Web Version  |  Unsubscribe  |  English  |  Cymraeg
Facebook icon Twitter icon Forward icon

FamilyPoint Cymru - August update

Welcome to FamilyPoint Cymru August updates. 

We're delighted to say that since Cardiff went online in May, all 22 counties in Wales are now live in both Welsh and English.

We're still in Phase 1 of FamilyPoint Cymru and not officially launching until October, to give us time to fully test the site, redesign elements that could be improved, develop the search function and establish the information line/text/instant messaging service.

What next?

The information that we've put on the FamilyPoint Cymru website was either provided by each county from the questionnaires, or if not available, directly sourced from your web pages. 

Whilst that means some of the details may be incorrect FamilyPoint Cymru won't launch publicly until October 2015 so only the parents with whom we've consulted are currently searching the site.

The next step is for us to visit your county and meet with representatives from all five services (FIS, Flying Start, Communities 1st, Families First and Supporting People Programme) in order to review your pages and get general feedback.

We have asked FISs to co-ordinate this and although we are aware it's no easy task getting everyone available at the same time, the benefits of having all five services together are that it creates consistency across the county as a whole and group discussion identifies issues that may have been missed otherwise.

We have contacted all counties to set up a joint programme meeting. These need to take place by Thursday 10 September where possible to ensure we can test and refine the site before we launch.  Please contact Cindy at info@familypoint.cymru asap to confirm the meeting date.

Website updates

Since setting the counties live we have visited: Bridgend, Caerphilly, Ceredigion, Conwy, and Swansea.  Meetings have been set up with Cardiff, Flintshire, Newport, Pembrokeshire, Powys, Rhondda Cynon Taff and the Vale of Glamorgan.  Through meeting with these counties some web design issues have been highlighted which we're working to address.  For example:

  • The grey pop-up boxes on the 'key services' obscure the tags - also tags aren't hyperlinked. Not user-friendly under development
  • The 3 coloured clicable bars across the top of page linking to 'key services' etc weren't obvious as buttons redesign complete
  • Communities 1st - template doesn't work where more than one cluster exists under development
  • Switching between Cymraeg/English redirects back to the homepage rather than corresponding page under development
  • Separate areas on website for professionals and families so they can access relevant news and information under development

Your feedback and suggestions are extremely important to us so if there's anything you think could be improved please email info@familypoint.cymru or call 02921 762925.

Stakeholder feedback

There has been some concern that FamilyPoint Cymru is duplicating existing information and resources currently provided by the Family Information Services.

Following suggestions from partners and stakeholders, we are now in discussion with the FIS Project Advisory Board representatives to discuss what universal national family information could be provided by FamilyPoint Cymru which would complement rather than duplicate existing information.

Parent feedback

In the last ten months we have consulted with about 140 parents and carers from across Wales as well as professionals from both the public and voluntary sectors to scope FamilyPoint Cymru.  We asked families what information they needed and how they prefer to access it.  Watch our short film to find out what they said.  A report detailing findings of our consultation with families will be available in our next news bulletin.

We are also working with professionals to raise our understanding and awareness of the range of services and information available to families so that we can direct them to support via the quickest possible route.  If you have regional/local meetings planned with partners or colleagues that may be relevant to FamilyPoint Cymru, then we would be happy to attend to see how best we can support existing services to meet the needs of families.  Please contact us on info@familypoint.cymru.  

Local news

Do you have a local news story or up and coming events and activities that you want to promote? If so, send us details in advance and if appropriate we'll feature it on the county page.

PwyntTeulu Cymru - Diweddariadau Awst

Croeso i ddiweddariadau mis Awst PwyntTeulu Cymru.

Rydym yn falch iawn o gael dweud, ers i Gaerdydd fynd yn fyw mis Mai, mae'r 22 sir yng Nghymru bellach yn fyw yng Nghymraeg a Saesneg.

Rydym yn parhau i fod yng Nghyfnod 1 o PwyntTeulu Cymru a ddim yn lansio'n swyddogol tan fis Hydref, i roi amser i brofi'r wefan yn llawn cyn hynny, i ail-ddylunio elfennau gall eu gwella, datblygu'r cyfleuster chwilio a sefydlu'r gwasanaeth gwybodaeth ffôn/testun/negeseuo sydyn.

Beth nesaf?

Mae'r wybodaeth sydd ar y wefan PwyntTeulu Cymru yn un ai wedi cael ei ddarparu o holiaduron wedi'i lenwi gan y rhaglenni, neu os ddim, wedi'i godi o'ch tudalennau gwe.

Er y gallai hyn feddwl bod peth o'r wybodaeth yn anghywir, nid yw PwyntTeulu Cymru yn cael ei lansio'n gyhoeddus tan fis Hydref 2015 felly dim ond y rhieni rydym wedi ymgynghori â nhw yn barod sydd yn chwilio'r wefan ar hyn o bryd.

