nieuwsbrief #02, 25 april 2017

lokale inzet

De gemeente heeft De Omslag gevraagd om haar netwerk en expertise ook lokaal in te zetten voor participatie van mensen met een beperking. De afgelopen maanden werkten we een plan van aanpak uit. We hebben wensen en vragen op stadsdeel- en wijkniveau opgehaald en eveneens geïnventariseerd waar men behoefte aan heeft.

Binnen ons aanbod hebben we een aantal activiteiten ontwikkeld die we samen met de allianties wijkzorg en stadsdelen kunnen inzetten om participatie van kwetsbare groepen op stadsdeel- en wijkniveau te versterken. Zo bieden we Jekuntmeer-Tours aan om professionals in wijkzorgnetwerken en klantmanagers van WPI kennis te laten maken met het participatieaanbod.

lees meer
---

onderzoek naar participatie interventies afgerond

TNO heeft in opdracht van de Gemeente Amsterdam en    De Omslag onderzoek gedaan naar interventies die de participatie van mensen met een ernstige arbeidshandicap versterken. Er is gekeken of mensen die deelnamen aan interventies beter af waren dan vooraf. Een van de conclusies is dat de zelfredzaamheid van de cliënten verbetert op het gebied van lichamelijk en psychisch welzijn, maar ook maatschappelijk en financieel. De opzet van de onderzoeken en de resultaten zijn vastgelegd in 3 rapporten.

lees meer
---

jekuntmeer-tours gaan lokaal

Op 30 maart organiseerde De Omslag in samenwerking met de gemeente een Jekuntmeer-Tour langs aanbieders van dagbesteding en sociale firma’s in Amsterdam-Noord. Dit was de eerste tour van een reeks langs alle stadsdelen.
Doel is om meer wijkprofessionals en klantmanagers de gelegenheid te bieden op bezoek te gaan bij aanbieders van dagbesteding en kennis te maken met het diverse aanbod.

informeel aanbod
Het is nu ook mogelijk om een gebiedsgerichte tour langs aanbieders van informeel aanbod en basisvoorzieningen in uw stadsdeel of wijk te organiseren. Wilt u samen met ons een tour organiseren of u inschrijven voor de mailing?

lees meer
---

jekuntmeer.nl vernieuwt

Jekuntmeer.nl krijgt deze week een aanzienlijke update. Naast de categorieën leren, werken en doen is een aparte categorie ‘hulp’ toegevoegd. Deze uitbreiding met informeel zorgaanbod en ondersteuning heeft als doel dat ook deze activiteiten actueel, goed doorzoekbaar en op wijkniveau kunnen worden ontsloten.

Vanaf 1 mei is het voor de WMO aanbieders eveneens mogelijk om het WMO aanbod in Jekuntmeer.nl in te delen volgens de nieuwe WMO resultaatgebieden op dagbesteding volgens het Factsheet Dagbesteding. Wilt u ondersteuning? Neem dan contact op met de helpdesk.

vergroten bekendheid
In 2017 zetten we ons in om de bekendheid van Jekuntmeer onder de wijkteams te vergroten. Wilt u een presentatie in uw (wijk)team om meer te weten te komen over Jekuntmeer.nl en het aanbod? Mail ons!

---

samen met ons netwerk

Netwerkbijeenkomsten van en voor onze participanten zetten op zijn minst aan het denken. Bijvoorbeeld door beleid te toetsen, hiaten op te zoeken en gezamenlijk tot oplossingen te komen. Het samenbrengen van expertise van deelnemers is belangrijk, want een betere afstemming en uitwisseling versterkt.

pilot
Dit jaar gaan we met een pilot van start om samen te werken met diverse andere netwerken zoals het Kennisnetwerk Amsterdam. Zo organiseren we op 18 mei een stadsgesprek met als thema ‘Meedoen met een beperking’. Doel van deze samenwerking is om een bredere groep professionals te bereiken (geldt voor beide organisaties) en kennis te verspreiden op een aantal specifieke thema’s.

lees meer

netwerkbijeenkomsten
In het eerste kwartaal hebben we al 3 netwerkbijeenkomsten georganiseerd: twee reguliere Leidraad participatie WPI en Leidraad Participatie in de praktijk van de verschillende teams van WPI. Daarnaast was er een specifieke thema bijeenkomst op verzoek Regeling Beschut Werk. Dit voorjaar staan er nog 2 reguliere netwerkbijeenkomsten op de agenda: ‘Regelarme zorg’ en ‘Allianties wijkzorg van start’.

lees meer
---

meet & greet succes

Wegens groot succes afgelopen jaar werkt De Omslag opnieuw samen met Onbeperkt aan de Slag om ontmoetingen tot stand te brengen tussen bedrijfsleven en mensen met een arbeidsbeperking. Dat doen we door samen regelmatig Meet & Greet Specials te organiseren.

Op 20 april was er een Meet & Greet Special met maar liefst 17 sociale firma’s, die op zoek zijn naar mensen met een arbeidsbeperking. In de informele setting vonden leuke inspirerende gesprekken plaats.

Dat deze formule succesvol is, staat inmiddels vast. In samenwerking met Roads & GGz inGeest/Actenz organiseren we daarom op 18 mei een sessie voor (jonge) mensen met een psychiatrische achtergrond die gebruik maken van IPS en medio juni een special voor VSO scholen.

Onbeperkt aan de Slag organiseert en De Omslag verbindt met haar netwerk.