Facebook icon Twitter icon Forward icon

Afname SRB ‘oude’ crebo 25407

Sinds 1 januari 2022 wordt het examenonderdeel Specifiek rapporteren basis voor het ‘nieuwe’ crebo 25690 afgenomen via Questionmark. Voor het ‘oude’ crebo 25407 werd dit tot op heden nog gedaan via Word. Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2023 zal ook voor studenten die nog in het ‘oude’ crebo 25407 examen doen, voor afname van Specifiek rapporteren basis, gebruik gemaakt worden van Questionmark. 
Dit betekent dat studenten de casus krijgen middels een animatie in plaats van op papier en dat ze hun rapport in het toetsprogramma Questionmark uitwerken in plaats van in Word. Inhoudelijk verandert er niets, de student moet nog steeds een rapport uitwerken. 
Op de SVPB website is onder modelopgaven een modelexamen te starten wat precies werkt zoals het echte examen. Op die manier kunnen uw studenten al kennis maken met de nieuwe manier van afnemen. Wij adviseren in de voorbereiding de studenten specifiek te wijzen op de Bijlage met gegevens van de opdracht. 

Toelichting beoordeling praktijkopdrachten beveiliger N3

Op de website is vanaf nu ook een toelichting op het tot stand komen van het cijfer voor de praktijkexamens beveiliger niveau 3 te vinden. Deze is op het voorblad van de rubrics geplaatst. We hopen daarmee nog meer inzicht te bieden in de beoordeling van het praktijkexamen.

Certificaat Leidinggeven particuliere beveiliging

Eind 2021 heeft de branche SVPB verzocht om ook voor het keuzedeel Leidinggeven (K0061) een branchespecifiek examen te ontwikkelen. Deze zomer zijn het examenprogramma en de exameneisen vastgesteld door de examencommissie en gepubliceerd. De constructiegroep heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de examenopgaven. De examinering voor het Certificaat Leidinggeven is nu bijna gereed.
Examinering van het examenonderdeel Basiskennis Leidinggeven is mogelijk vanaf 1 januari 2023. De Praktijkopdrachten Leidinggeven zullen vanaf 6 januari 2023 gepubliceerd worden.
Na het succesvol afronden van deze twee onderdelen is het SVPB (branche)Certificaat Leidinggeven particuliere beveiliging behaald. De opleider kan de twee behaalde cijfers middelen en gebruiken als eindoordeel voor het Keuzedeel Leidinggeven.

Voorwaardelijkheid theorieonderdelen beveiliger 2 en 3

Regelmatig krijgt SVPB vragen over de in het examenprogramma benoemde voorwaardelijkheid van de theorie onderdelen. In het examenprogramma van Beveiliger N2 staat dat de theorie onderdelen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de onderwijsinstelling als voorwaardelijk aangemerkt moeten worden voor deelname aan de examenonderdelen Specifiek rapporteren en Doelmatig optreden basis. Deze voorwaardelijkheid is op aanwijzing van de Onderwijsinspectie opgenomen in het examenprogramma, omdat de theorie onderdelen kerntaakdoorsnijdend zijn ingericht. De SVPB controleert niet of een kandidaat deze onderdelen behaald heeft bij aanmelding voor de praktijkonderdelen. Hoe deze voorwaardelijkheid praktisch gezien wordt inricht, is de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling zelf. Op deze manier kan de (examencommissie van de) onderwijsinstelling ook zelf beoordelen en beslissen over uitzonderingen op deze regel.
Ditzelfde geldt voor de theorie onderdelen in het examenprogramma voor Beveiliger N3.

Wijzigingen Havenbeveiliger

Per 1 juli 2023 wijzigt de Havenbeveiligingswet. In de vernieuwing stond de modernisering van de opleidingseisen voor personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden verrichten centraal. In de nieuwe wet is de borging van het kwaliteitsniveau van havenbeveiligers geregeld door centrale examinering via SVPB.
Vooruitlopend hierop starten wij in januari 2023 met de expertgroep Havenbeveiliging om te komen tot een geactualiseerd examenprogramma en -eisen voor het certificaat Havenbeveiliger. Ons streven is om een met ingang van de aanstaande wijziging van de Havenbeveiligingswet het nieuwe examen aan te kunnen bieden.

Oproep “anders examineren”!

