Vertramming lijn 7

Nieuwsbrief dd. 4 april 2014

 
 

Vorig jaar stelden we het onderzoek voor naar het tracé van de nieuwe tramlijn 7. Alle Gentenaars kregen hierbij de kans hun zegje te doen tijdens de klankbordgroepen, dialoogcafés en de officiële terinzagelegging van de kennisgevingsnota. Die oproep is niet in dovemansoren gevallen. Er kwamen heel wat reacties binnen.

richtlijnennota

 

De reacties van burgers en adviesinstanties zijn doorgestuurd aan de dienst MER van de Vlaamse overheid. Op basis van die input heeft deze dienst een ‘richtlijnennota’ opgesteld. Deze nota geeft richtlijnen over hoe het verder onderzoek naar de milieueffecten van het tracé en haar verschillende varianten moet gevoerd worden. Nu kan het onderzoek naar de milieueffecten van start gaan.

uw reacties

 

De richtlijnennota houdt rekening met uw reacties en een groot aantal bemerkingen worden meegenomen in het verdere onderzoek.

  • Zo zijn er een heel aantal nieuwe inrichtingsvarianten voorgesteld door burgers en adviesinstanties. Daarvan zal meer dan de helft worden meegenomen in verder onderzoek.
  • Er zijn echter ook al een aantal voorstellen die niet weerhouden zijn. Het gaat dan in de eerste plaats om tracévarianten die omwille van te ingrijpende ruimtelijke gevolgen (bv. het doorkruisen van het Sint-Annaplein of het Zuidpark), technische beperkingen (te steile hellingen) en ongewenste effecten op de mobiliteit (creëren van extra kruispunten, belemmeren van doorstroming) niet meegenomen worden in het verder onderzoek.

aandachtspunten

 

Naast nieuwe voorstellen werd in de inspraakreacties ook  verder onderzoek gevraagd rond een aantal aandachtspunten. Enkele voorbeelden:

  • Een belangrijk aandachtspunt is de inrichting van het busnet ten gevolge van de nieuwe tramlijn. Hiertoe is De Lijn een studie opgestart voor de hertekening van het busnet afgestemd op de nieuwe vervoersmogelijkheden. Deze studie zal ook binnen het project-MER afgerond worden.
  • Verder gaan veel reacties over de inrichting van de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem. Ook hier zal verder onderzoek gevoerd worden naar het meest aangewezen wegbeeld.

verder verloop en inspraak

 

De Lijn, de stad Gent en het studiebureau starten met de opmaak van het milieueffectenrapport. Een eerste ontwerpversie daarvan moet in september klaar zijn. Begin 2015 moet het definitieve milieueffectenrapport rond zijn. Dan volgt er nog een maatschappelijke kosten-baten analyse voor het traject en kan er begonnen worden met de opmaak van het ontwerp voor de stedenbouwkundige vergunning. Doorheen dat proces zal er ook nog mogelijkheid zijn tot inspraak. Het eerste moment is voorzien wanneer de ontwerpversie van het milieueffectenrapport klaar is dit najaar. In het najaar komen we naar u toe met informatiesessies en dialoogmomenten.

meer informatie

 

U kan de richtlijnennota en een presentatie met een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten bekijken en downloaden op de werfpagina van de vertramming van Lijn 7.