Web Version  |  Unsubscribe  |  English  |  Cymraeg
Facebook icon Twitter icon Forward icon

Welcome to Informed Families, Spring 2015!

We’ve had a great start to the year, making progress with the initial design for the first phase of the website which will launch in May, and getting out and about engaging families and professionals across Wales in focus groups, networking events and information days.

Feedback from families has been integral to the website design and functionality as well as highlighting the need for a telephone helpline, texting service and ‘Ask a Question’ function which will come online in July following the launch of the website in May.  Here is a snapshot of some of our findings from parents/carers on the type of information they need and how they prefer to access it. Watch video

We are still exploring options for the logo and branding to make it catchy and simple in both Welsh and English.  Although the final design is still under development and the domain names will change, we are pleased to share our holding page for our website  and live Facebook and Twitter accounts @infofamilies.

Consultation with families

Since the start of the year we have been engaging and consulting with Welsh and English speaking families in South, West and Mid Wales. We’ll be continuing to involve these parents/carers in user testing of the first phase of the website and later on with the telephone line and ‘ask a question’ service.

We are in the process of arranging consultations in the Gwynedd and Flintshire areas.

In partnership with Diverse Cymru and Action for Children we will be extending our consultation over the next six months to include BME and Gypsy/Travellers, LGBT, families with disabilities and those considered harder to reach.

We are continuing to work with our partners Children in Wales who are providing guidance in policy and access to their communication channels.

Partner Engagement

We have met with FIS groups in West Wales and from Rhondda Cynon Taff, Caerphilly, Blaenau Gwent and Merthyr Tydfil. We presented at the regional Flying Start meeting in Caernarfon and attended the National FIS conference in Cardiff.   We have started to engage with Third Sector networks at events in north and south Wales held by Family Fund,  CWVYS , AFASICCymru and CymorthCymru. 

We are keen to consult further with professionals from the Public Sector and Third Sectors.  Please contact Catherine@promo-cymru.org if you would like to arrange for us to visit a group and give a presentation on Informed Families and how you can inform the ongoing development of the project.

Progress to date

Phase 1 of Informed Families / Teuleuodd Gwybodus will launch at the beginning of May. 

The website will have a comprehensive search function directing users to existing information on FIS, Flying Start, Communities First and Families First websites as well as signposting to organisations that support families. Content will include key messages from the Welsh Government, general parenting advice and links to local events and activities.

Branding is still under development – Informed Families is just a working title.  The brand will be used across social media, website and all printed materials.

Phase 2 will include the launch of our telephone information support line, texting and instant messaging service and ‘Ask a Question’.

User testing of the website will continue with parents and professionals throughout the course of the project.

Families get involved!

Video engagement
We are looking for parents/carers of all ages and cultural backgrounds from across Wales who would be happy to be filmed talking on specific topics for our website. 

Family photographs 
We want to bring Informed Families/ Teuluoedd Gwybodus to life by creating a stock of photos depicting ‘real families’ with children of all ages in a range of settings – e.g. in a park, cooking dinner, walking to school, playing video games etc.

If you know any families who would like to be filmed or photographed we are offering a £20 ‘Love2Shop’ voucher plus travel expenses. 
Please ask them to contact - catherine@promo-cymru.org, call 07956 364578 or they can send a message through Facebook.

Contact ProMo-Cymru

ProMo-Cymru | Unit 12, Royal Stuart Workshops, Adelaide Place
Cardiff, CF10 5BR
Pat Green | 029 2046 2222 | pat@promo-cymru.org

EVI | Church Street, Ebbw Vale, NP23 6BE
Samantha James | 07977 810 397 | sam@create-at-evi.org

Croeso i gylchlythyr y Gwanwyn Teuluoedd Gwybodus

Rydym wedi cael cychwyn gwych i'r flwyddyn, yn gwneud cynnydd gyda'r dyluniad cychwynnol ar gyfer cam cyntaf y wefan fydd yn lansio fis Mai, ac yn cael allan ac yn cysylltu gyda theuluoedd a phobl broffesiynol ledled Cymru mewn grwpiau ffocws, digwyddiadau rhwydweithio a diwrnodau gwybodaeth.