Via onze contacten met opleiders, maar ook via webinars en bijeenkomsten horen we over scholen die bezig zijn met innovatie van hun onderwijs. Wat er gedaan wordt, hoe dit aangepakt wordt of hoe dit genoemd wordt verschilt uiteraard heel erg per onderwijsinstelling of per opleiding. Aansluitend daarop en in lijn van het gedachtegoed van constructive alignment is het logisch dat scholen ook nadenken over de manier waarop zij graag zouden willen dat de examinering aansluit op hun onderwijsinnovatie. Ook de SVPB is bezig met innovatie en daarmee aan het nadenken over en onderzoek doen naar “anders examineren” en “anders verantwoorden van het diplomabesluit”. Het nieuwe onderzoekskader van de onderwijsinspectie (2021) biedt hier nu ook meer ruimte voor.
We realiseren ons echter dat we daarbij niet zonder de ideeën uit de onderwijspraktijk kunnen en ook dat niet iedere vorm van examinering past bij de innovaties die opleidingen aan het uitwerken zijn. We willen dan ook opleidingen oproepen die bezig zijn met innovatie en veranderingen van hun onderwijs contact met ons te zoeken. We willen graag met jullie sparren over de manier waarop (onze) examinering beter aan zou kunnen sluiten bij jullie onderwijsinnovatie. Hoewel we op dit moment nog niet helder hebben wat er wel en niet mogelijk gaat zijn met betrekking tot examinering, vinden we het wel belangrijk om nu al in contact te treden zodat we mee kunnen denken en inspiratie op kunnen doen over examinering die aan alle kwaliteitseisen voldoet. Contact opnemen kan met Marjelle Maljaars (m.maljaars@svpb.nl).

Keuzedeel Stadionbeveiliging

SBB heeft in augustus 2022 bekend gemaakt dat het keuzedeel Stadionbeveiliging officieel is vastgesteld door de minister. SVPB is momenteel bezig met het ontwikkelen van het examen voor zowel het theoretische deel als voor het praktische deel. Het theoretische deel wordt getoetst d.m.v. een CBT toets van 30 opgaven, voor het praktijkdeel wordt een examineringsdocument beschikbaar gesteld dat gebruikt kan worden bij de examinering. De exameneisen zullen binnenkort op de site worden gepubliceerd. Het streven is om in januari te starten met de examinering.

Reminder Exameneisen PO

In onze nieuwsbrief van juni 2022 hebben wij aangegeven dat het examen van Particulier Onderzoeker Wettelijke kaders per 1 januari 2023 zal gaan bestaan uit 40 opgaven (in plaats van 30). Hierdoor is meer ruimte ontstaan om dieper op sommige exameneisen in te gaan. Het document met exameneisen is inhoudelijk niet aangepast.

Training Rollenspel

Regelmatig organiseren wij trainingen voor rollenspelers voor de praktijkexamens Beveiliger. Deze trainingen zijn bedoeld voor (beoogde) rollenspelers van onderwijsinstellingen met een geregistreerd PEC.
Op 8 mei 2023 vindt er ook weer een training rollenspel plaats. Er zijn voor deze dag nog enkele plekken beschikbaar. Meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u op onze website: https://www.svpb.nl/examenafname/praktijkexamencentra/training-rollenspeler-beveiliger/.

Training Praktijkbeoordelaars ESO

Voor de training Praktijkbeoordelaar ESO op 10 februari zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. Inschrijven kan via de website: https://www.svpb.nl/aanmeldingsformulier-training-praktijkbeoordelaar-eso/
Nieuwe datums voor deze training worden in het nieuwe jaar gepubliceerd op de website.

Examentarieven 2023

Met ingang van 1 januari 2023 worden de examentarieven aangepast. Vanaf heden is de nieuwe tarievenlijst op onze website gepubliceerd. Voor cbt-examens die plaatsvinden bij een externe locatie wordt vanaf 1 januari geen toeslag meer berekend.

Tijdig aanmelden examens

Voor het aanmelden van groepen examenkandidaten vragen wij u tijdig te mailen naar de afdeling planning via planning@svpb.nl. Mocht u examens bij onze partner Eureka willen plannen en u treft te weinig open plaatsen, neemt u dan ook per mail contact op met het team Planning en Uitvoering.

Annulering en COVID

Bij een eventuele annulering handelen wij volgens de geldende annuleringsvoorwaarden voor het verzetten/annuleren van examens. Dit geldt ook voor een annulering wegens COVID. Zie hiervoor de aanmeldingsvoorwaarden, m.n. artikel 5 en artikel 7.

Bereikbaarheid SVPB

SVPB is telefonisch bereikbaar van maandag tot en donderdag van 8.00 tot 15.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt ons buiten deze tijden bereiken via de email.  

Voor Planning & Uitvoering mailt u naar planning@svpb.nl 
Voor Financiële zaken mailt u naar fao@svpb.nl  
Voor overige zaken kunt u mailen naar info@svpb.nl  

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Sluiting examencentrum

Het examencentrum in Amersfoort is gesloten van 27 december 2022 tot en met 6 januari 2023. In het PEC wordt het camera en geluidssysteem dan vervangen.

Fijne Feestdagen