Vertramming lijn 7

Nieuwsbrief dd. 20-12-2013

 
 

Met het nieuwe jaar voor de deur en de eerste inspraak- en informatiemomenten over de vertramming achter de rug, wilden we je graag een samenvatting geven van de activiteiten de afgelopen maanden en samen met jou vooruit kijken naar wat er op het programma staat in 2014.

Welkom bij de eerste nieuwsbrief over de vertramming van lijn 7!

het verslag van de eerste inspraakmomenten

 

De eerste vergaderingen van de klankbordgroep, de infomarkten en dialoogcafés zijn afgerond. We willen iedereen die er was danken voor zijn enthousiaste deelname en de vele waardevolle opmerkingen en suggesties. De verslagen van deze bijeenkomsten kan je vanaf vandaag downloaden op onze website.

Al deze verslagen worden samen met het onderzoeksdossier ingediend bij de dienst MER van de Vlaamse Overheid. Deze dienst zal nu bepalen of er bijkomend onderzoek moet gebeuren onder meer op basis van jouw suggesties.

kennisgevingsnota beschikbaar

 

Ook wie niet de kans zag aanwezig te zijn op een van deze inspraakmomenten, kan zijn stem nog laten horen. Vanaf 6 januari tot en met 5 februari 2014 ligt de kennisgevingsnota van het project officieel ter inzage voor alle geïnteresseerden. In de kennisgevingsnota staan welke mogelijke tracés en manieren van inpassing van de tram we willen laten onderzoeken in de milieu-effectenstudie. Waar je de kennisgevingsnota kan inkijken en hoe je kan reageren vind je op onze website.

inspraak in 2014

 

Ook in 2014 willen wij je regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van het proces richting tramlijn 7.

In het kort de administratieve stappen die in 2014 zullen genomen worden:

  • Ter inzage legging kennisgevingsnota: 6 januari - 5 februari 2014. Dit is het moment om aan te geven welke effecten volgens jou extra moeten onderzocht worden. Je kan ook voorstellen formuleren voor alternatieve tracés.
  • Opmaak richtlijnennota: februari - maart 2014. De dienst MER (milieueffectenrapportage) van de Vlaamse overheid verwerkt de gemaakte opmerkingen in een richtlijnennota. In deze nota staan de richtlijnen die moeten gevolgd worden bij de opmaak van de Plan-Mer-studie.
  • Opmaak ontwerp-MER: maart - augustus 2014. Op basis van de richtlijnennota wordt een ontwerp van milieu-effectenrapport opgemaakt dat wordt voorgelegd aan de dienst MER voor de laatste opmerkingen. Ook jij zal hier nog inspraak krijgen.
  • Opmaak definitief MER: augustus - december 2014. Het definitief milieu-effectenrapport wordt afgewerkt.

Gedurende het proces zullen we regelmatig naar jou terugkoppelen:

  • De ter inzage legging van de kennisgevingsnota is een moment waarop iedere burger zijn opmerkingen kan laten horen.
  • Na de opmaak van de richtlijnennota zullen we via de klankbordgroep en via onze website en nieuwsbrief terugkoppelen over de door de dienst MER weerhouden opmerkingen en suggesties. Zo weet je meteen of de suggesties die jij gedaan hebt, bestudeerd worden of niet, en waarom.
  • Na de opmaak van het ontwerp-MER zal dit rapport voorgesteld worden aan de klankbordgroep en zullen er informatiesessies georganiseerd worden. Binnen het ontwerp-MER liggen de grote lijnen van voorkeurstracés en inrichtingen vast, maar is het nog steeds mogelijk om beperkte aanpassingen te laten onderzoeken.
  • De terugkoppeling over het definitief MER gebeurt in 2015.