Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
Mail onleesbaar? Bekijk de online versie.
Maak kennis met de PIO-projecten van de derde oproep

Beste,

Uit de 26 voorstellen die de derde PIO-oproep opleverde, hebben we 20 projecten geselecteerd voor ‘slimme innovatie’ in de Vlaamse publieke sector.

Naast een waaier van IT-oplossingen met inzet van artificiële intelligentie, blockchain en chatbots maken nu ook enkele circulaire bouwprojecten en een initiatief voor snelle interventie in de gezondheidszorg deel uit van de PIO-projectportfolio.

De komende maanden zullen we met de diverse overheidsorganisaties en hun stakeholders aan de slag gaan om hun initiële plannen verder uit te werken. We zullen de haalbaarheid ervan toetsen met marktspelers in voorbereiding op een evt. aankoop van innovatieve oplossingen voor hun uiteenlopende uitdagingen.

Maak nu alvast kennis met hun inspirerende ideeën.

Groeten,

Veerle Lories

20 nieuwe projecten
1700 ondersteund door Artificiële Intelligentie

Dit project wil de werking van de Vlaamse Infolijn optimaliseren met behulp van Artificiële Intelligentie (AI). Op die manier kunnen de antwoorden sneller, adequater en ook ‘automatischer’ worden gesuggereerd aan de antwoordverstrekker, ongeacht het gekozen communicatiekanaal (mondeling of schriftelijk).

>> Lees meer
 

Afstandstolkendienstverlening

Doel van het project is dat de dove gebruikers iedereen telefonisch kunnen bereiken (bv. nooddiensten…) en dat ze door iedereen kunnen gebeld worden (bv. collega’s, dokter…) in een door hen gewenste taal en communicatiemodus en met bescherming van de eigen privacy.

>> Lees meer

App voor laagtaalvaardige medewerkers

Het project wil de Nederlandse taalvaardigheid van (anderstalige) laagtaalvaardige medewerkers aanscherpen om op die manier de ‘talige’ en ook de ‘digitale’ kloof te overbruggen. Hiervoor wordt een taalapp op de smartphone ontwikkeld waarmee laagtaalvaardige medewerkers kunnen oefenen op spreken, schrijven, lezen en luisteren in/van het Nederlands.

>> Lees meer

Bouw en implementatie van een mobiele beroerte-behandelingseenheid

UZLeuven wenst met dit project de bouw en implementatie van een volwaardige ambulance uitgerust met CT scan en audio-videoconnectiviteit uit te voeren en te valideren. Aangezien door het transport van de patiënt naar een ziekenhuis uitgerust met CT scan veel tijd verloren gaat, kan potentieel veel tijd gewonnen worden door een CT scan bij de patiënt thuis uit te voeren.

>> Lees meer

e-RenoZone: Energetische RENOvatie ZONdEr zorgen

Uit de grote vraag naar renovatieadviezen blijkt dat de intentie tot renoveren bij particulieren hoog is. De renovatiegraad stijgt echter niet in gelijke tred met de intentie, omdat de stap naar een aannemer voor de particulier nog te groot is. Het project speelt hierop in door een digitaal platform te creëren waar vraag (burger) en aanbod (aannemer) elkaar makkelijk kunnen vinden.

>> Lees meer

Ecosysteemdiensten en milieueffectrapportage in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen

Milieueffectrapportage en ecosysteemdienstenbenadering kunnen met elkaar interageren en een belangrijke bijdrage leveren aan besluitvormingsprocessen. In dit onderzoeksproject wordt nagegaan hoe en op welke manier ze dit doen. Hiermee kan dan een methodologie ontworpen worden en de nodige tools gecreëerd worden om ecosysteemdiensten succesvol te integreren in de bestaande processen.

>> Lees meer

Energietransitie Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

De Provincie Antwerpen streeft ernaar om op termijn de eigen gebouwen enkel nog te verwarmen met groene energie en alle fossiele brandstoffen te elimineren. Dit project detecteert innovatieve opportuniteiten voor de omschakeling van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen.

>> Lees meer

Hergebruik van bouwmaterialen stimuleren

Het hergebruik van bouwmaterialen is in de context van overheidsopdrachten een probleem.  Met dit project wil Het Facilitair Bedrijf komen tot realistische ambities voor hergebruik van materiaal in overheidsopdrachten voor werken.

>> Lees meer

Network of Information & Technology Skills (NoITS)

Het project wil de nood aan IT-profielen bij lokale besturen lenigen door een digitaal platform te laten ontwikkelen waarop, steeds conform de overheidsopdrachtenwetgeving, de vraag en het aanbod elkaar kunnen ontmoeten.

