Woensdag 29 november 2017
Update voor arbodiensten (3)

Deze Update (voorheen Nieuwsbrief) voor aangesloten arbodiensten bevat informatie voor een correcte uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van jouw arbodienst en Volandis. Deze update wordt verzonden aan de bouwcoördinator van elke gecontracteerde arbodienst. Deze coördinator is verantwoordelijk voor een tijdige en volledige informatieverstrekking binnen de arbodienst (zoals directieleden, bedrijfsartsen, werk- en leefstijladviseurs, ICT- en financieel-administratieve functionarissen).

Vragen? Mail het team Individugerichte Preventie Zorg van Volandis via: ipz@volandis.nl.

Uiterste verwerkingstermijn declaraties activiteiten in 2017

Declaraties voor in 2017 uitgevoerde activiteiten dienen uiterlijk 31 januari 2018 succesvol in ISP te zijn verwerkt. Er vindt geen betaling plaats indien niet tijdig, volledig en correct is gedeclareerd. Er kan niet achteraf handmatig (op basis van facturen) worden betaald.
Let met name op de correcte aansluitnummers van de werkgevers.

Ook is het belangrijk dat alle uitgevoerde Intredekeuringen tijdig in ISP zijn ingebracht. Zoals bekend gebruikt Volandis deze ISP-gegevens voor de vaststelling van de bedrijfstakvergoeding voor de Intredekeuringen. Als deze gegevens niet in ISP zijn verwerkt, lopen werkgevers hun vergoeding mis.

Opdrachtverstrekking voor DIA, PAGO en AGO-jongeren

In week 49 verstrekken wij de opdrachten voor het eerste kwartaal 2018 en de jaarplanning 2018.

Geen opdrachten meer voor werknemers in 1e half jaar van werkloosheid

Strikt genomen komen alleen werknemers met een actieve arbeidsverhouding voor de individugerichte preventiezorg in aanmerking. In de praktijk gaven wij ook tijdens het eerste half jaar van werkloosheid de opdracht om de werknemer voor het PAGO of de DIA uit te nodigen. Met ingang van de opdrachtverstrekking voor 2018 doen wij dit niet meer en verstrekken wij alleen opdracht voor werknemers die een actieve arbeidsverhouding hebben en onder de van toepassing zijnde cao’s vallen.

Werknemers komen tijdens werkloosheid niet in aanmerking voor een spontane PAGO, spontane DIA, spontaan spreekuur of welk ander onderdeel van het cao-pakket individugerichte preventiezorg dan ook.
Hebben wij opdracht gegeven de werknemer uit te nodigen voor DIA, PAGO of AGO-Jongeren, dan kun je de werknemer gewoon uitnodigen en de activiteit uitvoeren. Ook als tijdens het gesprek blijkt dat de werknemer inmiddels werkloos is geworden.

Tijdens het PAGO zal de bedrijfsarts vragen naar de actuele beroepsuitoefening. Als blijkt dat de werknemer niet meer in de bouw werkzaam is, kan de bedrijfsarts geen vervolgactiviteiten meer adviseren (zoals vervolgconsulten, leefstijlbegeleiding). Ook verwijzing naar de UTA-werkdrukvoorziening (CSR) is dan niet meer mogelijk. Een traject leefstijlbegeleiding dat voor aanvang van werkloosheid is gestart, kan wel worden afgemaakt.

Declaratie via ISP en gegegevensaanlevering via ZorgTTP

Bouw & Gezond had begin oktober de primeur door als eerste arbodienst haar data via ZorgTTP aan te leveren. Heeft jouw arbodienst dit nog niet gerealiseerd en heb je hier een vraag over? Of ontvang je liever tips? Neem contact met ons op: ipz@volandis.nl.

​Deadline
In de basisovereenkomst is vastgelegd dat de arbodienst door middel van XML-bestanden:

​1. de uitgevoerde activiteiten via ISP declareert;
​2. de inhoudelijke gegevens (vragenlijstgegevens, biometrie, beoordeling bedrijfsarts e.d) aanlevert aan ZorgTTP ten behoeve van pseudonimisering van de gegevens.

De nodige specificaties hiervoor zijn bekend bij jouw arbodienst. Wij gaan er vanuit dat bovengenoemde afspraken uiterlijk 1 januari 2018 volledig operationeel zijn.

Image Caption
Digitale gegevensaanlevering aan bedrijfsarts

In de basisovereenkomst is vastgelegd dat de vragenlijstgegevens in combinatie met de biometriegegevens uiterlijk vanaf 1 januari 2018 voor de bedrijfsarts digitaal beschikbaar zijn. Hiermee beschikt de bedrijfsarts ook over de uitslag van de diagnostische regels die wij aan jouw arbodienst hebben verstrekt.

Second opinion in de Individugerichte preventiezorg

In de Arbowet is vanaf 1 juli 2017 het recht op een ‘second opinion’ ingevoerd voor het gezondheidskundige advies van de bedrijfsarts. Wij ondersteunen dit recht binnen het cao-pakket individugerichte preventiezorg.

We kunnen de werknemer een voorstel doen voor een andere bouw-bedrijfsarts, desgewenst bij een andere arbodienst die een contract met ons, Volandis, heeft. De werknemer kan ook zelf een keuze en afspraak maken bij één van de arbodiensten in de bouw. De bedrijfsarts die het advies heeft gegeven, werkt mee aan het verzoek voor een second opinion. We adviseren de bedrijfsarts een verwijsbrief voor de werknemer te maken met de vraagstelling en de medische dossierstukken. De bedrijfsarts die de second opinion uitvoert, kan de kosten factureren aan Volandis via een handmatige factuur van de arbodienst.

Let op: de intredekeuring kent al langer een second opinion, te declareren met de activiteitcode 112 ‘second opinion IK’.

Image Caption
22 januari start Introductiecursus bouw

In de basisovereenkomst is vastgelegd dat de arbodienst moet beschikken over geregistreerde bedrijfsartsen, werkadviseurs en leefstijladviseurs die door de NSPOH voor de bouw zijn opgeleid.

Onderdeel van deze opleiding is de tweedaagse introductiemodule. Deze wordt gegeven op 22 januari en 5 februari 2018. Om aan de contractuele verplichting te voldoen is het van belang de arboprofessionals die nog niet voor de bouw zijn opgeleid, uiterlijk 30 november a.s. aan te melden bij de NSPOH.

Vragen over werknemers- en werkgeversgegevens

Wij maken gebruik van de werknemers- en werkgeversgegevens van APG en kunnen deze zelf niet wijzigen. Als een werknemer of werkgever deze wil wijzigen, verwijs je naar APG: administratie@bter-bouw.nl.

Updates en nieuwsbrieven

Bekijk de vorige updates voor arbodiensten hier.
Op de hoogte blijven van ander nieuws of inspirerende verhalen van werknemers en bedrijven ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief voor werknemers en/of bedrijven.

Volg ons ook online op Twitter, Facebook en Linkedin.


Abonneer op deze nieuwsbrief