Facebook icon Twitter icon Forward icon

Examenprogramma’s 2023-2024 gepubliceerd

De Examencommissie van de SVPB heeft de examenprogramma’s voor de periode augustus 2023 - juli 2024 vastgesteld. U kunt deze documenten via de website raadplegen.

Herziening exameneisen Basiskennis Havenbeveiliging

Per 1 januari 2024 treedt de herziene Havenbeveiligingswet in werking. Een gevolg van een van de wijzigingen is dat beveiligers die werkzaam zijn in een haven in het bezit moeten zijn van het certificaat Havenbeveiliger. Het CBT examen hiervoor wordt afgenomen door SVPB.
Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) hecht grote waarde aan permanente her- en bijscholing van certificaathouders. Het certificaat dat bij een voldoende resultaat kan worden behaald, krijgt daarom een beperkte duur van 5 jaar. Voor reeds uitgegeven certificaten geldt een overgangsregeling van 9 maanden. Degenen die het certificaat hebben behaald via een geaccrediteerde instelling, kunnen dit certificaat vanaf 1 januari 2024 ter registratie overleggen aan de SVPB en zullen dan worden geïnformeerd over de resterende geldigheidsduur.

Opleidingsinstituten die de opleiding Basiskennis Havenbeveiliging willen aanbieden, hebben door de wetswijziging geen accreditatie meer nodig van het ministerie van I&W. In plaats daarvan is er vanaf 1 januari 2024 de reeds genoemde verplichting om de student te laten examineren door de SVPB. Vanaf deze datum is het dan ook mogelijk om via MijnSVPB studenten aan te melden voor het examen Basiskennis Havenbeveiliging op basis van de herziene exameneisen. Deze exameneisen vloeien voort uit de Havenbeveiligingsregeling en zullen vanaf begin juli 2023 worden gepubliceerd op de website van SVPB.

Bovendien biedt SVPB met ingang van 1 januari 2024 een diagnostische toets aan, zodat tijdens de opleiding een formatieve toetsing plaats kan vinden ter ondersteuning van het leerproces. Ook hierover is informatie terug te vinden via de website.

De inhoud van het keuzedeel Port safety and security is gerelateerd aan de inhoud van het examenonderdeel Basiskennis Havenbeveiliging. Het keuzedeel wordt momenteel herzien door SBB zodat ook in de toekomst beide onderdelen op elkaar blijven aangesloten.

Meer informatie over de registratie van bestaande certificaten Havenbeveiliger en over het nieuwe examentraject voor port facility security officers (PFSO’s) volgt.

Pilot woordenboeken

De examencommissie ontvangt regelmatig verzoeken voor het toestaan van het gebruik van een woordenboek tijdens de theorie-examens. Op dit moment is het zo dat de examencommissie van de opleider hiervoor toestemming moet geven, de examencommissie van SVPB honoreert dan het verzoek. De examenkandidaat ontvangt dan een brief die geprint getoond moet worden aan de examenleider.

Van 1 september 2023 tot 31 december 2023 gaat SVPB een pilot houden. Dit houdt in dat elke kandidaat bij de theorie-examens (CBT) één vertalend woordenboek mag meenemen naar het examen. De volgende voorwaarden gelden:

  • Eén vertalend woordenboek per kandidaat, dus vreemde taal-Nederlands of Nederlands-vreemde taal, eventueel in één bundel. Een verklarend woordenboek (Nederlands-Nederlands) is NIET toegestaan.
  • Het is een hard-copy, ‘schoon’ woordenboek; er mogen geen aantekeningen, markeringen, briefjes of andere toevoegingen aan het boek zijn gedaan.

Bij binnenkomst controleert de examenleider het woordenboek. Als niet aan de voorwaarden is voldaan mag de examenleider het gebruik van het woordenboek alsnog weigeren. De examenleider meldt dit ook aan SVPB. De examencommissie van SVPB kan achteraf alsnog besluiten het behaalde resultaat ongeldig te verklaren omdat sprake is van fraude. Na 31 december 2023 zal SVPB de pilot met betrokkenen evalueren en besluiten of dit onderdeel wordt van de standaardprocedure.

Informatiebijeenkomsten

In april is een aantal informatiebijeenkomsten in de regio georganiseerd. Een korte samenvatting kunt u terugvinden op onze website.

Bijeenkomst voor examencommissieleden van opleiders

Op donderdag 15 juni vond een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van examencommissies van scholen. De bijeenkomst werd door de deelnemers gewaardeerd met een 8,5.

Heeft u als examencommissielid deze bijeenkomst gemist? Op 21 september organiseren we deze bijeenkomst nog een keer. Per onderwijsinstelling kan één persoon zich aanmelden via de link in de verstuurde uitnodiging. Voor vragen en aanmelden kunt u contact opnemen met examencommissie@svpb.nl.

Tijdig aanmelden examens

Voor het aanmelden van groepen examenkandidaten vragen wij u tijdig te mailen naar de afdeling planning via planning@svpb.nl. Mocht u examens bij onze partner Eureka willen plannen en u treft te weinig open plaatsen, kunt u ook per mail contact opnemen met de afdeling planning.

Verwerking uitslagen examens

Vanwege de het grote aantal afgenomen examens duurt het verwerken van de uitslagen soms iets langer dan u van ons gewend bent, maar wel binnen de gestelde termijnen.

Verzending van uitslagen aan onderwijsinstellingen tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantieperiode wordt de SVPB regelmatig benaderd door kandidaten over de verzending van hun diploma. Omdat er tijdens de zomermaanden gewoon examens worden afgenomen, worden er ook diploma’s verzonden aan de onderwijsinstellingen.
Indien gewenst kunnen wij post tijdelijk verzamelen en op een later tijdstip verzenden.
Indien u hiervan gebruik wilt maken, geef dit dan tijdig aan ons door via planning@svpb.nl

Vacatures examenfunctionarissen

Vanwege de grote vraag naar examenafnames zijn we op zoek naar versterking van ons examinatorenteam. We zoeken examinatoren voor alle examenlijnen maar in het bijzonder voor de examenlijnen Beveiliger niveau 2 en niveau 3, Coördinator Beveiliging en Planner.

Van aspirant-examinatoren vragen we minimaal één dag per maand beschikbaar te zijn om examens af te nemen en bij voorkeur op verschillende dagen. Meer informatie en de eisen per profiel vindt u op de website

Heeft u interesse in één van de vacatures? Dan ontvangen wij graag uw actueel CV en korte motivatie ter attentie van de examencommissie op: examencommissie@svpb.nl. 

Vacatures werkorganisatie

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega adviseur die een bijdrage wil leveren aan de (door)ontwikkeling en innovatie van onze examenproducten. Ontwikkelingen op het gebied van leren, beoordelen en certificeren én ontwikkelingen in het beroep en/of de sector vertaal je in nauwe samenwerking met inhoudelijke experts naar actuele (nieuwe) producten voor onze examenlijnen. Meer weten? Kijk op onze website onder vacatures.

Bereikbaarheid SVPB

SVPB is telefonisch bereikbaar van maandag tot en donderdag van 8.00 tot 15.00 uur. En op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt ons buiten deze tijden bereiken via de email. 

Voor Planning & Uitvoering mailt u naar planning@svpb.nl
Voor Financiële zaken mailt u naar FAO@svpb.nl 
Voor overige zaken kunt u mailen naar info@svpb.nl 

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij wensen iedereen een hele goede zomertijd toe!