>> Lees meer

Opschaling van circulaire demonteerbare bouwsystemen via tijdelijk (her)gebruik in leegstaande gebouwen

De ambitie van het onderzoek is om aan te tonen dat een circulaire benadering van de tijdelijke inrichting van gebouwen a.d.h.v. modulaire bouwsystemen een ecologische, economisch/financiële én een maatschappelijke meerwaarde biedt.

>> Lees meer

Opgroeien.be, blended opvoedingsondersteuning via een online platform

Opgroeien.be is een online startpunt en ontmoetingsplek voor iedereen met vragen rond opgroeien en opvoeden. Ouders kunnen via een ‘warme chatbot’ begeleid worden in hun zoektocht naar informatie en kunnen, als ze dat wensen, ook in contact komen met andere ouders of een hulpverlener.

>> Lees meer

Overheidsbrede beleidsinformatie via datavirtualisatie (toegepast op ondernemings- en subsidiegegevens)

Welke subsidies heeft sector X in het kader van thema Y de afgelopen 3 jaar van de Vlaamse overheid gekregen? Hoeveel bedrijven komen in gemeente X in aanmerking voor de KMO-portefeuille? Dergelijke vragen worden regelmatig gesteld en zijn moeilijk te beantwoorden. Informatie Vlaanderen wil via dit project onderzoeken of de innovatieve technologie ‘datavirtualisatie’ een oplossing biedt voor deze uitdagingen.

>> Lees meer

Registratiesysteem rondtrekkende woonwagenbewoners

Rondtrekkende woonwagenbewoners zijn een kwetsbare doelgroep, die van dienst- en hulpverlening en onderwijspartners een proactieve en outreachende aanpak vergt. Dienst- en hulpverleners kunnen dit realiseren door gecoördineerde samenwerking van provinciale en lokale besturen, lokale en regionale zorg- en welzijnsdiensten, scholen en onderwijspartners,…  Om deze samenwerking mogelijk te maken ontbreekt het de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen echter aan overzichtelijke en accurate informatie.

>> Lees meer

Slimme aanstellingen en overeenkomsten voor het onderwijs

Met behulp van blockchaintechnologie wordt een open platform of zgn. toekomstgericht ‘elektronisch personeelsdossier’ ontwikkeld voor slimme aanstellingen en overeenkomsten binnen het onderwijs, en dit voor de 4 000 scholen en 180 000 personeelsleden die onder AGODI en AHOVOKS vallen.

>> Lees meer

Slimme personalisatie van het cultuuraanbod

Is het mogelijk om de Antwerpse cultuurliefhebber een cultuuraanbod-op-maat te presenteren én hem hierbij telkens te verrassen met de culturele diversiteit in Antwerpen? Stad Antwerpen en Digipolis gaan via dit PIO-project de uitdaging aan om het antwoord op deze vraag te vinden.

>> Lees meer

Slimme regelgeving

De grote hoeveelheid aan uiteenlopende en onsamenhangende reglementering leidt tot informatiesilo’s.  Dit project wil computers trainen met artificiële intelligentie om regelgeving te interpreteren.

>> Lees meer

Toolset voor persoonlijke blootstelling burger aan luchtvervuiling

De blootstelling van de Vlaamse bevolking aan luchtvervuiling wordt momenteel bepaald op basis van het thuisadres (statische blootstelling). In de realiteit verplaatsen we ons en brengen we veel tijd door op andere plaatsen. Het project wilt een toolset ontwikkelen voor het in kaart brengen van persoonlijke blootstelling.

>> Lees meer

Turing - Automatisch aansturen Vlaamse wegverlichting met lokale en actuele data

Door een combinatie van rule-based algoritmes en machine learning kunnen interne en externe databronnen geïntegreerd worden in het huidig systeem dat de wegverlichting aanstuurt. Met deze gegevens wenst men nauwkeuriger en meer locatiegebonden te gaan beslissen of de wegverlichting al dan niet moet branden op een specifiek wegsegment.

>> Lees meer

Versnelling energietransitie door windenergie

Het project wil nagaan of en hoe kleine en middelgrote windturbines een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie naar een koolstofarm Vlaanderen. Bovendien wil dit project komen tot een off-grid systeem in tegenstelling tot de huidige ‘on-grid’ of net-gekoppelde systemen.

>> Lees meer

Virtuele Assistent voor Slimme Subsidies

Dit project wil met AI-technologie (AI – Artificiële Intelligentie) en ‘machine learning’ alle klanten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) bij de hand nemen en hem of haar snel en op een klantvriendelijke wijze de hulp en info bieden die hij of zij nodig heeft.

>> Lees meer

 
Dit is een officiële nieuwsbrief van Departement EWI, Vlaamse overheid
Vlaamse overheid · Koning Albert II-laan 35, bus 10 · 1030 Brussel

U ontvangt deze mail omdat u in onze verzendlijst opgenomen bent. Indien u deze berichten in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, klik hier: uitschrijven.