Facebook icon Twitter icon Forward icon

Planning en verwerking uitslagen examens

In de maanden mei en juni worden veel examens afgenomen. Wij doen ons uiterste best om alle kandidaten examen te kunnen laten doen. Ook wij merken dat door de krapte op de arbeidsmarkt examinatoren minder beschikbaar zijn voor het afnemen van examens. Tot op heden lukt het nog steeds om alle aanvragen te verwerken. O.a. ook door het afnemen van examens in de avonduren en op zaterdagen.
Vanwege de het grote aantal afgenomen examens duurt het verwerken van de uitslagen iets langer dan u van ons gewend bent maar wel binnen de gestelde termijnen.
Het helpt ons enorm als opleiders voor het nieuwe schooljaar alvast gewenste examendata doorgeven aan het team Planning & Uitvoering (planning@svpb.nl). Tijdig aanvragen voorkomt teleurstelling.

Verzending van uitslagen aan onderwijsinstellingen tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantieperiode wordt SVPB regelmatig benaderd over de verzending van het diploma. Omdat er tijdens de zomermaanden gewoon examens worden afgenomen, worden er ook diploma’s verzonden aan de onderwijsinstellingen.
Indien gewenst kunnen wij post tijdelijk verzamelen en op een later tijdstip verzenden. 
Indien u hiervan gebruik wilt maken, geef dit dan tijdig aan ons door via planning@svpb.nl.

Inhoud proeven beschikbaar

Sinds kort is het mogelijk om via de website een korte beschrijving van de inhoud van de proeven van bekwaamheid te raadplegen. Hiermee verwachten wij dat de kandidaat beter voorbereid kan worden op het praktijkexamen Beveiliger (Doelmatig optreden basis/Praktisch handelen basis). De exacte inhoud en het gedetailleerde beoordelingsmodel blijven uiteraard vertrouwelijk. Kandidaten voorbereiden aan de hand van een gedetailleerde beschrijving van een proef is niet de bedoeling: een beveiliger die tijdens zijn opleiding een brede praktijktraining heeft meegekregen zal zich beter staande kunnen houden in het beroep dan een beveiliger die alleen een paar proeven van bekwaamheid heeft ingestudeerd met als doel het slagen voor een examen. u vindt de beschrijving onder de modelopgaven van de betreffende examens op de website.

Gewijzigde examenprogramma’s en -eisen

De Examencommissie van de SVPB heeft de examenprogramma’s voor de periode augustus 2022-juli 2023 en eventuele gewijzigde exameneisen vastgesteld. U kunt deze documenten via de website raadplegen.
Wij wijzen u specifiek op de exameneisen van Particulier Onderzoeker Wettelijke kaders. Het aantal vragen in de toets is uitgebreid van 30 naar 40 zodat meer ruimte is ontstaan om wat dieper op sommige exameneisen in te gaan. Deze aanpassingen zijn in het begin van het document opgenomen. Vanaf 1 januari 2023 zullen deze aanpassingen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd in de vragenbank. Voor de goede orde: de exameneisen zijn inhoudelijk niet aangepast.
In het examenprogramma voor de Keuzedelen crebo 25690 en 25691 is het keuzedeel Weerbaarheid voor beveiligers toegevoegd. Dit keuzedeel is  i.t.t. eerdere berichten ook gekoppeld aan het kwalificatiedossier van beveiliger N2 en N3. Zie: s-bb.nl.

Geactualiseerde exameneisen Veiligheid en beveiliging basis

De exameneisen Veiligheid en beveiliging basis zijn geactualiseerd en gepubliceerd op de website. De aanpassingen betreffen met name toelichtingen op de eisen en hebben geen gevolg voor de inhoud van de examinering. Een gedeelte van exameneis VBB.1.45 is verwijderd en wordt vanaf heden niet meer bevraagd in de examens.

Actualisatie Beveiliger 3 en Leidinggeven

Eind vorig jaar heeft de branche besloten dat examinering voor zowel Beveiliger 3 als het keuzedeel Leidinggeven door SVPB verzorgd wordt. (nieuwsbericht) Vanaf januari zijn we met de examen expertgroep, met daarin afgevaardigden vanuit het onderwijs en de branche, aan de slag gegaan. Het onderwijs en de branche hebben daarbij ook gevraagd het examenprogramma voor niveau 3 aan te scherpen.
De examen expertgroep heeft hard gewerkt aan het aanscherpen van het examenprogramma en -eisen voor Beveiliger 3 en het  ontwikkelen van het examenprogramma en -eisen voor het keuzedeel Leidinggeven. Voor Beveiliger 3 heeft de examencommissie eind mei alles vastgesteld, voor het keuzedeel Leidinggeven zal dit nog plaatsvinden. Het keuzedeel Leidinggeven zal bestaan uit een theoretisch examenonderdeel en een set praktijkopdrachten die in de praktijk uitgevoerd moeten worden en tijdens het examen middels een CGI worden getoetst.
Na vaststelling van het examenprogramma en de -eisen is de examen constructiegroep aan de slag gegaan met het uitwerken van de examenopgaven.

Op woensdag 1 juni zijn op de website van SVPB de gewijzigde exameneisen voor Beveiliger niveau 3 gepubliceerd. De wijzigingen betreffen vooral:

  • verduidelijking van bestaande eisen, 
  • een aantal toevoegingen van begrippen die al wel in de praktijkopdrachten, maar niet in het  vakkennisexamen terug komen, 
  • een aantal verwijderingen. 

Examinering van deze wijzigingen zal in gaan per 1 september 2022.

Op maandag 27 juni van 13.00-14.30 uur organiseert de SVPB een online informatiebijeenkomst voor opleiders en uitgeverijen over deze wijzigingen. Alle contactpersonen van de opleiders hebben hier een uitnodiging voor ontvangen.

