bekijk online | uitschrijven
Hyla Flits
Struikrover verovert Vlaanderen

De Vlaamse populatie Boomkikker neemt nog steeds sterk toe. Na de veroveringstocht van deze struikrover in verschillende Limburgse natuurgebieden, is de ‘weervors’ ook aan een opmars in de Zwinstreek bezig. In de periode 2005 - 2010 wist de Boomkikker daar nog maar net stand te houden in enkele poelen en telde het roepkoor zelden meer dan 20 mannetjes. Gelukkig reageerde de Boomkikker enorm positief op de aanleg van een batterij aan poelen die in het kader van het Life-project ZENO werden aangelegd. De daaropvolgende jaren namen de aantallen fors toe; tot 300 roepers in 2014.

Dit jaar echter werden er maar liefst 800 kwakende mannen geteld. Ook over de Nederlandse grens dikken de aantallen nog steeds aan. In totaal 2500 roepers, quasi vergelijkbare aantallen als in Limburg. En het einde is nog niet in zicht. 

Met bijzondere dank aan Rudi Vantorre die al jarenlang de populatie nauwgezet opvolgt.

Salamanderschimmel neemt helaas ook toe

De salamanderdodende ziekte duikt op almaar meer plaatsen op. De eerste broeihaarden van Bsal werden allen in het oosten van het land aangetroffen, niet ver van de Nederlandse populatie die quasi werd uitgeroeid door de schimmel. In 2015 werd de schimmel al in Duffel, prov. Antwerpen,  en ook in Gelderland (Nederland) vastgesteld, telkens ruim buiten het gekende verspreidingsgebied. Dit voorjaar werden er dan weer vier dode Vuursalamanders gevonden ten zuiden van Dinant, maar liefst 70 km van de andere broeihaarden. Zeer verontrustend allemaal!

Ondertussen is er een werkgroep opgericht die op korte termijn concrete acties op poten dient te zetten. Zo is er momenteel een studie aan de gang die de amfibieënschimmels in kaart tracht te brengen. Maar ook jij kan helpen. Lees en pas vooral het hygiëneprotocol toe als je gaat wandelen, en zeker als je onderzoek doet in of nabij waterlichamen.

Pro importverbod Noord-Amerikaanse Waterschildpadden

Er worden nog steeds op grote schaal waterschildpadden in Noord-Amerika gekweekt voor de Europese en Aziatische markt, ondanks het importverbod op de Roodwangschildpad en de Sierschildpad. Tussen 2010 en 2014 werden er maar liefst 300 000 waterschild-padden geïmporteerd in België. De kweek en het transport van de juveniele dieren zorgen niet enkel voor heel wat dierenleed, eenmaal de schilpadden te groot worden voor de eigenaars belanden ze vaak in de ‘vrije natuur’. Deze uitheemse soorten zijn niet aangepast aan de klimatologische omstandigheden in België en overleven hier louter omdat ze zo taai zijn. In het geval het klimaat verder opwarmt, dan is de kans echter groot dat deze uitheemse waterschildpadden wel hun draai zullen vinden en een negatieve impact kunnen hebben op heel wat inheemse soorten. Met andere woorden: een importverbod voor al deze soorten exotische waterschildpadden dringt zich op, want de import ervan leidt enkel maar tot ellende.

Lees zeker ook het natuurbericht.

Groeve heringericht voor de Vroedmeesterpad

De Vroedmeesterpad is niet enkel een mysterieuze soort, ze is bovendien knap zeldzaam. De taalgrens vormt quasi de noordwestelijke grens van haar verspreidingsgebied in Europa. Deze paddensoort komt in Vlaanderen dan ook enkel voor in de heuvelachtige regio ten zuiden van Brussel, ter hoogte van Grootloon en in de Voerstreek. De Vlaamse populaties houden zich onder meer op in (zand)groeves, op (oude) kerkhoven en ter hoogte van verkrotte gebouwen.

Op heel wat van deze plaatsen verdwijnt het pionierhabitat waar deze soort in leeft of worden krotten waarin ze schuilhouden verbouwd. De afgelopen jaren namen de aantallen lokaal sterk af of verdwenen bepaalde populaties zelfs. Ook zo in groeve Ganzeman in Huldenberg. Een tiental jaar geleden weerklonken hier nog honderd roepende mannen in het voortplantings-seizoen, maar sinds de groeve en vooral de poel begonnen dicht te groeien, nam het aantal 'klingelaars' sterk af. In de plaats kwamen de Meerkikkers. Of deze soort een predator of een concurrent van de Vroedmeesterpad is, is nog onduidelijk. Wat we wel weten is dat er dankzij de herinrichting van de groeve opnieuw heel wat geschikt habitat voor de Vroedmeesterpad is voorzien. We hopen dat de lokale populatie opnieuw uit het dal kruipt.

Lees hier meer over de herinrichtingswerken