Woensdag 1 maart 2017
Nieuwsbrief voor arbodiensten

De eerste nieuwsbrief voor aangesloten arbodiensten is een feit! Deze nieuwsbrief bevat informatie over nieuwe ontwikkelingen en zaken die voor jou en jouw arbodienst belangrijk zijn. Jouw bouwcoördinator ontvangt de nieuwsbrief maandelijks en stuurt deze door naar de betrokkenen binnen de arbodienst (denk aan directieleden, bedrijfsartsen, werk- en leefstijladviseurs, ICT- en financieel-administratieve functionarissen).
Vragen? Mail het team Individugerichte Preventie Zorg van Volandis via: ipz@volandis.nl.

Herstart declaratiefunctie ISP

Met ingang van 1 maart 2017 is het mogelijk uitgevoerde activiteiten via Informatie Systeem Preventiezorg (ISP) te declareren. ISP is de vervanger van VISA. Hiervan is de declaratiefunctie per 18 juli 2016 opgeschort. Dit geldt voor de declaraties van uitgevoerde activiteiten in de tweede helft van 2016 en in 2017. De sluitingsdatum voor declaratie van activiteiten met een uitvoeringsdatum in 2016, is 30 april 2017. De betaling van alle declaraties over 2016 en 2017 vindt in de eerste helft van april plaats. De verstrekte voorschotten over 2016 en 2017 worden hiermee verrekend.

Voor succesvol declareren is het belangrijk dat eerder uitgevoerde activiteiten ook eerder worden gedeclareerd dan activiteiten die daarna zijn uitgevoerd. Dat geldt met name voor vervolgactiviteiten naar aanleiding van een PAGO of arbospreekuur. De declaratie van het PAGO of arbospreekuur dient eerst succesvol in ISP te zijn verwerkt, pas daarna kunnen de vervolgactiviteiten ingevoerd worden.

Vanaf 1 maart nemen we geen voorschotfacturen meer in behandeling.

PAGO-opdrachten voor de Afbouw-sector

Medio maart ontvangen de arbodiensten PAGO-opdrachten voor werknemers in de sector Afbouw. Deze werknemers ontvingen sinds 1 oktober 2015 geen uitnodiging voor het PAGO, doordat PGGM destijds geen werkgevers- en werknemersgegevens heeft verstrekt. Inmiddels is de administratie van de uitvoering van de bedrijfstakeigenregelingen overgedragen aan APG. Hierdoor is het voor Volandis mogelijk een inhaalslag te maken.

Samenwerkingsovereenkomst
Het O&O-fonds Afbouw heeft voor de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2017 een samenwerkingsovereenkomst met Volandis gesloten, onder andere voor de organisatie van de uitvoering van het cao-pakket Bedrijfsgezondheidszorg. In deze overeenkomst is geregeld dat Volandis een PAGO-inhaalslag organiseert voor de werknemers die daarvoor op grond van hun leeftijd in de periode 1 oktober 2015 tot en met 30 juni 2017 voor in aanmerking komen. Voor deze inhaalslag ontvangen wij van APG de nodige gegevens. Medio maart kunnen we alle PAGO-opdrachten aan de arbodiensten verstrekken.

Uitvoering PAGO's vóór 1 juli 2017
Wij verzoeken je dringend de betreffende werknemers na ontvangst van de opdrachten direct voor het PAGO uit te nodigen en de PAGO’s vóór 1 juli 2017 uit te voeren. In tegenstelling tot de Bouw & Infra, gaat het in de Afbouw-sector uitsluitend om de uitvoering van PAGO’s. De cao Afbouw kent geen Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA).

PAGO-opdrachten voor de sector Natuursteen

De hiervoor genoemde samenwerkingsovereenkomst met het O&O-fonds Afbouw, is ook van toepassing op de sector Natuursteen. De cao Natuursteen is niet algemeen verbindend verklaard. Het gevolg daarvan is dat niet alle werknemers in de sector recht hebben op individugerichte preventiezorg. Dat recht hebben alleen de werknemers die werkzaam zijn bij bedrijven die zijn aangesloten bij de werkgeversorganisatie NOA (de werkgeversorganisatie voor natuursteenbedrijven ABN is in september 2016 met de NOA gefuseerd). Werknemers die niet in dienst zijn bij een bij de NOA aangesloten bedrijf, hebben dus geen recht op een PAGO, arbospreekuur, GPO, etcetera. De PAGO-opdrachten die Volandis voor Q1 van 2017 heeft verstrekt, kunnen wel zonder meer worden uitgevoerd.

Uitvoering PAGO's vóór 1 juli 2017
In juni 2016 was nog niet bekend of Volandis activiteiten voor de sector Natuursteen kon uitvoeren. Daarom zijn er voor Q3 en Q4 2016 geen PAGO-opdrachten verstrekt. Deze opdrachten gaan wij alsnog verstrekken, gelijktijdig met de opdrachten voor Q2 2017. Ook voor deze opdrachten geldt dat de werknemers snel moeten worden uitgenodigd, zodat de PAGO’s nog vóór 1 juli 2017 kunnen worden uitgevoerd. Evenals de sector Afbouw, kent de sector Natuursteen geen DIA.

Uitnodiging seminar 'Handeczeem in de bouw'

Op donderdag 23 maart organiseren wij in samenwerking met de Universiteit Utrecht het seminar: ‘Handeczeem in de bouw: wat kan de bedrijfsarts doen?’.

Onze collega Johan Timmerman, specialiast arbeidsepidemiologie, promoveert in maart op zijn onderzoek naar handeczeem in de Nederlandse bouwnijverheid. Eén van de doelen van dit onderzoek was de bedrijfsgezondheidszorg beter in staat te stellen handeczeem vroegtijdig te signaleren. In dit seminar lichten hij en twee vooraanstaande specialisten toe waarom handeczeem in de bouw een probleem is en waar de aanknopingspunten voor bedrijfsartsen liggen.

Meer informatie over het programma + aanmelden
Volg ons

Ook op de hoogte blijven van ander nieuws of inspirerende verhalen van werknemers en bedrijven ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief voor werknemers en/of bedrijven: www.volandis.nl/contact/aanmelden-nieuwsbrief.

Volg ons ook online op Twitter, Facebook en Linkedin.


Abonneer op deze nieuwsbrief