NYT FRA DCE

Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

NYT FRA DCE

2. september 2016

Digitalt Danmarkskort over luftforureningen

Projektet ”Luften på din vej” bliver nu tilgængeligt for alle. Et nyt interaktivt kort viser, hvordan luftforureningen fordeler sig generelt over hele Danmark, men også på hver enkelt adresse.

Med et nyt Danmarkskort over nogle af de mest skadelige stoffer i luften kan alle nu se, hvordan luftkvaliteten er, der hvor de bor – eller hvor de arbejder. Ved at zoome ind på kortet kan man nu helt ned på adresseniveau se, hvordan den beregnede, gennemsnitlige luftforurening af de mest sundhedsskadelige stoffer ser ud på arbejdspladsen, ved bopælen eller ved sommerhuset.
LÆS MERE

Blæst har bremset udviklingen af iltsvind i de danske farvande

Årets første rapport om iltsvind i de danske farvande viser relativt lille iltsvind midt i august.

Et varmt og relativt vindstille forår har i 2016 sat iltsvindet i gang tidligt på året, men blæsevejr i juli og august bremsede udviklingen.
Det viser iltsvindsrapporten for juli-august 2016 fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.
LÆS MERE

Regulering af skarv virker

Årets tælling af skarver i Danmark viser, at der i 2016 var 324 flere ynglepar i forhold til året før - en fremgang på 1 procent, og samlet set er bestanden stabil.

Alt i alt blev der registreret 31.682 skarvpar i skarvkolonier i et bredt udsnit af danske fjorde, Kattegat, Det Sydfynske Øhav, Lillebælt og Smålandsfarvandet.
LÆS MERE

Renere luft over Danmark i fremtiden

Ny emissionsfremskrivning viser store reduktioner i mængden af farlige partikler frem mod 2030.

Luftforureningen i Danmark bliver mindre i de kommende år, hvis udviklingen med overgang til vedvarende energi og renere transportformer fortsætter. Det viser et nyt notat, som forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har udarbejdet for Miljøstyrelsen.
LÆS MERE

Krondyr som værktøj i naturforvaltningen

Store bestande af krondyr kan bidrage til biodiversiteten. Men der opstår ofte konflikter med landbrug og skovbrug. Indhegning kan fokusere dyrenes effekt på naturarealer.

Krondyr skaber mangfoldighed i vores natur. Deres bid og tramp øger variationen i vegetationen og skaber spirebede, de hjælper med frøspredning og deres ekskrementer og ådsler er vigtige levesteder for specialiserede dyr og svampe.

Men store bestande af fritgående dyr kan også forvolde stor skade på afgrøder og i plantager. For at sikre dyrenes effekt på naturarealerne kan man hegne dem ind.
LÆS MERE

Arrangementer

Efteruddannelse: Bananfluers genetik i praksis

Dette kursus giver en indføring i bananfluernes økologi og fysiologi og praktiske anvisninger til, hvordan du håndterer dem. Med de klassiske forsøg kan du udføre og studere Mendelsk nedarvning, kønsbundne egenskaber, klassisk populationsgenetik (Hardy-Weinberg), og du kan studere kæmpekromosomer under lup og lave statistiske analyser ved hjælp af Chi2. Alt dette kan du bruge direkte i et undervisningsforløb. Du får også vejledning til og praktisk øvelse i, hvordan du bestiller fluer, fodrer, formerer og håndterer dem.

Tid og sted: 6.-7. april 2017 på AU Institut for Bioscience, Bygning 1540, lokale 229 (2. sal), Ny Munkegade 114, 8000 Aarhus C.
LÆS MERE

Efteruddannelse: Måling af energistofskiftet

Alle ved, hvad der sker, hvis man indtager mere energi, end man forbruger. Eller omvendt, hvis man ikke kan få føde nok til at dække energiomsætningen. På kurset får du viden om, hvad energien egentlig går til, og hvilke faktorer der påvirker energistofskiftets størrelse. Gennem teoretiske øvelser og øvelser i laboratoriet får du trænet metoder til at måle energistofskiftet.

Måling og rapportering af energistofskiftets størrelse hos forskellige dyr fra insekter til mennesker er en almindelig øvelse i biologiundervisningen på alle niveauer fra gymnasieskolen og opefter. Det skyldes måske, at det tilsyneladende er relativt simpelt at måle en organismes iltforbrug og bruge det som et mål for energistofskiftets størrelse.

