Facebook icon Twitter icon Forward icon

Stand van zaken examinering in het ‘Coronatijdperk’

In onze themanieuwsbrief medio april hebben wij aangegeven welke maatregelen zijn genomen om de SVPB-examens per 07-04-2020 op een veilige wijze voor studenten, examenfunctionarissen en personeel af te nemen.
Na bijna 2 maanden kunnen we constateren dat de maatregelen doeltreffend zijn gebleken en, met soms wat kleine verbeteringen, nog steeds goed functioneren. Natuurlijk is de examencapaciteit op vrijwel alle locaties, zowel van de SVPB, Eureka-examens als van onderwijsinstellingen, minder en dat leidt tot wat langere wachttijden.

Wij doen er, samen met onze partners, alles aan om de wachttijden zoveel mogelijk te beperken (b.v. door avondopenstelling, bij PEC Zuid-Holland kan ook op zaterdag worden geëxamineerd).
Voor communicatie over de planning van examens verzoeken wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van ons e-mailadres planning@svpb.nl.

Er zijn ook steeds meer onderwijsinstellingen met een eigen CBT-lokaal en/of PEC waarin examens kunnen worden afgenomen. Om ook op deze locaties zeker te stellen dat afname op een veilige manier kan, hebben wij alle onderwijsinstellingen met geregistreerde examenruimten gevraagd aan te geven welke maatregelen zij hebben getroffen (waar nodig voorzien van documenten en foto’s als ‘ondersteunend bewijs’). Onze examenfunctionarissen controleren daarop, maar ook de examencommissie voert audits uit. Op basis van deze audits ontvangen de betreffende onderwijsinstellingen een rapportage met, indien aan de orde, aanbevelingen.

Vanaf 1 juli kunnen kandidaten tijdens het examen Praktisch handelen basis een proef krijgen waarin aandacht wordt besteed aan het handhaven van maatregelen rondom het Coronavirus. Uiteraard wordt in de betreffende proef een duidelijke instructie aan de kandidaat gegeven om welke maatregelen het gaat. SVPB heeft hiervoor gekozen omdat de beveiligers tijdens hun werkzaamheden ook ingezet kunnen worden op locaties waar dit actuele onderwerp speelt en de verwachting is dat dergelijke maatregelen voorlopig nog worden gehandhaafd. Omdat het toezien op het naleven van maatregelen in zijn algemeenheid nu al onderdeel is van de exameneisen, passen deze aanpassingen binnen de exameneisen. Wel is het nodig om de attributen in de praktijkexamencentra op orde te hebben. Een geactualiseerde lijst treft u aan op onze site (zie de registratievereisten PEC).

Oproep aan onderwijsinstellingen om het eigen PEC/CBT-lokaal zoveel mogelijk in te zetten

We merken dat veel onderwijsinstellingen proberen hun kandidaten nog voor de zomervakantie op examen te sturen. Omdat nog niet alle ROC’s hun eigen CBT-lokaal en/of PEC inzetten, loopt de wachttijd voor ons examencentrum in Amersfoort op. Wij roepen ROC’s op om zoveel mogelijk hun kandidaten op de eigen examenlocatie in te plannen (ook i.v.m. met het beperken van het reizen met het OV).

Volop ruimte voor examens in de zomerperiode

De aanvraag van examens is momenteel zeer groot. Om de capaciteit in Amersfoort te vergroten bieden we sinds een aantal weken ook de mogelijkheid om ’s avonds examens af te leggen. Daarnaast zijn we de hele zomerperiode open en kan er deze zomer dus volop geëxamineerd worden.

Conform de adviezen en afspraken die landelijk zijn gemaakt willen we graag mbo-kandidaten die normaliter in dit studiejaar zouden kunnen diplomeren helpen om het diploma te halen. We vertrouwen erop dat opleiders hier ook aan meewerken door kandidaten voor zover mogelijk in de zomerperiode te examineren.
Als onderwijsinstellingen groepen examenkandidaten hebben die in het najaar (vanaf september) ingepland moeten worden dan verzoeken wij u deze z.s.m. door te geven aan onze planners via planning@svbp.nl. Dan kunnen we daar alvast rekening mee proberen te houden.

Verzending van uitslagen aan onderwijsinstellingen tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantieperiode wordt de SVPB regelmatig benaderd door kandidaten over de verzending van hun diploma. Omdat er tijdens de zomermaanden gewoon examens worden afgenomen, worden er ook diploma’s verzonden aan de onderwijsinstellingen.
Indien gewenst kunnen wij post tijdelijk:
- verzamelen en op een later tijdstip verzenden, of
- naar een ander adres sturen.
Indien u van een van beide mogelijkheden gebruik wilt maken, geef dit dan tijdig aan ons door via info@svpb.nl

Regionale bijeenkomsten

Vanwege de corona-maatregelen zijn de regionale bijeenkomsten in april afgelast. Wij zijn voornemens om in de maanden september en oktober 2020 deze alsnog te organiseren. Omdat wij de meerwaarde inzien van ‘fysieke bijeenkomsten’, onderzoeken wij de mogelijkheden om wat meer bijeenkomsten te plannen met maximaal 15 personen (inclusief SVPB-vertegenwoordigers). Nadere informatie volgt.

