Web Version  |  Unsubscribe  |  English  |  Cymraeg
Facebook icon Twitter icon Forward icon

FamilyPoint Cymru - Updates - 26 June 2015

Welcome to a mini bulletin on FamilyPoint Cymru.  Whilst we're still in the first phase of the project things are changing rapidly, so we've decided to send out news more regularly to keep you informed.

Website update

The FamilyPoint Cymru website has been offline this week whilst undergoing a few tweaks in response to feedback from consultation with parents and professionals.

The major difference you'll see when it's back online is that the logo has changed.  Families we consulted with felt that the motif symbolised a stereotypical family of two parents/two children and this didn't reflect their family make-up.  They also commented that the colours were dull and the design needed to be brighter.  With this in mind, our designers have developed the logo to include the original font and style, but framed in brighter coloured mis-shapes to reflect the fact that families come in all shapes and sizes. This branding will run throughout all print and online media complemented by  additional family friendly imagery.

Cymraeg

Our original intention was to upload all 22 counties in English and fully test the site before translating FamilyPoint Cymru into Welsh.

However, in response to feedback we have now decided to prioritise making the service available in Welsh in parallel to the development of the English. As a result the timeline we have set ourselves to have all counties live will be pushed back slightly to ensure that a bilingual version of each county will available simultaneously.

Counties online

We now have seven counties online and are user testing the site with families.

The next counties to go live will be Conwy, Denbighshire and Flintshire.

We will be in touch with your county soon to arrange a web review meeting - please see details below in 'stakeholder consultation'.

Search

During the initial scoping phase, parents told us that they often had difficulty searching on the internet as either they didn't know which key words to use, or they simply got hundreds of returns on Google that didn't seem relevant.

We're currently designing an easy to use but comprehensive search facility that will take parents to links and content on FamilyPoint Cymru as well as to trusted websites.

We hope to be testing this over the next few weeks.

Stakeholder consultation

When your county goes live, or is about to go live, we will contact you to set up a joint meeting if possible with the five key programmes - Family Information Services, Communities 1st, Flying Start, Families First, Supporting People to review the information we've put on the website.  We understand it can be tricky getting everyone together so if you already have meetings planned it may be easier for us to pop along for a short time rather than set up a separate time.

We met this week with Cardiff, and we have dates set up in July with Bridgend, Ceredigion and Caerphilly.

To help speed things up our end, if you haven't yet completed our online survey with your key information, it would be much appreciated if you could do this as soon as possible. Complete survey

Parent consultation

Our partners Diverse Cymru this month have carried out FamilyPoint Cymru consultations with parents in Carmarthen and Wrexham, and will be in Cardiff next week.

We have further consultations in the pipeline for South Wales and the Valleys over the summer.

What's on near you?

Summer's coming and FamilyPoint Cymru is looking for family events and activities across the country to promote to ensure families don't miss out on some of the great things happening locally.

If you've got free/fairly priced activities and events coming up, please send details to info@familypoint.org.  We can promote on social media and where possible we'll try to include in local information on our website.

Contact ProMo-Cymru

ProMo-Cymru | Unit 12, Royal Stuart Workshops, Adelaide Place
Cardiff, CF10 5BR
Pat Green | 029 2046 2222 | pat@promo-cymru.org

EVI | Church Street, Ebbw Vale, NP23 6BE
Samantha James | 07977 810 397 | sam@create-at-evi.org

PwyntTeulu Cymru - Diweddariadau - 26 Mehefin 2015

Croeso i fwletin bychan ar PwyntTeulu Cymru. Tra ein bod yn parhau i fod yng nghyfnod cyntaf y prosiect mae pethau yn newid yn sy¬dyn iawn, felly rydym wedi penderfynu gyrru newyddion allan yn amlach er mwyn i chi aros yn wybodus.

Diweddariad gwefan

Mae'r gwefan PwyntTeulu Cymru wedi bod oddi ar-lein yr wythnos yma tra rydym yn gwneud ychydig o newidiadau bach yn ymateb i adborth o ymgynghoriadau gyda rhieni a phobl broffesiynol.

Y prif wahaniaeth byddwch yn sylwi arno pan fydd y wefan yn ôl ar-lein ydy bod y logo wedi newid. Roedd y teuluoedd cafodd eu hymgynghori yn teimlo bod y motiff yn symboleiddio teulu stereotypical o ddau riant/dau blentyn ac nid oedd hyn yn adlewyrchu eu teulu nhw. Cafwyd sylwadau hefyd bod y lliwiau yn llwm a bod angen i'r dyluniad fod yn fwy llachar. Gyda hyn mewn meddwl, mae ein dylunwyr wedi datblygu logo i gynnwys y ffont a'r steil gwreiddiol, ond wedi'i fframio mewn siapiau cam liw llachar i adlewyrchu'r ffaith bod teuluoedd yn dod ymhob siâp a maint. Bydd y brandio yma yn rhedeg trwy holl gyfryngau print ac ar-lein wedi'i gyflenwi gan ddelweddau ychwanegol sy'n gyfeillgar i deuluoedd.

