Heraanleg De Pintelaan

Nieuwsbrief dd. 1 april 2014

 
 

Beste

Op dinsdag 11 maart 2014 ging er een infoavond door over de heraanleg van de De Pintelaan en de tramverlenging naar het UZ. Het project werd nog eens voorgesteld en er was ruimte voor vragen uit het publiek. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Een overzicht van veel gestelde vragen vindt u ook op de website. Deze lijst wordt regelmatig aangepast.

groen

 

Waarom zijn de kerselaars verdwenen? En welke bomen komen in de plaats? Liever geen lindes want dat is een probleem voor mensen met een allergie of hooikoorts. Daarnaast zorgen die bomen ook voor veel kleverig afval.

De huidige bomen in de De Pintelaan zijn Japanse kerselaars die beschadigingen aan het wegdek, fietspaden en andere verhardingen veroorzaken. Daarom koos de stad Gent om een andere boomsoort, de lindesoort Tilia cordata 'Rancho', aan te planten. Deze linde is goed aangepast aan een stedelijk milieu.

 

hinder tijdens werkzaamheden

 

Wie volgt schadedossiers op?

Als u schade vaststelt, dan neemt u contact op met uw verzekering. Zij stellen een expert aan die dan contact opneemt met de verzekeraar van de aannemer. Beide experts bepalen dan wat de oorzaak is van de schade en wie de verantwoordelijkheid draagt.

 

Worden er maatregelen genomen om tijdens wedstrijden in de Ghelamco Arena de vele supporters op een goede en veilige manier door en langs de werfzone te leiden?

Via bUZz wordt dit mee opgevolgd. Meer informatie over bUZz vindt u op www.buzzgent.be.

 

Wie moeten we contacteren bij vragen?

Tijdens de heraanleg mag in eerste contact opgenomen worden met Ine Pieters (ine.pieters@delijn.be of 09 211 92 24). Ine volgt uw vraag dan op.

Voor dringende zaken mag ook de werfleider aangesproken worden.

 

Kan er op toegezien worden dat de signalisatie zo veilig en duidelijk mogelijk wordt aangebracht?

Dat is zeker de bedoeling.

 

openbaar vervoer

 

Blijven er bussen tot bij het UZ rijden tijdens de heraanleg?

De Lijn streeft ernaar om steeds een bediening in de buurt van het UZ te hebben. Per fase wordt bekeken wat er mogelijk is. Omleidingen zijn natuurlijk niet uit te sluiten.

 

Zal de tram doorgetrokken worden naar de Ghelamco Arena?

Voorlopig wordt de tram niet doorgetrokken naar het stadion omdat er nog niet voldoende potentieel is. Wat bedoelen we hiermee: de aanleg van een tramlijn is duur en moet dus verantwoord zijn. Op dit moment wordt er voornamelijk van het openbaar vervoer gebruik gemaakt om naar het stadion te gaan als er thuismatchen zijn, dit is slechts één weekend op twee en dan nog enkel 's avonds. Het is dus voorlopig niet opportuun om een dure tramlijn door te trekken tot het stadion. De technische mogelijkheid wordt wel voorzien om de tramlijn van op het terrein van het UZ te verlengen tot aan het stadion. Als er in de buurt van het stadion meer andere ontwikkelingen komen (kantoren, bedrijven, winkels, ...) wordt dit wel opnieuw bekeken.

Uiteraard wordt er wel extra openbaar vervoer ingezet tijdens de thuismatchen in de vorm van extra (pendel)bussen.

 

Kan een bijkomende halte aangelegd worden ter hoogte van de Zwijnaardsesteenweg? De bouwvergunning vraagt om de nodige infrastructuur te voorzien voor een eventueel toekomstige halte.

Een van de belangrijkste redenen voor de tramverlenging tot op het terrein van het UZ is een snelle verbinding tussen het Sint-Pietersstation en het ziekenhuis. Om dit te realiseren zijn er keuzes gemaakt: er wordt ingezet op lichtengeregelde kruispunten ter hoogte van Galglaan/De Pintelaan en Galglaan/Krijgslaan. Concreet wil dat zeggen dat een aankomende tram een signaal stuurt naar de lichten zodat die op groen springen en de tram in één vlotte beweging kan rijden. Elk onvoorzien oponthoud (stoppen aan een halte, overstekende voetgangers, laden/lossen, ...) kan ervoor zorgen dat de tram toch voor een rood licht staat en dus niet vlot kan doorrijden.

De bouwaanvraag vraagt om de nodige voorzieningen aan te leggen ter hoogte van de De Pintelaan/Zwijnaardsesteenweg om later eventueel een halte te kunnen maken op deze plaats. De noodzaak hiervan zal in de toekomst opgevolgd worden.

Ter hoogte van het kruispunt Zwijnaardsesteenweg/De Pintelaan liggen enkele bushaltes die ook in de toekomst in gebruik zullen blijven. Aan de halte 'Universitair Ziekenhuis' stoppen twee lijnen:

  • Lijn 5 Zwijnaarde Hekers - UZ - Gent Sint-Lucas/Van Beverenplein (opmerking: deze lijn zal waarschijnlijk aangepast worden na de verlenging van tram 21/22 tot in Zwijnaarde).
  • Lijn 47 Gent Sint-Pietersstation - Gavere - Oudenaarde.

 

verkeer na heraanleg

 

Na de heraanleg wordt de rijrichting in een deel van de Zwijnaardsesteenweg eenrichtingsverkeer: welke impact zal dat hebben op de De Pintelaan, de Koekoeklaan en de Vrijheidslaan?

In de Vrijheidslaan en de Koekoeklaan is er nu al veel verkeer dat er soms voor zorgt dat fietsers worden 'weggedrumd' en gebruik maken van het voetpad. Voorstel: leid chauffeurs komende van de Heymanslaan naar het stadscentrum via de De Pintelaan en de Burggravenlaan.

