U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze mailings.
Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie

Problemen met de fiscus? Wij nemen het voor jou op!

Nieuwsbrief Jaeger -
September '18

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief treft u, zoals u van ons gewend bent, een aantal interessante zaken: blogs, artikelen van onze advocaten over de vragen in de aangifte IB en het bewijsaanbod in belastingzaken, alsmede een aantal commentaren op uitspraken van o.a. Rechtbank Den Haag.

Voor de belastingheffing geldt een verstrekkende informatieverplichting voor belastingplichtigen. Zij moeten, voor zover (mogelijk) relevant voor hun eigen belastingheffing, op verzoek van de inspecteur informatie geven en stukken verstrekken. In haar blog Informatieverplichtingen: tot hier en niet verder schrijft Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma over de vraag: waar stopt de fiscale informatieverplichting?

In zijn blog Informatieverzoeken: inspecteur, vraag eerst informatie op bij de belastingplichtige en dan pas bij anderen! pleit Woody Jansen de Lannoy voor een effectieve rechtsbescherming bij derdenonderzoek. Hij is een voorstander van de mogelijkheid om de rechtmatigheid van het onderzoek vooraf te kunnen laten toetsen door de rechter.

Ook in de overige media zijn onze advocaten actief geweest. Ludwijn Jaeger heeft de column 'Beantwoording irrelevante vragen voor heffing' geschreven voor Accountancyvanmorgen.nl, waarin hij aangeeft dat een vraag in een aangifte inkomstenbelasting volgens hem alleen beantwoord hoeft te worden als het positieve antwoord consequenties heeft voor iemands eigen belastingheffing in het desbetreffende jaar. De inspecteur heeft een ruimhartige bevoegdheid om informatie en stukken op te vragen bij belastingplichtigen en derden. De vraag is of die ruimhartige bevoegdheid ook op informatie die niet relevant is voor het bepalen van de hoogte van de te betalen belasting van toepassing is?  

In de praktijk lijkt bij rechterlijke colleges het belang van een doelmatige procesgang (te) vaak te prevaleren boven de behoefte aan nader bewijs. Dit kan leiden tot frustratie en onbegrip, met als gevolg dat alleen al hierom tegen de uitspraak wordt geappelleerd of cassatie wordt ingesteld. In het artikel 'Rechters, het zijn net mensen. Het bewijsaanbod in belastingzaken.' hebben Ludijwn Jaeger, Nick van den Hoek en Woody Jansen de Lannoy gepoogd met een oplossing te komen voor de bestaande frictie.

Nick van den Hoek heeft Boris Dittrich voor het Amsterdams Balie Bulletin geinterviewd over tien jaar campagne voeren voor homorechten. Klik hier om het artikel te lezen. 

Kennis van het formele belastingrecht is van groot belang voor de realisering van het materiële belastingrecht. Dat besef dringt steeds meer door. Onze advocaat Marloes Lammers heeft een aantal hoofdstukken in het boek ‘Hoofdzaken formeel belasting recht’ (uitgeverij Boom) voor haar rekening genomen. Dit boek bevat een overzicht van het formele belastingrecht in de ruimste zin van het woord. Niet alleen de heffing en invordering komen aan bod, ook de daarmee verband houdende verplichtingen worden besproken. Marloes Lammer is medeauteur van de Jurisprudentiebundel formeel belastingrecht 2018/2019 (uitgeverij Boom). Deze bundel bevat de kernoverwegingen van de belangrijkste arresten in het formele belastingrecht. In de dagelijkse fiscale praktijk kan de bundel als kennisbron worden gebruikt.

Onze advocaten schrijven regelmatig commentaren op uitspraken. Rechtbank Den Haag heeft achtereenvolgens drie uitspraken gedaan met betrekking tot (al dan niet vermeende) UBS-rekeninghouders, die nog in zaken van vele lotgenoten bij die bank en (tot dusverre) bij Credit Suisse, Julius Baer en BNP Paribas van belang zullen zijn. Deze uitspraken zijn opgenomen in respectievelijk NTFR 2018/2067, NTFR 2018/2068 en NTFR 2018/2069, met commentaar van Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma. In een bij Hof Amsterdam behandelde zaak heeft belanghebbende suppleties omzetbelasting ingediend voor de jaren 2012 en 2013. De inspecteur heeft de suppleties aangemerkt als bezwaarschriften en deze niet-ontvankelijk verklaard en de suppletieaangiften in behandeling genomen als een verzoek om ambtshalve vermindering en deze afgewezen. In deze zaak loopt de belastingplichtige tegen het gesloten systeem van rechtsmiddelen aan omdat zijn verzoek slechts in de ambtshalve sfeer wordt behandeld. Klik hier voor het commentaar van Marloes Lammers in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Ludwijn Jaeger heeft commentaar geschreven in NLFiscaal over Artikel V van de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteiten. Dat kunt u hier teruglezen. De overige commentaren van Marloes Lammers, Ludwijn Jaeger en Vanessa Huygen-van Dyck kunt u hier vinden.

Voor vragen over een van deze onderwerpen of een van onze specialismen kunt u ons altijd bereiken via 020-6760481 of via info@jaeger.nl.

Team Jaeger Advocaten-belastingkundigen

Informatieverplichtingen: tot hier en niet verder

Voor de belastingheffing geldt een verstrekkende informatieverplichting voor belastingplichtigen. Zij moeten, voor zover (mogelijk) relevant voor hun eigen belastingheffing, op verzoek van de inspecteur informatie geven en stukken verstrekken. Dat kan gaan wringen als de belastingplichtige het met die verplichting niet eens is, bijvoorbeeld omdat hij daarmee zichzelf aan een strafzaak blootstelt. Daarom is van belang: waar stopt de fiscale informatieverplichting?

INFORMATIEVERZOEKEN: INSPECTEUR, VRAAG EERST INFORMATIE OP BIJ DE BELASTINGPLICHTIGE EN DAN PAS BIJ ANDEREN!

De Belastingdienst mag met ingang van 2019 (weer) gebruikmaken van de omstreden ANPR-camera’s, zo blijkt uit het Belastingplan 2019. Deze ‘Automatic Number Plate Recognition’-camera’s kunnen het kenteken, de locatie, de datum, het tijdstip en een foto van het motorrijtuig registreren. De opname van het wetsvoorstel is opmerkelijk aangezien de Hoge Raad eerder heeft geoordeeld dat voor het gebruik van de camera’s een voldoende duidelijke wettelijke grondslag ontbreekt en als resultaat daarvan een systematische inbreuk op het recht op privacy plaatsvindt, zoals neergelegd in artikel 8 EVRM. Met het wetsvoorstel in het Belastingplan 2019 wordt beoogd een meer gedetailleerde wettelijke basis te creëren voor het gebruik van de camera’s.

Afmelden voor deze nieuwsbrief