Facebook icon Twitter icon Forward icon

Vrijstelling o.b.v. Vakdiploma Beveiliging gaat vervallen per 1-8-2020

De SVPB-examens voor het Vakdiploma Beveiliging zijn ruim 15 jaar geleden voor het laatst afgenomen. Vorig jaar is gecommuniceerd dat de examencommissie van de SVPB van mening is dat het niet meer reëel is om op basis van dit diploma vrijstelling te blijven geven voor de huidige kennisexamens voor Coördinator beveiliging (Wettelijke kaders 3, Beveiliging van gebouwen 3, Veilig werken en Dienstplanning 3 en Rapportage). Besloten is dat daarom per 1-8-2020 deze vrijstelling in het examenprogramma Coördinator beveiliging vervalt.
We brengen de volgende twee situaties uitdrukkelijk onder de aandacht:

1. Kandidaten met het Vakdiploma Beveiliging die voor 01-08-2020 al examen hebben afgelegd voor Praktijkopdrachten CB en/of Leidinggeven CB, maar het diploma Coördinator beveiliging nog niet hebben behaald, behouden ook na 01-08-2020 hun recht op bovengenoemde vrijstelling. Zij hoeven daarvoor geen verdere actie te ondernemen.

2. Mensen met het Vakdiploma Beveiliging die nu bezig zijn met Praktijkopdrachten CB en/of Leidinggeven CB, maar zich nog niet hebben aangemeld in MijnSVPB voor deze examens, dienen voor 01-08-2020 een mail te sturen met het verzoek om hun vrijstelling te verlenen voor de kennisexamens van Coördinator beveiliging. Zij kunnen hun mail richten aan de examencommissie (examencommissie@svpb.nl).

Online oefenexamens

Kandidaten willen zich natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op examens, docenten en onderwijsinstellingen helpen hen hierbij. In onze tevredenheidsonderzoeken wordt door kandidaten regelmatig opgemerkt dat oefenexamens (bijvoorbeeld voor Wettelijke kaders basis of Beveiliging van objecten basis) niet overeenkomen met de SVPB-examens. Zij bedoelen dan de oefenexamens van commerciële aanbieders van online oefenexamens. Om elk misverstand te voorkomen: de SVPB heeft als onafhankelijke examenorganisatie geen enkele connectie met dergelijke aanbieders.

Wij vragen docenten en onderwijsinstellingen om hun cursisten hierover goed voor te lichten. Hiermee kan teleurstelling bij kandidaten worden voorkomen. Naast de oefenvragen die deel uitmaken van het lesmateriaal wijzen wij op onze diagnostische toetsen voor Wettelijke kaders basis, Beveiliging van objecten basis en de CBT-onderdelen van het certificaat Beveiliging C (Coördinator beveiliging). Deze komen uiteraard wel overeen met de opzet van de SVPB-examens. Veel onderwijsinstellingen maken hiervan inmiddels intensief gebruik.

Examinering Keuzedeel Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers

Sinds medio februari is het mogelijk om de kennis van het keuzedeel Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers door de SVPB te laten toetsen met het examenonderdeel Basiskennis weerbaarheid. De voorwaarden om deel te kunnen nemen aan het examenonderdeel Basiskennis weerbaarheid zijn opgenomen in het examenprogramma voor de keuzedelen.
Kandidaten met een voldoende resultaat voor dit examenonderdeel ontvangen een verklaring en de SVPB registreert het resultaat. Het tarief voor examinering is gelijk aan de CBT-onderdelen voor Beveiliger (zie de lijst met tarieven op onze website).

De vaardigheden kunnen worden geëxamineerd met het examenonderdeel Praktijkobservatie weerbaarheid. De SVPB stelt het hiervoor ontwikkelde examenmateriaal en ondersteunende documentatie beschikbaar aan onderwijsinstellingen die voor hun studenten gebruik maken van het SVPB-examenonderdeel Basiskennis weerbaarheid. Het examenonderdeel Praktijkobservatie wordt door de onderwijsinstelling zelf afgenomen, de SVPB verwerkt dit resultaat niet, reikt geen verklaring, certificaat o.i.d. uit en houdt geen toezicht op de examinering. Onderwijsinstellingen die toegang willen hebben tot het examenmateriaal kunnen mailen aan: info@svpb.nl.
Beide examenonderdelen zijn geschikt voor studenten die in opleiding zijn voor Beveiliger of Handhaver.

