB (expert-) meetings. Het toewerken naar een nieuwe kwalificatiestructuur vergt echter tijd.

Binnen de kaders van de huidige kwalificaties, is de SVPB alvast begonnen met een onderzoek naar de actualiteit van de huidige exameneisen voor Beveiliger en Coördinator beveiliging (wat is achterhaald of ballast, welke onderwerpen ontbreken). De hiervoor ingestelde Commissie van Deskundigen heeft haar werkzaamheden voor Beveiliger afgerond en de examencommissie heeft op basis daarvan de (gewijzigde) exameneisen vastgesteld.

De wijzigingen betreffen met name Beveiliging van objecten basis en Wettelijke kaders basis maar ook Praktisch handelen basis.
Om zowel onderwijsinstellingen als uitgeverijen voldoende tijd te geven hun onderwijsmateriaal aan te passen zijn de exameneisen (per examenonderdeel) reeds gepubliceerd op onze website. De exameneisen gelden per 1-8-2019 maar worden pas vanaf 1-1-2020 volledig geëxamineerd. In de tussenliggende periode worden maatregelen getroffen om te voorkomen dat kandidaten benadeeld worden. Dit betreft vooral de kandidaten die op basis van de oude exameneisen zijn opgeleid.

Geactualiseerd Handboek PEC bv per 1 januari 2020

Het Handboek PEC bv is sinds ‘jaar en dag’ een instrument voor zowel aspirant-beveiliger als (praktijk)docent om het examenonderdeel Praktisch handelen basis voor te bereiden. Het handboek is ook beschikbaar bij alle praktijkexamencentra als instructie tijdens het examen. Het handboek is recentelijk in samenwerking met materiedeskundigen (met betrokkenheid vanuit zowel het onderwijs als de beroepspraktijk) flink herzien: de inhoud sluit beter aan bij de proeven zodat de student zich zo goed mogelijk op het examen kan voorbereiden.

Tevens zijn allerlei bijlagen uit het handboek verwijderd omdat deze niet of nauwelijks werden gebruikt. De bijlagen die wel nodig zijn, worden daar waar nodig in het examenmateriaal verwerkt en bij het examen aan de kandidaat verstrekt (makkelijker voor de kandidaat om te raadplegen, up to date en altijd beschikbaar). Het vernieuwde Handboek PEC bv zal in januari 2020 beschikbaar zijn via onze website.

MijnSVPB: feedback op SVPB-examens

Kandidaten, docenten en praktijkopleiders willen behalve de uitslag ook vaak weten wat er tijdens een examen niet goed is gegaan.
We hebben sinds oktober de feedbackfunctie ingebouwd in MijnSVPB (eerder ontving de kandidaat een mail). Een kandidaat krijgt alleen toegang tot de feedback als zijn (ID-)gegevens zijn gevalideerd. De feedback betreft examens die niet langer dan 6 maanden geleden zijn afgelegd. De feedback is vanaf de eerstvolgende dag na het examen beschikbaar. Nieuw is dat de feedback ook beschikbaar is voor kandidaten met een voldoende resultaat.

De feedback bestaat uit de terugkoppeling van de exameneisen voor Beveiliging van objecten basis en Wettelijke kaders basis en om de motivatie naar aanleiding van de afgelegde praktijkexamens (Praktisch handelen basis, Leidinggeven CB, Praktijkopdrachten CB, ESO, ESS, BoCA, VoCA, Retailbeveiliging, Beveiliging in de zorg en Interventies OPD). De feedback zal in de loop van 2020 worden uitgebreid naar de overige SVPB-CBT-examens.

De feedback is te vinden onder “Feedback op examens”. De kandidaat ziet daar alleen de examenonderdelen en de data waarvoor feedback beschikbaar is:

Vanaf januari 2020 zal in MijnSVPB ook feedback beschikbaar komen voor Praktisch handelen basis. De feedback zal worden gegeven per proef (=per kerntaak). Aan de hand van de beschrijving kunnen kandidaten nalezen waar een bepaalde proef over ging en wat het gewenste optreden was. Ook hier geldt dat deze feedback beschikbaar is voor zowel kandidaten met een voldoende als onvoldoende resultaat. Wil een kandidaat met een onvoldoende resultaat alle beoordelingsdetails zien, dan kan hij gebruik maken van de inzage.