Cymraeg

Ein bwriad gwreiddiol oedd llwytho'r 22 sir yn Saesneg ac yna profi'r wefan yn llawn cyn cyfieithu PwyntTeulu Cymru i'r Gymraeg.

Ond, yn ymateb i adborth rydym wedi penderfynu blaenoriaethu cyfieithu'r wefan yn baralel i'r datblygiad o'r Saesneg. Oherwydd hyn mae'r amser cafodd ei osod i gael y siroedd i gyd yn fyw yn cael ei wthio'n ôl ychydig er mwyn sicrhau bod y fersiwn dwyieithog o bob sir ar gael ar yr un pryd.

Siroedd ar-lein

Bellach mae saith sir ar-lein ac rydym yn profi'r wefan gyda theuluoedd.

Y siroedd nesaf i fynd yn fyw fydd Conwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Byddem yn cysylltu â'ch sir yn fuan i drefnu cyfarfod adolygiad gwe - gweler manylion isod yn 'ymgynghoriad hapddalwyr'.

Chwilio

Yn ystod y cyfnod rhychwantu cychwynnol, mae rhieni wedi dweud wrthym eu bod yn aml yn cael trafferth yn chwilio ar y rhyngrwyd, gan nad ydynt yn gwybod pa eiriau allweddol i'w defnyddio, neu fod cannoedd o ganlyniadau wedi dod yn ôl ar Google a dim un ohonynt i'w weld yn berthnasol.

Rydym yn dylunio cyfleuster chwilio cynhwysfawr sydd yn hawdd i'w ddefnyddio, fydd yn cyflwyno dolenni a chynnwys i rieni ar PwyntTeulu Cymru yn ogystal ag i wefannau dibynadwy.

Rydym yn gobeithio profi hwn dros yr ychydig wythnosau nesaf.

Ymgynghoriad Hapddalwyr

Pan fydd eich sir yn mynd yn fyw, neu ar fin mynd yn fyw, byddem yn cysylltu â chi i drefnu cyfarfod ar y cyd, os yw hyn yn bosib, gyda'r pum rhaglen allweddol - Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Dechrau'n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf a Chefnogi Pobl - i adolygu'r wybodaeth sydd wedi'i roi ar y wefan. Rydym yn deall gall fod yn anodd cael pawb at ei gilydd felly os oes cyfarfodydd wedi'u cynllunio yn barod efallai byddai'n haws i ni ddod draw am gyfnod byr yn hytrach na threfnu amser gwahanol.

Cyfarfûm gyda Chaerdydd yr wythnos yma, ac mae gennym ddyddiadau wedi'u trefnu fis Gorffennaf gyda Phen-y-bont ar Ogwr, Ceredigion a Chaerffili.

I helpu cyflymu pethau o'n hochor ni, os nad ydych wedi cwblhau ein harolwg ar-lein gyda'ch gwybodaeth allweddol, byddem yn ddiolchgar iawn petaech yn gallu gwneud hyn cyn gynted â phosib. Cwblhewch yr arolwg

Ymgynghoriad rhieni

Y mis yma mae ein partneriaid Diverse Cymru wedi bod yn cynnal ymgynghoriadau gyda rhieni yn Sir Gaerfyrddin a Wrecsam ar ran PwyntTeulu Cymru, a byddant yng Nghaerdydd wythnos nesaf.

Mae ymgynghoriadau pellach ar y gweill ar gyfer De Cymru a'r Cymoedd dros yr haf.

 

Beth sydd yn digwydd yn agos i chi?

Mae'r haf yn dod ac mae PwyntTeulu Cymru yn chwilio am ddigwyddiadau a gweithgareddau teulu ledled Cymru i'w hyrwyddo i sicrhau nad yw teuluoedd yn colli allan ar rai o'r pethau da sydd yn digwydd yn lleol.

Os oes gennych chi weithgareddau a digwyddiadau am ddim/pris teg yn dod, gyrrwch fanylion i info@familypoint.org. Gallem hyrwyddo'r rhain ar ein cyfryngau cymdeithasol a ble'n bosib byddem yn ceisio cynnwys hyn mewn gwybodaeth leol ar ein gwefan.

Cysylltwch â ProMo-Cymru

ProMo-Cymru | Uned 12, Gweithdai Royal Stuart, Adelaide Place
Caerdydd, CF10 5BR
Pat Green | 029 2046 2222 | pat@promo-cymru.org

EVI | Stryd yr Eglwys, Glyn Ebwy, NP23 6BE
Samantha James | 07977 810 397 | sam@create-at-evi.org