Mae adborth gan deuluoedd wedi bod yn bwysig iawn i ddyluniad y wefan a'r ffwythiant yn ogystal ag amlygu'r angen am linell gymorth ar y ffôn, gwasanaeth negeseuo testun a ffwythiant 'Gofynnwch Gwestiwn' fydd yn dod ar-lein fis Gorffennaf yn dilyn lansiad y wefan fis Mai. Dyma giplun o rhai o'r darganfyddiadau gan rieni/gofalwyr ar y math o wybodaeth maent ei angen a'r ffordd gorau i gael mynediad iddo. Gwylio'r fideo.

Rydym yn parhau i archwilio opsiynau ar gyfer y logo a'r brandio a'i wneud yn afaelgar ac yn syml yn Gymraeg ac yn Saesneg. Er bod y dyluniad terfynol yn parhau i gael ei ddatblygu a bydd yr enwau parth yn newid, rydym yn falch o rannu ein tudalen daliad ar gyfer ein gwefan www.ifcymru.org a chyfrifon byw Facebook a Twitter - @infofamilies.

Ymgynghori gyda theuluoedd

Ers cychwyn y flwyddyn rydym wedi bod yn cysylltu ac yn ymgynghori â theuluoedd sy'n siarad Cymraeg a Saesneg yn De, Gorllewin a Chanolbarth Cymru. Byddwn yn parhau i gynnwys y rhieni/gofalwyr yma wrth brofi cam cyntaf y wefan ac yn hwyrach ymlaen gyda'r llinell ffôn a gwasanaeth 'gofyn cwestiwn'.

Rydym yn y broses o drefnu ymgynghoriadau yng Ngwynedd a Sir y Fflint.

Mewn partneriaeth â Diverse Cymru a Gweithredu dros Blant byddem yn ehangu ein hymgynghoriadau dros y chwe mis nesaf i gynnwys Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a Sipsiwn/Teithwyr, LHDT, teuluoedd gydag anableddau a'r rhai sydd yn cael eu hystyried yn anodd ei gyrraedd.

Rydym yn parhau i weithio gyda'n partneriaid Plant yng Nghymru sydd yn darparu arweiniad ar bolisi a mynediad i'w sianeli cyfathrebu.

Bwrdd Ymgynghorol Prosiect

Yn ein cyfarfod Bwrdd Ymgynghorol Prosiect yn fis Rhagfyr cytunwyd byddwn yn sefydlu Grŵp Teulu fydda'n rhan o'r broses gwneud penderfyniadau. Bydd y grŵp yn rhieni sydd ynghlwm â'r broses ymgynghorol yn barod ac yn awyddus i fod yn eiriolwyr ar gyfer y prosiect. Bydd y grŵp yn cael ei gydlynu yn rhith ac yn caniatáu trafodaeth ac adborth gyda'r cyfle i gynrychiolwyr enwebedig i gael eu cefnogi i fynychu cyfarfodydd Bwrdd Ymgynghorol y Prosiect yn y dyfodol.

Yn ogystal â hyn, cytunwyd bydda'r cynrychiolwyr GGD yn pasio ein dymuniad i holl GGD i ddarparu ymchwil bwrdd gwaith perthnasol fydda'n bwydo i mewn i'n prosiect ac yn ehangu ein gwasanaeth. Gyrrwch unrhyw ystadegau perthnasol ayb i Kath@promo-cymru.org os gwelwch yn dda.

Mae cyfarfod nesaf Bwrdd Ymgynghorol y Prosiect ar ddydd Mercher, 29 Ebrill 2015 yn Llandrindod.