Uiteraard blijft ongewijzigd dat een kandidaat, bij het meedelen van de mondelinge (voorlopige) uitslag een beknopte toelichting krijgt van onze examinatoren.
Hieronder een voorbeeld van de feedback voor Praktisch handelen basis:

Kerntaak 1
Signaleert risico’s en neemt preventieve maatregelen Bij het lopen van een brand- en sluitronde moet er onder andere op worden gelet of alle apparatuur is uitgeschakeld en moet de clean desk procedure worden gevolgd.

Kerntaak 2 
Treedt repressief op De beveiliger loopt een brand- en sluitronde. Op het moment dat hij wordt geconfronteerd met een agressieve medewerker moet hij ervoor zorgen dat de persoon die zich agressief gedraagt, stopt met dit gedrag. Hij moet hiervoor op de juiste manier gebruik maken van zijn wettelijke bevoegdheden.

Kerntaak 3
Voert dienstverlenende werkzaamheden uit De beveiliger achter de receptie moet op efficiënte en klantvriendelijke manier in het Engels reageren wanneer hij in het Engels wordt aangesproken. Wanneer de beveiliger achter de receptie vragen krijgt van een medewerker van een installatiebedrijf moet hier op de juiste manier op worden gereageerd. Belangrijk is om zelf vertrouwelijk met informatie om te gaan maar ook om informatie te achterhalen, te controleren en door te geven aan de juiste personen.

Analyse tevredenheidsonderzoeken onder examenkandidaten

De SVPB doet voortdurend onderzoek naar de tevredenheid van examenkandidaten. Het doel is om, waar mogelijk, de organisatie van de examens verder te verbeteren. Een overzicht van de tevredenheid van kandidaten over de periode mei t/m augustus staat op onze website (Actueel --> Overzichten).

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij gemeld dat kandidaten vaak vinden dat de opgaven in ‘moeilijk Nederlands’ worden gesteld (sommigen spreken zelfs over ‘Tweede Kamertaal’ of ‘oud-Nederlandsch’). Op basis daarvan is dit jaar een pilot gehouden waarbij een commissie een serie opgaven voor Beveiliging van objecten basis heeft gescreend en, waar mogelijk, heeft verbeterd/verduidelijkt. Helaas bleek dit pilotexamen niet te leiden tot betere examenresultaten.

Diagnostische toetsen

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hebben aangegeven, zal er met ingang van 1 januari 2020 een bedrag van € 4,- (ex. btw.) per student per toets in rekening worden gebracht als tegemoetkoming in de kosten. Er geldt een minimum van 5 kandidaten en een maximum van 50.

Sinds 1 december is het aanvraagformulier voor de diagnostische toetsen verhuisd van SVPB.nl naar MijnSVPB. Onze vaste contactpersonen voor de diagnostische toets hebben daarover bericht gehad. Alleen zij kunnen, na inloggen in MijnSVPB, het aanvraagformulier openen, invullen en verzenden. Als uw onderwijsinstelling gebruik wil maken van de diagnostische toetsen en/of een nieuwe contactpersoon wil doorgeven, neemt u dan contact met ons op via info@svpb.nl.

Training praktijkbeoordelaar ESO

Vrijdag 7 februari 2020 organiseren wij weer een training voor Praktijkbeoordelaars ESO.
Voorwaarde om deel te mogen nemen aan deze training is het in bezit zijn van het certificaat Event Security Officer óf het SVPB-diploma Beveiliger + een voldoende resultaat voor het CBT examenonderdeel Event Security.

U kunt zich aanmelden via dit formulier.

Fijne Feestdagen