Praktijkopdrachten

Het komt voor dat kandidaten met een vrijwel gelijke uitwerking van praktijkopdrachten verschijnen op een praktijkexamen. Wij wijzen er voor de duidelijkheid op dat de opdrachten door de kandidaten zelf uitgewerkt moeten worden. De opdrachten klassikaal maken of overschrijven wordt gezien als plagiaat.
Daarnaast moet de kandidaat de uitgewerkte praktijkopdrachten op papier bij zich hebben tijdens het examen, zodat deze tijdens het examen geraadpleegd kan worden. Bij het niet bij zich hebben hiervan, zal deelname aan het examen geweigerd worden. Bovenstaande is vanaf nu ook op het voorblad van de praktijkopdrachten beschreven.
Voor Coördinator Beveiliging en Beveiliging in de zorg geldt dat het tot 01-01-2023 mogelijk is om op basis van de oude praktijkopdrachten examen te doen. Na 01-01-2023 is examen doen alleen nog mogelijk met (minimaal) de 2021 versie.

Resultaten nieuwe opdrachten Specifiek rapporteren basis

Vanaf 2022 worden er voor Specifiek rapporteren basis nieuwe opdrachten ingezet. We constateren dat de slagingspercentages voor crebo 25407 achterblijven ten opzichte van bestaande opdrachten. We hebben op basis van de analyses onderzocht waar dit ligt, waarbij de conclusie is dat het niet zozeer de nieuwe inhoud is waar de kandidaten minder op scoren. Kandidaten laten met name punten liggen op standaardzaken zoals het op de juiste manier benoemen van de redenen van wetenschap en tijdstippen, maar ook details over voorwerpen en personen, zoals achternamen, signalement en kenmerken.

Een foto van een ID/een vID

Een vID is een nieuwe virtuele verschijningsvorm van een reis- of identiteitsdocument in de vorm van een app op een smartphone. Met de vID gaat de overheid naar verwachting een andere vorm van identiteitsverificatie faciliteren waarmee iemand zijn of haar gegevens op een makkelijke en veilige manier kan delen met publieke en private dienstverleners. Momenteel onderzoekt de overheid of een vID:

  • voldoende gebruikersvriendelijk is voor de burger;
  • werkbaar is voor een gemeente (inzicht in baliedruk, uitgifteproces en tijdsplanning);
  • technisch werkt en voldoet aan de geformuleerde kwaliteitscriteria.

In afwachting van de uitkomst van dit experiment is het vID dus nog geen geldig identiteitsbewijs en krijgt de houder ervan geen toegang tot examens. Voor alle duidelijkheid: ook met een foto van een ID op een smartphone is het niet mogelijk om aan een examen deel te nemen. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Toename misdragingen tijdens examens

Helaas heeft de examencommissie moeten constateren dat het aantal incidenten toeneemt, waarbij examenfunctionarissen of medewerkers in een examencentrum door kandidaten worden uitgescholden of zelfs worden bedreigd. Dit is uiteraard volstrekt onaanvaardbaar!
Een kandidaat die zich misdraagt wordt onmiddellijk uitgesloten van deelname aan het examen. Daarnaast kan de examencommissie afhankelijk van de zwaarte van het incident, conform het examenreglement, een aanvullende sanctie opleggen waarbij de betreffende kandidaat voor een bepaalde termijn wordt uitgesloten van deelname aan examens. Deze sanctie wordt door de examencommissie opgelegd en gecommuniceerd richting de kandidaat via de opleider.

Nieuwe lay-out examens

Per 1 september 2022 zullen de CBT-examens van SVPB een nieuwe lay-out krijgen. Een modernere look en functionaliteit die de toegankelijkheid en duidelijkheid van de examens verbeteren.

Om het voor kandidaten niet helemaal als een verrassing te laten komen, zullen de diagnostisch toetsen al vanaf 15 augustus in deze nieuwe lay-out aangeboden worden en zal op de website een animatie te zien zijn, waarin de nieuwe lay-out te zien is en de functionaliteiten uitgelegd worden. Dit heeft uiteraard geen effect op de inhoud van de examens, de veranderingen zijn puur cosmetisch en functioneel van aard.

Training rollenspelers PEC

Regelmatig organiseren wij trainingen voor rollenspelers voor de praktijkexamens Beveiliger.
Deze training is alleen toegankelijk voor (beoogde) rollenspelers van onderwijsinstellingen met een geregistreerd PEC.
De eerstvolgende training zal plaats vinden op maandag 3 oktober 2022. Aanmelden kan op onze website.

Tijdig aanmelden examens

Voor het aanmelden van groepen examenkandidaten vragen wij u tijdig te mailen naar de afdeling planning via planning@svpb.nl. Mocht u examens bij onze partner Eureka willen plannen en u treft te weinig open plaatsen, neemt u dan ook per mail contact op met het team Planning en Uitvoering.

Op de volgende dagen nemen wij geen examens af

  • Vrijdag 22 en 29 juli en vrijdag 5 augustus
  • Maandag 8 en 15 augustus
  • Van maandag 22 t/m maandag 29 augustus

Bereikbaarheid SVPB

SVPB is telefonisch bereikbaar van maandag tot en donderdag van 8.00 tot 15.00 uur. En op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt ons buiten deze tijden bereiken via de email.  

Voor Planning & Uitvoering mailt u naar planning@svpb.nl 
Voor Financiële zaken mailt u naar FAO@svpb.nl 
Voor overige zaken kunt u mailen naar info@svpb.nl  

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Goede vakantie

Wij wensen iedereen een hele goede zomertijd toe!