Ymgynghoriad partneriaid

Rydym wedi cyfarfod â grwpiau GGD yng Ngorllewin Cymru ac o Rondda Cynon Taf, Caerffili, Blaenau Gwent a Merthyr Tydfil. Cyflwynom yng nghyfarfod rhanbarthol Dechrau'n Deg yng Nghaernarfon a mynychu'r gynhadledd GGD Cenedlaethol yng Nghaerdydd. Rydym wedi dechrau cysylltu gyda rhwydweithiau'r Trydydd Sector mewn digwyddiadau yng Ngogledd a De Cymru wedi'u cynnal gan Gronfa'r Teulu, CWVYS, AFASICCymru a CymorthCymru.

Rydym yn awyddus i ymgynghori ymhellach gyda phobl broffesiynol o'r Sector Gyhoeddus a'r Trydydd Sector. Cysylltwch â Catherine@promo-cymru.org os hoffech drefnu ymweliad at grŵp a rhoi cyflwyniad ar Teuluoedd Gwybodus a sut gallwch chi hysbysu datblygiad cyfredol y prosiect.

Cynnydd hyd yn hyn

Bydd Cyfnod 1 o Teuluoedd Gwybodus / Informed Families yn lansio dechrau fis Mai.

Bydd gan y wefan ffwythiant chwilio cynhwysfawr yn cyfeirio defnyddwyr i wybodaeth bresennol ar wefannau GGD, Dechrau'n Deg, Cymunedau'n Gyntaf a Theuluoedd yn Gyntaf  yn ogystal â arwyddbostio i sefydliadau sydd yn cefnogi teuluoedd. Bydd yn cynnwys negeseuon allweddol gan Lywodraeth Cymru, cyngor magu plant cyffredinol a chysylltiadau i ddigwyddiadau a gweithgareddau lleol.

Mae brandio yn parhau i gael ei ddatblygu - dim ond teitl gwaith ydy Teuluoedd Gwybodus. Bydd y brand yn cael ei ddefnyddio dros gyfryngau cymdeithasol, y wefan a holl ddeunyddiau argraffedig.

Bydd Cyfnod 2 yn cynnwys lansiad ein gwasanaethau llinell ffôn gwybodaeth gefnogol, negeseuon testun a negeseuo sydyn a 'Gofyn Cwestiwn'.

Bydd profi defnyddwyr o'r wefan yn parhau gyda rhieni a phobl broffesiynol yn ystod y prosiect.

Teuluoedd - cymerwch ran!

Ymrwymiad Fideo
Rydym yn chwilio am rieni/gofalwyr o bob oedran a chefndir diwylliannol ledled Cymru fydda'n hapus i gael eu ffilmio yn siarad am bynciau penodol ar gyfer ein gwefan.

Lluniau teulu am ddim
Rydym eisiau rhoi bywyd i Teuluoedd Gwybodus / Informed Families wrth greu cyflenwad o luniau yn dangos 'teuluoedd go iawn' gyda phlant o bob oedran mewn amrywiaeth o osodiadau - e.e. mewn parc, yn coginio swper, yn cerdded i'r ysgol, chwarae gemau fideo ayb.

Os ydych chi'n adnabod teuluoedd fydda'n hoffi cael eu ffilmio neu dynnu llun rydym yn cynnig taleb £20 'Love2Shop' yn ogystal â chostau teithio. Gofynnwch iddynt gysylltu â - catherine@promo-cymru.org, galw 07956 364578 neu gallant yrru neges trwy Facebook.

Cysylltwch â ProMo-Cymru

ProMo-Cymru | Uned 12, Gweithdai Royal Stuart, Adelaide Place
Caerdydd, CF10 5BR
Pat Green | 029 2046 2222 | pat@promo-cymru.org

EVI | Stryd yr Eglwys, Glyn Ebwy, NP23 6BE
Samantha James | 07977 810 397 | sam@create-at-evi.org