Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
Mail onleesbaar? Bekijk de online versie.
Maak kennis met de projecten van de PIO-oproep 2019

Beste,

Uit de 29 voorstellen die de PIO-oproep in juni opleverde, hebben we 18 projecten geselecteerd voor ‘slimme innovatie’ in de Vlaamse publieke sector.

Opvallend is de sterke deelname vanuit lokale publieke organisaties zoals steden, gemeenten, provincies en intercommunales.

Maak in deze nieuwsbrief kennis met hun inspirerende ideeën. We gaan er de komende maanden volop mee aan de slag.

Volgende indiendatum voor PIO-aanvragen is 13 december 2019.

Groeten,

Veerle Lories

18 nieuwe projecten
sleufsilo
Circulaire en duurzame sleufsilo's

In de landbouw gebruikt men betonnen sleufsilo’s om ruwvoeder in te kuilen. Traditioneel bouwt men deze silo’s in beton met cement  om weerstand te bieden tegen zure silosappen. De milieu-impact van deze cement en beton is erg aanzienlijk. ILVO gaat op zoek naar een milieuvriendelijker alternatief.

>> Lees meer

zorgplatform
Digitaal zorgplatform

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wil een digitaal platform laten ontwikkelen dat interdisciplinaire samenwerking in de zorg ondersteunt. Het platform zal zowel relevante gegevens omtrent de zorg- en hulpverlening van een persoon met een zorgnood ontsluiten voor die persoon zelf, als voor zijn eventuele mantelzorgers en de betrokken professionele hulp/zorgverleners.

>> Lees meer 

mechelenbon
Digitale Mechelenbon

De Mechelenbon is een geschenkbon waarmee de begunstigden diensten en producten kunnen aankopen bij de 200 Mechelse handelaren die aangesloten zijn bij het systeem. Met dit project wil de Stad Mechelen komen tot een digitalisering of automatisering van haar Mechelenbon.

>> Lees meer 

Elsa
Elsa – door AI ondersteunde strooibeslissingen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is verantwoordelijk voor de bestrijding van gladheid op de Vlaamse wegen in eigen beheer. Het wil door fysische regels en machine learning technieken te combineren een systeem laten ontwikkelen dat de districtsmedewerkers kan ondersteunen bij hun strooikeuze en tot meer uniforme strooibeslissingen kan leiden over de districten heen.

>> Lees meer 

Fluvius Smart City Hub
Fluvius Smart City Hub

Tegen 2030 zullen de Vlaamse steden en gemeenten beschikken over geconnecteerde LED-verlichting. Het project wil een horizontale infrastructuur ontwikkelen bovenop de verticale openbare LED-verlichtingsinfrastructuur voor Smart Cities toepassingen alsook een beheersysteem voor de data die door de diverse toepassingen worden gegenereerd en voor de ontsluiting van data van lokale besturen.

>> Lees meer 

golfgoot
Golfgoot voor geavanceerd onderzoek naar de invloed van golven op onze kustverdediging

Om de effecten van golven aan onze kust te onderzoeken gebruikt men een “golfgoot” om theoretische berekeningen en modellen te verifiëren op schaalmodellen. Het project beoogt de bouw van een nieuwe goot met als doel een hogere precisie in de metingen te bekomen, state-of-the-art metingen met lasers en camera’s alsook proeven automatisch te laten uitvoeren.

>> Lees meer 

Iedere leerkracht op zijn plaats
Iedere leerkracht op zijn plaats

Elk jaar wordt in elke school de puzzel gelegd om de juiste leerkrachten met de juiste talenten op de juiste plaats in de organisatie in te plannen. Dit is een complexe oefening die veel tijd vraagt. Het project wil een planningsplatform laten uitwerken dat elke directeur in staat stelt om de opdrachtenverdeling te professionaliseren en te optimaliseren, rekening houdend met de profielen, talenten en wensen van de leerkrachten enerzijds en de noden van de organisaties anderzijds.

>> Lees meer 

Incontinentiezorg 2.0
Incontinentiezorg 2.0

Met dit project wil de vzw Zorg-Saam ZKJ een oplossing laten ontwikkelen en uittesten om in de residentiële ouderenzorg meer comfort te bieden aan bewoners die last hebben van incontinentie. Tegelijk kan een dergelijke oplossing een belangrijke tijdswinst realiseren voor de verzorgers.

>> Lees meer 

Innovatieve karakterisatie van nano-plastics in water
Innovatieve karakterisatie van nano-plastics in water

Tot op heden bestaat er geen analytisch instrument voor de monitoring van nano-plastics op milieurelevante niveaus in water. Met dit project willen De Watergroep en Water-Link een analytische tool ontwikkelen voor de karakterisering van nano-plastics in drink-, oppervlakte-, en grondwater.

>> Lees meer 

Mobipunt
Mobipunt Service Aanbestedingstool (MSA)

Het project wil een digitaal platform ontwikkelen waar vraag naar en aanbod van deelmobiliteit en aanverwante diensten worden samengebracht, en waarbij deze markt ook voldoende open en dynamisch kan worden gehouden.

>> Lees meer 

Multi veiligheids- en communicatieplatform
Multi veiligheids- en communicatieplatform

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een open IT-architectuur om allerhande relevante data die bij hulpinterventies worden verzameld (bv. dronebeelden, data uit IoT of track & trace devices, persoons- en pandinformatie, data uit controles of vergunningen, …) beschikbaar te stellen aan de (andere) betrokken interventieteams voor (snelle) raadpleging en voor integratie in hun eigen systemen.

>> Lees meer 

nachtlawaai
Nachtlawaai verminderen d.m.v. technologie en nudging

De Naamsestraat in Leuven zal fungeren als een living lab om ervaring op te doen met het inzetten van nudging technieken met real time aansturing op basis van gerichte data captatie om de problemen van nachtlawaai aan te pakken.

>> Lees meer 

sleeptank
Optimalisatie nauwkeurigheid testbassin van de nieuwe sleeptank

Het project beoogt de bouw van een innovatieve sleeptank en het optimaliseren van de opbouw van de afwerklaag die zal worden aangebracht op bodem en zijwanden voor het Waterbouwkundig Laboratorium. Deze afwerklaag zorgt ervoor dat de geometrische tolerantie op de doorsnede van de sleeptank binnen de millimeter wordt gebracht.

>> Lees meer 

Slimme fonteinen
Slimme fonteinen

Door het inbouwen van sensoren en intelligente sturingen in elke fontein moet het haalbaar zijn om het waterverbruik van de 47 fonteinen in het beheer van de Stad Antwerpen te reduceren, het onderhoud te standaardiseren en manuele interventies te beperken door het pro-actief opsporen van defecten.

>> Lees meer 

Slimme luier wearable
Slimme luier wearable

Dit project wil een technologisch hulpmiddel zoeken om ouders, kinderverzorgers en overige begeleiders te helpen in het zindelijkheidsproces van peuters en kleuters. De leeftijd waarop kinderen zindelijk worden is de laatste jaren verhoogd, onder meer door het gebruik van comfortabele wegwerpluiers.

>> Lees meer 

Smart Sporting Cities
Smart Sporting Cities

Met dit project willen Sport Vlaanderen en de Stad Leuven de dataverzameling en kennisontwikkeling over sport en bewegen op lokale schaal optimaliseren met behulp van Internet-of-things-toepassingen.

>> Lees meer 

Vertihydro
VertiHydro - Verticale hydro-installaties voor optimaal ruimtegebruik in de serre

Het project beoogt het rendement te verhogen van glastuinbouwserres door in te zetten op telen in de hoogte en meervoudig ruimtegebruik, de zgn. verticale glastuinbouw.

>> Lees meer 

CODAK
Wooncoöperatie CODAK

Gent wil een alternatief financieringsmodel ontwikkelen voor betaalbare en kwalitatieve, duurzame woningen. Dit nieuwe financieringsmodel verloopt via het opzetten van een wooncoöperatie ‘CODAK’ (Compact Collectief en Coöperatief onder één dak), dit is een woonbedrijf van de bewoners-coöperanten (aangevuld met kapitaal van investeerders), waarbij zij zelf aandeelhouder zijn en mee verantwoordelijkheid dragen voor het beheer en onderhoud.

>> Lees meer

 
Dit is een officiële nieuwsbrief van Departement EWI, Vlaamse overheid
Vlaamse overheid · Koning Albert II-laan 35, bus 10 · 1030 Brussel

U ontvangt deze mail omdat u in onze verzendlijst opgenomen bent. Indien u deze berichten in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, klik hier: uitschrijven.