Het kruispunt Zwijnaardsesteenweg/De Pintelaan is nu al een complex kruispunt met veel verkeersbewegingen, en soms vrij lange wachttijden voor de verkeerslichten (ingesteld op drie fasen). Een goede afwikkeling van het vele autoverkeer, fietsverkeer, busverkeer én een bijkomende tram vraagt een aangepaste inrichting van het kruispunt. Om de verkeersafwikkeling op het kruispunt vlotter te laten verlopen, besloot de stad om een deel van het autoverkeer dat op dat kruispunt toekomt via andere wegen naar hun bestemming te leiden en de verkeerslichten naar twee fasen in te stellen. Enkel op die manier zal dit kruispunt bijkomend tramverkeer kunnen verwerken. Concreet betekent dit dat het verkeer in een klein deel van de Zwijnaardsesteenweg enkel nog weg van het kruispunt met de De Pintelaan zal kunnen rijden:

  • Tussen het kruispunt Steenakker/Zwijnaardsesteenweg en het kruispunt De Pintelaan/Zwijnaardsesteenweg kunnen auto's enkel nog staduitwaarts rijden.
  • Tussen het kruispunt De Pintelaan/Zwijnaardsesteenweg en het kruispunt Elfjulistraat/Opvoedingstraat of het kruispunt Koekoeklaan/Vrijheidslaan kunnen auto's enkel nog stadinwaarts rijden (de exacte grens van het eenrichtingsverkeer is nog niet vastgelegd).

Simulaties wezen uit dat meer dan driekwart van de chauffeurs die nu naar het kruispunt De Pintelaan/Zwijnaardsesteenweg toe rijden, zijn weg zal zoeken via parallelle grote assen. Zo zullen chauffeurs die uit het zuiden komen, onder meer via de Galglaan of de Oudenaardsesteenweg en de Sterre en vervolgens via de Krijgslaan rijden. Chauffeurs die uit het noorden komen, zullen al aan de Heuvelpoort kiezen om via de Emile Clauslaan en de Krijgslaan te rijden. Om het stijgend verkeer op de Krijgslaan vlotter te laten verlopen, zullen de verkeerslichten aan het kruispunt van de Krijgslaan/Sint-Pietersaalststraat/Elfjulistraat worden aangepast. Ook dit kruispunt zal naar inrichting en afwikkeling eenvoudiger worden gemaakt, zodat het meer verkeer kan verwerken en er minder files zijn.

Op basis van de simulaties kunnen we dus verwachten dat deze maatregelen ervoor zullen zorgen dat er minder autoverkeer via de Zwijnaardsesteenweg zal passeren. Door de nieuwe inrichting van het kruispunt De Pintelaan/Zwijnaardsesteenweg zal ook de afwikkeling van het fietsverkeer in de Zwijnaardsesteenweg veiliger verlopen. De Zwijnaardsesteenweg kan haar rol als 'Campus fietsroute' op die manier beter vervullen. Daarbij zal het doorgaand autoverkeer worden afgeremd, maar blijft het lokaal autoverkeer steeds mogelijk.

 

De verkeersdruk in de buurt is al erg groot: zal dit niet erger worden?

Dit komt o.a. door de vele werken in het zuiden van Gent. Die hebben als uiteindelijk doel om het verkeer vlotter te laten verlopen en het openbaar vervoer beter uit te bouwen.

 

Verandert de parkeerrichting in de Zwijnaardsesteenweg?

In het stuk richting centrum, zal er aan de andere kant geparkeerd worden. In het stuk richting Zwijnaarde kan er aan beide kanten geparkeerd worden.

 

Kan de rijrichting in de Uilkenstraat (tussen Koekoeklaan en Zwijnaardsesteenweg) omgedraaid worden: dit zou de andere kruispunten ontlasten?

Dit wordt bekeken door Bureau Verkeerstechniek van de Politie en het Mobiliteitsbedrijf.

 

parkeren

 

Blijft hetzelfde aantal parkeerplaatsen behouden? Buurtbewoners zijn geen voorstander van het schrappen van de parkeerplaatsen aan één kant van de C. Heymanslaan.

De eerste plannen voor de Corneel Heymanslaan ('streefbeeld') werden gemaakt door Vectris in opdracht van de stad Gent. De stad wenste toen al een groen wegprofiel en bredere fietspaden. De parkeerplaatsen langs de Heymanslaan werden toen geteld op verschillende momenten van de dag. Hieruit bleek dat ze niet gebruikt werden door bewoners, maar enkel overdag een bezetting kenden. Daarom waren deze parkeerplaatsen voor de stad niet noodzakelijk.

In het kader van nieuwe ontwikkelingen in de buurt (o.a. bouw studentenhome) en op vraag van enkele buurtbewoners, wordt de vraag opnieuw door de stad bekeken.

Het mobiliteitsbedrijf onderzoekt momenteel ook welk parkeerregime aangewezen is voor de buurt.

 

omleiding tijdens paasvakantie

 

Wat?

Tijdens de Paasvakantie (van 7 tot en met 21 april 2014) wordt er gewerkt door Synductis aan het kruispunt Zwijnaardsesteenweg/De Pintelaan. Het kruispunt is niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

Voor voetgangers en (brom)fietsers:
 

Voor voetgangers en fietsers wordt een veilige doorgang voorzien.

Voor gebruikers van het openbaar vervoer:
 

De buslijnen 5, 47 en N4 volgen een omleiding en kunnen niet alle haltes bedienen. Klik hier voor meer informatie over de omleiding.

Voor automobilisten:
 

Het autoverkeer wordt omgeleid: klik hier voor meer informatie.