Kallelse till årsstämma i ES Energy Save Holding AB |
 
 
 
 
Kallelse till årsstämma i ES Energy Save Holding AB
 
 

Aktieägarna i ES Energy Save Holding AB, org.nr 559117-1292 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 13 augusti 2020, klockan 09.00 på adress Nitgatan 2, Alingsås

Rätt att deltaga på stämman samt anmälan om deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 7 augusti 2020, dels senast den 7 augusti 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Anmälan sker till ES Energy Save Holding AB ”Bolagsstämma”, Nitgatan 2, 441 38 Alingsås eller via e-post till [info@energysave.se]. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt även, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i bolagsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 7 augusti 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före stämmodagen, om det inte anges längre giltighetstid för fullmakten (högst fem år). Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman sändas till bolaget på den adress som anges för anmälan ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.energysave.se, eller sänds, på förfrågan, till aktieägare som så önskar.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordningen

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut

   a. Om fastställelse av resultat- och balansräkning

   b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

   c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor

9. Val av styrelse och revisor

10. Beslut om emission av aktier enligt styrelsens förslag

11. Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av incitamentsprogram för de anställda enligt styrelsens förslag.

12. Beslut om bemyndigande för riktad nyemission av aktier enligt styrelsens förslag

13. Bolagsstämmans avslutande

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress senast två veckor före stämman.

 
 
 

Alingsås den 10 juli 2020

Styrelsen

 
 
 
 
 
 
 
Open in browser? Click here
Unsubscribe? Click here