Aangepaste examinering

Voor de mbo-opleidingen Beveiliger en Coördinator beveiliging bepaalt de onderwijsinstelling of een student gebruik kan maken van examenduurverlenging voor de CBT-examens en Specifiek rapporteren basis. Dit geeft de school aan in MijnSVPB.

Onderwijsinstellingen konden ook mondelinge examens aanvragen voor hun studenten (voor de CBT-examens). Vanaf mei is hiervoor echter het nodige gewijzigd. Aanleiding hiervoor is een onderzoek door onze afdeling Onderzoek, Ontwikkeling & Beheer waaruit is gebleken dat er verbeteringen moeten worden aangebracht in de huidige mondelinge examens in het belang van de betrouwbaarheid en validiteit. In plaats van mondelinge examens hebben wij het ‘Examen met extra tijd en aandacht’ ontwikkeld, hieronder volgt de informatie over deze variant (die ook op onze website staat).

Variant B Examen met extra tijd en aandacht
Voor kandidaten die niet voldoende hebben aan extra tijd, is er een tweede variant beschikbaar.
Deze variant is alleen mogelijk voor de vakkennisexamens (CBT). Bij deze variant gelden de volgende aanpassingen op het standaard CBT examen:

  • Er is geen zichtbare tijdslimiet voor de kandidaten. De kandidaat mag, in het redelijke, zoveel tijd nemen als nodig.
  • Een maximum van 4 kandidaten per afname.
  • Extra tijd en uitleg bij de start van het examen. Kandidaten worden op hun gemak gesteld en krijgen uitgebreide uitleg over de werking van de toets- en voorleessoftware.
  • Kandidaten mogen gebruik maken van kladpapier om aantekeningen te maken.
  • Er is een examenleider aanwezig, die zonder het antwoord op de vraag te geven, examenvragen kan toelichten.
  • Er kan maximaal 1 examenonderdeel per keer worden afgelegd.

De eerste examenkandidaten zijn inmiddels geëxamineerd en de ervaringen zijn positief. De betreffende kandidaten vonden het een prettige, laagdrempelige manier en het sloot goed aan bij hun voorbereidingen op het examen.

Verlenging van legitimatiebewijzen als onderdeel van de Corona-maatregelen

Bij de SVPB komen vragen binnen over de verlenging van legitimatiebewijzen, zoals die door de minister van Justitie & Veiligheid is aangekondigd als onderdeel van een pakket van Corona-maatregelen in de sector Particuliere Beveiliging. De Minister heeft aangegeven dat alle legitimatiebewijzen met een einddatum tussen 1 april en 31 augustus 2020 – inclusief de tijdelijke (groene) voor aspiranten – van rechtswege door de Korpschef verlengd worden met een jaar.
Voor deze verlenging is nadrukkelijk géén nieuwe SVPB-verklaring nodig. De verlenging hoeft namelijk niet apart aangevraagd te worden bij de afdeling Korpscheftaken van politie, omdat die centraal doorgevoerd wordt voor alle relevante legitimatiebewijzen.

De SVPB wil onderwijsinstellingen en leerbedrijven erop wijzen dat het van belang is dat kandidaten ook in de periode van de verlenging een geldige praktijkovereenkomst hebben met het erkende leerbedrijf waar ze de beroepspraktijkvorming uitvoeren. De gemuteerde (verlengde) praktijkovereenkomst wordt echter niet in V:base geregistreerd.

Exameneisen Beveiliger en Coördinator beveiliging geactualiseerd

Zoals in de nieuwsbrief van mei 2019 is aangekondigd is het afgelopen jaar een slag gemaakt met de exameneisen voor Coördinator beveiliging. Om de onderwijsinstellingen en uitgeverijen voldoende tijd te geven hun onderwijsmateriaal aan te passen, zijn de aangepaste exameneisen (per examenonderdeel) reeds gepubliceerd op onze website. Echter, bij Wettelijke Kaders 3 bleken twee exameneisen niet geheel correct te zijn en onder de verkeerde kop te staan. De correcte versies van de exameneisen staan gepubliceerd op de website. De exameneisen gelden per 1-8-2020 en zullen per 1-1-2021 geëxamineerd worden.

Voor Beveiliger geldt dat er sinds 1-1-2020 volgens de grondig herziene exameneisen wordt geëxamineerd. Voor Beveiliging van objecten en Specifiek rapporteren basis geldt dat er minimale wijzigingen in de exameneisen zijn aangebracht die per 1-8-2020 gelden en per 1-1-2021 bevraagd zullen worden.Ook deze exameneisen staan gepubliceerd op de website.

Vacature SVPB

Wij zoeken een Teamleider Onderzoek, ontwikkeling & beheer.
Interesse? Kijk op onze website bij Vacarures voor meer informatie.