Y cam nesaf ydy ymweld â'ch sir a chyfarfod gyda chynrychiolwyr o'r pum gwasanaeth (GGD, Dechrau'n Deg, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf a'r Rhaglen Cefnogi Pobl) er mwyn adolygu eich tudalennau a chael adborth cyffredinol.

Rydym wedi gofyn i'r GGD i gydlynu hyn ac er ein bod yn ymwybodol nad yw'n dasg hawdd i gael pawb at ei gilydd am yr un amser, mae budd o gael y pum gwasanaeth at ei gilydd gan ei fod yn creu cysondeb ledled y sir ar y cyfan ac mae trafodaethau grŵp yn gallu adnabod problemau nad fydd yn codi fel arall.

Rydym wedi cysylltu â bob sir i drefnu cyfarfod rhaglenni ar y cyd. Mae angen iddynt ddigwydd erbyn Dydd Iau 10 Medi i sicrhau y gallem brofi a gwella'r wefan cyn lansio. Cysylltwch â Cindy ar info@familypoint.cymru cyn gynted â phosib i gadarnhau’r dyddiad cyfarfod.

Diweddariadau gwefan

Ers gosod y siroedd yn fyw rydym wedi cyfarfod â: Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Ceredigion, Conwy ac Abertawe. Mae cyfarfodydd gyda Chaerdydd, Sir y Fflint, Casnewydd, Sir Benfro, Powys, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg wedi'u trefnu. Wrth gyfarfod â'r siroedd yma mae yna rai materion dyluniad gwe wedi codi ac rydym yn gweithio ar ddatrys y rhain. Er esiampl:

  • Y blychau 'pop-up' llwyd ar y 'gwasanaethau allweddol' yn cuddio'r tagiau - a'r tagiau ddim yn hypergyswllt. Nid yw'n gyfeillgar i'r defnyddiwr dan ddatblygiad
  • Y tri bar lliw gellir eu clicio ar draws frig y dudalen yn cysylltu i 'gwasanaethau allweddol' ayb ddim yn fotymau amlwg ailgynllunio wedi'i gyflawni
  • Cymunedau yn Gyntaf - templed ddim yn gweithio ble mae mwy nag un clwstwr yn bodoli dan ddatblygiad
  • Newid rhwng Cymraeg/Saesneg yn ailgyfeirio yn ôl i'r tudalen cartref yn hytrach na'r tudalen cyfatebol dan ddatblygiad
  • Ardaloedd ar wahân ar y wefan i weithwyr proffesiynol a theuluoedd fel y gallant gael mynediad i newyddion a gwybodaeth berthnasol dan ddatblygiad

Mae eich adborth a'ch awgrymiadau yn bwysig iawn i ni felly os oes unrhyw beth rydych chi'n teimlo gallai gwella arno, e-bostiwch info@familypoint.cymru neu ffoniwch 02921 762925.

Adborth hapddalwyr

Mae yna dipyn o bryder bod PwyntTeulu Cymru yn dyblygu gwybodaeth ac adnoddau presennol darparir gan Wasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd.

Yn dilyn awgrymiadau gan bartneriaid a hapddalwyr, rydym bellach mewn trafodaeth â chynrychiolwyr y GGD ar y Bwrdd Ymgynghorol Prosiect i drafod pa wybodaeth teulu cenedlaethol cyffredinol gall PwyntTeulu Cymru ei ddarparu, fydd yn ategu yn hytrach nag dyblygu'r wybodaeth bresennol.

Adborth rhieni

Rydym wedi ymgynghori ag oddeutu 140 o rieni a gofalwyr ledled Cymru dros y deg mis diwethaf, yn ogystal â gweithwyr proffesiynol o'r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol i edrych ar PwyntTeulu Cymru. Gofynnom i deuluoedd pa wybodaeth roeddent ei angen a sut oedd orau ganddynt i gael mynediad i'r wybodaeth yma. Gwyliwch ein ffilm fer i ddarganfod beth ddywedwyd. Bydd adroddiad yn amlygu canlyniadau ein hymgynghoriad gyda theuluoedd ar gael yn ein bwletin newyddion nesaf.

Rydym hefyd yn gweithio gyda phobl broffesiynol i gynyddu ein dealltwriaeth â'n hymwybyddiaeth o'r amrywiaeth o wasanaethau a gwybodaeth sydd ar gael i deuluoedd, i gyfeirio at gefnogaeth yn y modd cyflyma. Os oes cyfarfodydd rhanbarthol/lleol wedi'u trefnu gyda phartneriaid neu gyd-weithwyr rydych chi'n teimlo bydda'n berthnasol i PwyntTeulu Cymru, yna byddem yn hapus i fynychu i weld y ffordd orau gallem gefnogi gwasanaethau presennol i gyfarfod anghenion teuluoedd. Cysylltwch â ni ar info@familypoint.cymru.

Newyddion lleol

Oes gennych chi stori newyddion lleol neu ddigwyddiadau a gweithgareddau hoffech eu hyrwyddo? Os felly, gyrrwch fanylion o flaen llaw ac os yn addas, byddwn yn ei ddangos ar dudalen y Sir.