Tid og sted: Torsdag 3. november 2016 kl. 10-17 og fredag 4. november 2016 kl. 9-17, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, Zoofysiologi, C.F. Møllers Allé 3, Bygning 1131, 8000 Aarhus C.
LÆS MERE

SENESTE UDGIVELSER FRA DCE

VIDENSKABELIGE RAPPORTER

Projection of greenhouse gases 2014-2025. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Fauser, P., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. & Thomsen M. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 127 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 194.
SUMMARY | SAMMENFATNING | RAPPORTEN

Wastewater treatment and discharge. Thomsen, M., 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 79 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 193.
SUMMARY | SAMMENFATNING | RAPPORTEN

Forslag til tilstandsvurdering af levesteder for skovfugle - 5 Natura 2000-udpegningsarter. Fredshavn, J.R., Holm, T.E., Clausen, K.K., Therkildsen, O.R., Dalby, L. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 191.
SAMMENFATNING | RAPPORTEN

Fødevalg hos krondyr i Klelund Dyrehave. Undersøgelse af den rumlige og tidsmæssige variation i krondyrenes fødevalg. Fløjgaard, C., Haugaard. L., de Barba, M., Taberlet, P. & Ejrnæs, R. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 60 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 190. 
SAMMENFATNING | SUMMARY | RAPPORTEN

 

TEKNISKE RAPPORTER

Sejlads med vandscooter, jetski og lignende fartøjer. Konsekvenser for fugle og havpattedyr ved en udvidelse af mulighederne for sejlads i Natura 2000-områder og vildtreservater. Laursen, K., Tougaard, J., Nielsen, R.D. & Therkildsen, O.R. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 88.
SAMMENFATNINGHELE RAPPORTEN

Adaptive Harvest Management for the Svalbard Population of Pink-Footed Geese. 2016 Progress Summary. Johnson, F.A. & Madsen, J. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 24 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 86.
SUMMARY | RAPPORTEN


Vurdering af konsekvenser på ynglefugle ved regulering og bortskræmning af bramgæs på Mandø og ved Sneum Engsø. Madsen, J., Knudsen, N. & Balsby, T.J.S. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 85.
SAMMENFATNING | RAPPORTEN
 

Danmarks ynglebestand af skarver i 2016. Bregnballe, T. & Nitschke, M. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 87.
SAMMENFATNING | SUMMARY | RAPPORTEN

Projekt om måling af nitrat i dræn og vandløb. Analyse af eksisterende data og felttest af sammenhængen imellem drænafstrømning og nitrattransport indenfor deloplande. Poulsen, J.S., Blicher-Mathiesen, G., Ovesen, N.B., Højberg, A.L. & Piil. K. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 72 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 84.
SAMMENFATNING | RAPPORTEN

 

NOTATER

Ynglefuglene på Tipperne 2016. Ole Thorup & Thomas Bregnballe. 9 s.
NOTATET

Emissionsfremskrivning 2015-2030. Ole-Kenneth Nielsen, Marlene S. Plejdrup, Morten Winther, Malene Nielsen, Katja Hjelgaard, Patrik Fauser, Mette Hjorth Mikkelsen, Rikke Albrektsen & Marianne Thomsen. 24 s.
NOTATET

Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet. Jacob Carstensen. 21 s.
NOTATET

Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago – Vurdering af bestandsudvikling og jagtudbytte i Danmark. Thomas Kjær Christensen. 18 s.
NOTATET

Forslag til regulering af sejladsen i Brabrand Sø med hensyntagen til ynglende og rastende fugle samt odder. Ole Roland Therkildsen, Thomas Eske Holm, Karsten Laursen og Aksel Bo Madsen. 22 s.
NOTATET

 

TILMELDING TIL NYHEDSBREVET

Ønsker du at modtage DCE's nyhedsbrev, så tilmeld dig venligst HER. Din tilmelding er nødvendig, men du kan til enhver tid framelde nyhedsbrevet med et enkelt klik.

Henvendelse om nyhedsbrevet til Michael Strangholt, mis@dce.au.dk
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
dce.au.dk

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet