Nyhetsbrev från holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB
 
Inga bilder? Webbversion

Vi på holmgrenhansson tackar för det här året och ser fram emot ett ljust 2016. Vi önskar att se ett år som innehåller än mer internationella överenskommelser som faktiskt tar oss mot en bättre värld för alla.

 
 

Patent- och marknadsdomstol

Regeringen föreslår en ny domstolsprövning avseende frågor som rör immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt och att prövningen ska samlas i två särskilda domstolar. Första instans föreslås vara Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt och andra instans Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea Hovrätt. Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphör således som myndigheter. Den nya domstolsordningen föreslås träda i kraft den 1 september 2016.

Läs mer: prop. 2015/16:57

 
 

Ökad endomarbehörighet i tvistemål

Regeringen föreslår att om det är tillräckligt med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad ska tingsrätten vara domför med endast en lagfaren domare. Undantaget, till huvudregeln om att tingsrätten ska bestå av tre lagfarna domare, ska ge tingsrätternas möjlighet till en bättre och mer kostnadseffektiv handläggning av tvistemål utan att rättssäkerheten åsidosätts. Genom förslaget bortfaller parternas inflytande över tingsrättens domförhet enligt 1 kap 3a § st 3 RB.

Läs mer: prop. 2015/16:56

 
 

Immaterialrätt

Privatkopieringsersättning

Högsta domstolen har nyligen meddelat prövningstillstånd i mål nr T 2760-15 avseende fråga om privatkopieringsersättning.

När ett upphovsrättsligt skyddat verk görs tillgänglig för allmänheten på olika sätt har upphovsrättsinnehavaren rätt till ekonomisk ersättning. Undantag från detta gäller för s k privatkopiering. Däremot, för att kompensera upphovsmannen, finns bestämmelsen om privatkopieringsersättning.

Privatkopieringsersättning betalas av tillverkare eller importörer av ”anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp och som är särskilt ägnade för framställning av verk för privat bruk”. Frågan i målet är om iPhone-modeller som TeliaSonera importerat till Sverige sedan 1 januari 2009 är särskilt ägnade för framställning av exemplar av verk för privat bruk jämlikt 2 kap 26 k § 1 st URL.

Läs mer Högsta domstolens dom i mål nr T 2760-15

 
 

Fastighetsrätt

Enstegstätande fasader

Högsta domstolen har i NJA 2015 s. 110 konstaterat att konstruktionen med s k enstegstätad fasad inte är lämpligt för sitt avsedda ändamål p g a den betydande risken för problem med mögel, röta och dålig lukt. I nu aktuellt mål T 916-13 har frågan återigen aktualiserats.

Ett antal fastighetsägare stämde entreprenören med krav på ersättning för byte av ytterväggar med enstegstätningar. Vissa fastighetsägare var även andrahandsköpare. I entreprenadavtalet fanns dock bestämmelser om att avtalet inte får överlåtas. HD fastställde dock att överlåtelseförbudet inte hindrar att andrahandsköparna från att utkräva felansvar av entreprenören. Något annat skulle vara omotiverat i förhållande till förstahandsköparna.

HD fastställde också att entreprenören borde ha vidtagit lämpliga åtgärder för att själv förvissa sig om fasadkonstruktionens hållbarhet innan metoden användes i entreprenaden. Entreprenören ansågs ha handlat vårdslöst. Målet återförvisas till hovrätten för fortsatt handläggning. 

Läs mer Högsta domstolens dom i mål nr T 916-13