Regionale bijeenkomsten met onderwijsinstellingen

Ook dit jaar organiseert de SVPB in april een aantal regionale bijeenkomsten voor onderwijsinstellingen. Hierbij staat de dialoog tussen de onderwijsinstellingen die de opleidingen Beveiliger en Coördinator beveiliging aanbieden en de SVPB centraal. Om de dialoog persoonlijk en werkbaar te houden kunnen per onderwijsinstelling twee vertegenwoordigers worden afgevaardigd, bij voorkeur één vanuit het onderwijs en één vanuit de examenadministratie. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen verscheidene thema’s m.b.t. de opleiding en examinering van de opleidingen Beveiliger en Coördinator beveiliging worden besproken.
Onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen:

  • Examens en resultaten Beveiliger, Coördinator beveiliging en keuzedelen
  • Diagnostische toetsen, feedbackfunctie voor CBT en Praktisch handelen basis
  • Afnamelocaties CBT
  • Aangepaste examinering
  • Nieuwe kwalificatiestructuur
  • SVPB-examens Keuzedeel Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data en locaties:

9 april: ROC Ter Aa (Helmond)
15 april: Landstede (Zwolle)
17 april: LOI (Leiderdorp)
23 april: SVPB (Amersfoort

Alle bijeenkomsten starten om 13:00 uur en duren tot circa 15:30 uur.
De contactpersonen van alle onderwijsinstellingen, waarmee de SVPB voor 2020 een examineringsovereenkomst heeft gesloten, ontvangen een uitnodiging.

Analyse tevredenheidsonderzoeken onder examenkandidaten over 2019

In 2019 hebben 1156 kandidaten meegedaan aan onze tevredenheidsonderzoeken;
762 voor de examens die met CBT zijn afgenomen, 300 voor de praktijkexamens en 94 voor de overige examens.
In de verschillende nieuwsbrieven in 2019 zijn onderwerpen toegelicht, waarover kandidaten niet tevreden waren of informatie vroegen.
Overall kunnen we constateren dat kandidaten tevreden zijn over de wijze waarop de examens zijn afgenomen.
Op onze website staan de overzichten met resultaten over de uitgevoerde tevredenheidsonderzoeken.

Publicatie slagingspercentages 2e helft 2019

Medio maart zullen op de website van de SVPB de slagingspercentages van alle examenonderdelen over de periode juli t/m december 2019 worden geplaatst. Voor Beveiliger worden ook de resultaten van de afzonderlijke onderwijsinstellingen geplaatst.

Trainingen rollenspeler Praktisch handelen basis

Wij organiseren regelmatig trainingen voor nieuwe rollenspelers van onderwijsinstellingen. Tijdens deze eendaagse training wordt in een kleine groep veel geoefend en krijgt de rollenspeler feedback van een van onze ervaren rollenspelers. De trainingen worden georganiseerd in examencentrum Amersfoort.
Vervolgens wordt met elke nieuwe rollenspeler een ‘terugkomdagdeel’ gepland in Amersfoort waar tijdens een regulier examen Praktisch handelen basis onder leiding van een ervaren rollenspeler de ‘puntjes op de i’ worden gezet. Als dit goed is verlopen wordt een verklaring uitgereikt en kan de rollenspeler binnen zijn of haar PEC worden ingezet.
Heeft u belangstelling dan kunt u zich aanmelden via: https://www.svpb.nl/examenafname/praktijkexamencentra/training-rollenspeler-beveiliger/

Training praktijkbeoordelaar ESO

Vrijdag 29 mei 2020 organiseren wij weer een training voor Praktijkbeoordelaars ESO.
Als voorwaarde om deel te mogen nemen aan deze training geldt dat de deelnemer in het bezit is van het certificaat Event Security Officer óf het SVPB-diploma Beveiliger + een voldoende resultaat voor het CBT examenonderdeel Event Security. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingformulier op de website